Mesto Myjava
Mesto Myjava

Referendum 2023

Prezidentka Slovenskej republiky rozhodnutím č. 362/2022 Z. z., na základe petície občanov prijatej 24. augusta 2022 vyhlásila referendum a určila deň jeho konania na sobotu 21. januára 2023. Referendum sa koná od 07.00 h do 22.00 h. V referende voliči rozhodnú o otázke:

„Súhlasíte s tým, že predčasné skončenie volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky je možné uskutočniť referendom alebo uznesením Národnej rady Slovenskej republiky, a to zmenou Ústavy Slovenskej republiky tak, že:

 • v Čl. 73 ods. 1 sa na konci pripája čiarka a tieto slová: „ak v súlade s touto ústavou nedôjde k predčasnému skončeniu volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • v Čl. 81a sa za písmeno a) vkladá nové písmeno b), ktoré znie: „b) predčasným skončením volebného obdobia,“. Doterajšie písmená b) až f) sa označujú ako písmená c) až g);
 • v Čl. 82 ods. 5 sa za slová „volebného obdobia“ vkladá čiarka a slová „predčasným skončením volebného obdobia“;
 • v Čl. 84 ods. 3 sa za slová „s medzinárodnou zmluvou podľa čl. 7 ods. 3 a 4“ vkladá čiarka a tieto slová: „na prijatie uznesenia o predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky podľa čl. 86 písm. n)“;
 • v Čl. 86 sa dopĺňa písmeno n), ktoré znie: „n) uznášať sa na predčasnom skončení volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky; prijaté uznesenie je všeobecne záväzné a vyhlasuje sa rovnako ako zákon.“;
 • v Čl. 93 ods. 2 sa na konci pripájajú tieto slová: „vrátane predčasného skončenia volebného obdobia Národnej rady Slovenskej republiky.“;
 • Čl. 98 odsek 2 znie: „Návrhy prijaté v referende vyhlási predseda Národnej rady Slovenskej republiky ako ústavný zákon.“?"

Oznámenie o utvorení volebných obvodov k referendu, ktoré sa bude konať dňa 21. januára 2023

Počet volebných obvodov: 9

 • Volebný obvod č. 1, ktorý zahŕňa ulice:
  Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR
  Volebná miestnosť -  turistická ubytovňa, Trokanova ul. č. 7
 • Volebný obvod č. 2, ktorý zahŕňa ulice:
  Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte
  Volebná miestnosť - Základná škola, Štúrova ul. č. 18
 • Volebný obvod č. 3, ktorý zahŕňa ulice: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája
  Volebná miestnosť -  Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17
 • Volebný obvod č. 4, ktorý zahŕňa ulice: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka
  Volebná miestnosť -  Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23
 • Volebný obvod č. 5, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné
  Volebná miestnosť - Gymnázium, Jablonská ul. č. 5
 • Volebný obvod č. 6, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova
  Volebná miestnosť - Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8 - Vchod do volebnej miestnosti je od parkoviska školy, nie cez hlavný vchod!
 • Volebný obvod č. 7, ktorý zahŕňa ulice: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka
  Volebná miestnosť - Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Nám. M. R. Štefánika 561/6  
 • Volebný obvod č. 8, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka, súp. č. 1 - 450 + mestská časť Turá Lúka „U Vankov“, súp. č. 751 – 882, Malejov“ a „Junasovia“, súp. č. 621 – 750 (z volebného obvodu č. 10)
  Volebná miestnosť - Základná škola s materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka
 • Volebný obvod č. 9, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“, súp. č. 451 - 620
  Volebná miestnosť - budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539
 • Ruší sa volebný obvod č. 10, ktorý prechádza do volebného obvodu č. 8.

V Myjave dňa 7. 10. 2022

Pavel Halabrín
primátor mesta


Zverejnenie adresy na doručovanie žiadostí o voľbu poštou

Na účely podávania žiadostí o voľbu poštou z cudziny voličov s trvalým pobytom na území Slovenskej republiky, ktorí sa v čase referenda budú zdržiavať mimo jej územia, zverejňuje mesto Myjava adresu na doručovanie žiadostí o voľbu poštou:


Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende

Dátum a čas konania referenda

Referendum sa koná v sobotu 21. 1. 2023 od 7:00 do 22:00 h.

Právo voliť

Právo hlasovať v referende má občan Slovenskej republiky, ktorý má právo voliť do Národnej rady Slovenskej republiky, t. j. ktorý najneskôr v deň konania referenda dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.

Spôsob voľby

Volič môže voliť na území Slovenskej republiky

 • vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, alebo
 • v ktoromkoľvek volebnom okrsku na základe hlasovacieho preukazu.

Volič môže voliť mimo územia Slovenskej republiky poštou, ak

 • nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a bol na základe žiadosti zapísaný do osobitného zoznamu voličov,
 • má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia a o voľbu poštou požiada obec, v ktorej má trvalý pobyt.

Hlasovací preukaz

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v deň konania referenda nebude môcť hlasovať v mieste svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný, môže požiadať obec svojho trvalého pobytu o vydanie hlasovacieho preukazu. Obec na základe žiadosti voličovi vydá hlasovací preukaz a zo zoznamu voličov ho vyčiarkne s poznámkou o vydaní hlasovacieho
preukazu.

Hlasovací preukaz oprávňuje na zápis do zoznamu voličov v ktoromkoľvek volebnom okrsku.

Volič môže požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu

 • osobne,

najneskôr posledný pracovný deň pred konaním referenda (t. j. najneskôr 20. 1. 2023) v úradných hodinách obce.

Obec vydá hlasovací preukaz bezodkladne.

 • v listinnej forme

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2. 1. 2023),

 • elektronicky (e-mailom)

tak, aby žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu bola doručená obci najneskôr 15 pracovných dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2. 1. 2023). Obec na tieto účely zverejní na svojom webovom sídle elektronickú adresu na doručovanie žiadostí. Ak obec nemá webové sídlo, zverejní elektronickú adresu na doručovanie žiadosti na úradnej tabuli obce. Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu),
 • korešpondenčnú adresu, na ktorú obec doručí hlasovací preukaz.
   
 • prostredníctvom osoby splnomocnenej žiadateľom

možno požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 20. 1. 2023). Žiadosť musí obsahovať údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • štátnu príslušnosť,
 • adresu trvalého pobytu (obec, ulica, číslo domu).

Obec zašle hlasovací preukaz voličovi na adresu trvalého pobytu, ak v žiadosti neuvedie inú korešpondenčnú adresu, najneskôr tri pracovné dni od doručenia žiadosti. Obec zašle hlasovací preukaz na adresu uvedenú v žiadosti doporučenou zásielkou „Do vlastných rúk“. Ak volič v písomnej žiadosti alebo elektronickej žiadosti uvedie, že hlasovací preukaz prevezme iná osoba, musí v žiadosti uviesť jej meno, priezvisko a číslo občianskeho preukazu. Táto osoba je povinná prevzatie hlasovacieho preukazu potvrdiť svojím podpisom.

Voľba poštou - Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia

Volič, ktorý má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky a v čase referenda sa zdržiava mimo jej územia, môže požiadať obec trvalého pobytu o voľbu

poštou,

a to písomne (v listinnej forme) tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na adresu obce (obecného úradu) najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Elektronicky (e-mailom)

tak, aby žiadosť o voľbu poštou bola doručená na elektronickú adresu obce najneskôr 50 dní predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 2. 12. 2022). Na žiadosť doručenú po ustanovenej lehote sa neprihliada.

Žiadosť o voľbu poštou musí obsahovať tieto údaje o voličovi:

 • meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresu trvalého pobytu,
 • adresu miesta pobytu v cudzine (ulica, číslo domu - orientačné číslo, obec, PSČ, štát), na ktorej si volič zásielku prevezme.

Ak žiadosť spĺňa zákonom ustanovené náležitosti, obec zašle najneskôr 35 dní predo dňom konania referenda voličovi, ktorý požiadal o voľbu poštou, na adresu miesta pobytu v cudzine:

 • obálku opatrenú odtlačkom úradnej pečiatky obce,
 • hlasovací lístok,
 • návratnú obálku (označenú heslom „VOĽBA POŠTOU“, vypísanou adresou sídla obecného úradu ako adresáta a adresou voliča v cudzine ako odosielateľa),
 • poučenie o spôsobe hlasovania.

Po vykonaní hlasovania (podľa poučenia o spôsobe hlasovania) vloží volič hlasovací lístok do obálky opatrenej odtlačkom úradnej pečiatky obce a zalepí ju. Zalepenú obálku vloží do návratnej obálky, ktorú odosiela. Výdavky spojené so zaslaním návratnej obálky poštou hradí odosielateľ. Do výsledku hlasovania sa započítavajú hlasy na hlasovacích lístkoch, ktoré boli doručené obci trvalého pobytu voliča najneskôr v posledný pracovný deň predo dňom konania referenda (t. j. najneskôr 20. 1. 2023).

Ďalšie informácie k referendu sú uverejnené na webovej stránke www.minv.sk/?referendum.

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - v slovenskom jazyku (272.51 kB)

Informácia o podmienkach práva hlasovať v referende - v rómskom jazyku (156.56 kB)


Zverejnenie elektronickej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

Mesto Myjava zverejňuje k referendu elektronickú (e-mailovú) adresu na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie:


Pozvánka na prvé zasadnutie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií pre zabezpečenie Referenda 2023

V súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a Harmonogramom organizačno-technického zabezpečenia referenda pozýva primátor Myjavy, Ing. Ľubomír Halabrín, zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií pre zabezpečenie Referenda 2023 na prvé zasadnutie. To sa uskutoční vo štvrtok 1. decembra 2022 o 14.00 h na Mestskom úrade Myjava, Nám. M. R. Štefánika 560/4 vo veľkej zasadačke, číslo dverí 305.

Okrem informácií vyplývajúcich z uvedeného zákona zložia členovia komisií a vyžrebovaní predsedovia na zasadnutí sľub. Účasť na stretnutí je nutná.

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta

kontaktné osoby:

 • Samuel Flamík 0940 984 676
 • Jarmila Sluková 0905 865 515

Zverejnenie mailovej adresy na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu

Mesto Myjava zverejňuje k referendu e-mailovú adresu na doručenie žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: 


Informácia o zápise oprávneného voliča do zoznamu oprávnených voličov špeciálnej okrskovej volebnej komisie

Oprávneným voličom je osoba, ktorá má právo hlasovať v referende, ktoré sa vykoná 21. januára 2023, a ktorá má ku dňu vykonania referenda nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19; oprávneným voličom je aj osoba, ktorá v deň konania referenda žije s oprávneným voličom v spoločnej domácnosti.

Oprávnený volič podáva žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania zapisovateľovi špeciálnej okrskovej volebnej komisie (ďalej len zapisovateľ špeciálnej komisie), v ktorej územnom obvode sa v deň konania referenda zdržiava. Žiadosť podáva sám alebo prostredníctvom inej osoby, a to výlučne telefonicky v úradných hodinách okresného úradu:

 • pondelok: 8.00 – 15.00 h
 • utorok: 8.00 – 15.00 h
 • streda: 8.00 – 17.00 h
 • štvrtok: 8.00 – 15.00 h
 • piatok: 8.00 – 12.00 h

Telefonický kontakt na zapisovateľa špeciálnej okrskovej volebnej komisie je 0918 861 714.

Prijímanie žiadostí o špeciálne hlasovanie je možné v termíne od 16. do 20. januára 2023. V posledný pracovný deň predo dňom konania referenda, t. j. v piatok 20. januára 2023, je možné podať žiadosť najneskôr do 12.00 hodiny.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého má trvalý pobyt (tzn. ak má trvalý pobyt v niektorej z obcí v územnom obvode príslušného okresu), má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky bez hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič, ktorý žiada o špeciálny spôsob hlasovania v referende v územnom obvode špeciálneho volebného okrsku, na území ktorého nemá trvalý pobyt, má právo hlasovať do špeciálnej prenosnej volebnej schránky len na základe hlasovacieho preukazu.

Oprávnený volič v telefonickej žiadosti oznámi zapisovateľovi špeciálnej komisie, že žiada o špeciálny spôsob hlasovania a uvedie svoje osobné údaje v rozsahu:

a) meno a priezvisko,
b) rodné číslo,
c) adresa trvalého pobytu,
d) adresa miesta, na ktorom žiada vykonať hlasovanie špeciálnym spôsobom (toto miesto sa musí nachádzať v územnom obvode príslušného špeciálneho volebného okrsku),
e) telefonický kontakt.

Jednou telefonickou žiadosťou možno požiadať o zapísanie do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov všetkých oprávnených voličov žijúcich v spoločnej domácnosti.

Zapisovateľ špeciálnej komisie nie je príslušný overovať oprávnenosť voliča na zápis do špeciálneho zoznamu oprávnených voličov (tzn. či daná osoba je skutočne pozitívna na ochorenie COVID-19 a pod.

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
3
8
8
9
2
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. takmer jasno 22/10 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 22/13 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 24/13 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk