Mesto Myjava
Mesto Myjava

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania a pozvanie na ústne konanie - rodinný dom Turá Lúka

Číslo registratúrneho záznamu: 662/17209/2024/MY/SOU

Mesto Myjava ako príslušný stavebný úrad v zmysle § 117 ods. 1 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon) vykonávajúci prenesený výkon štátnej správy podľa § 5 písm. a) zákona č. 608/2003 Z. z. o štátnej správe pre územné plánovanie, stavebný poriadok a bývanie a o zmene a doplnení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov oznamuje v súlade s ustanovením § 36 ods. 1 a § 61 ods. 1 zák. č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov začatie uvedeného spojeného územného a stavebného konania a súčasne nariaďuje k podanej žiadosti ústne konanie spojené s miestnym zisťovaním, ktoré sa uskutoční dňa 9. 7. 2024 o 9.00 hod. so zrazom na mieste stavby - na ceste pred rodinným domom č. 508, Turá Lúka. Stavebník na ústnom konaní spojenom s miestnym zisťovaní predloží:

  • záväzné stanovisko vydané Okresným úradom Myjava, odbor starostlivosti o životné prostredie, úsek štátnej správy ochrany prírody a krajiny

Do podkladov podania možno nahliadnuť na Mestskom úrade Myjava - v Spoločnej obecnej úradovni so sídlom v Myjave, Nám. M. R. Štefánika 4, Myjava, číslo dverí 216 v dňoch pondelok a utorok od 8.00 do 16.00 h, v stredu od 8.00 do 17.00 h a v piatok od 7.00 do 14.00 h a pri ústnom pojednávaní.

Účastníci konania môžu svoje námietky a pripomienky uplatniť najneskôr pri ústnom pojednávaní, inak sa na ne neprihliadne. V rovnakej lehote oznámia svoje stanoviská aj dotknuté orgány. Ak niektorý z orgánov štátnej správy potrebuje na riadne posúdenie dlhší čas, predĺži stavebný úrad na jeho žiadosť lehotu pred jej uplynutím.

Ak dotknutý orgán v určenej alebo predĺženej lehote neoznámi svoje stanovisko k povoľovanej stavbe, má sa za to, že so stavbou z hľadiska ním sledovaných záujmov súhlasí.

Ak sa nechá niektorý z účastníkov konania zastupovať, predloží jeho zástupca písomnú plnú moc toho účastníka konania, ktorý sa necháva zastupovať.

Oznámenie o začatí spojeného stavebného a územného konania a pozvanie na ústne konanie - rodinný dom Turá Lúka Typ: PDF dokument, Veľkosť: 324.87 kB

Dátum zvesenia: 25. 6. 2024 Zodpovedá: E. Osuská

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
3
8
8
9
2
10 11 12 13 14 15
1
16
17 18 19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 13. 6. 2024
slabý dážď 17 °C 9 °C
piatok 14. 6. oblačno 18/8 °C
sobota 15. 6. slabý dážď 22/10 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 21/12 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk