Mesto Myjava
Mesto Myjava

Správne poplatky

STAVEBNÁ SPRÁVA

Položka 59a)

a) Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby alebo rozhodnutia o využití územia alebo rozhodnutia o zmene územného rozhodnutia:

 1. pre fyzickú osobu - 40 eur
 2. pre právnickú osobu - 100 eur

b) Návrh na predĺženie platnosti rozhodnutia o umiestnení stavby - 20 eur

Oslobodenie

Od poplatku podľa tejto položky sú oslobodení:

 • poskytovatelia sociálnych služieb, ktorí neposkytujú sociálne služby s cieľom dosiahnuť zisk za podmienok ustanovených osobitným zákonom
 • osvetové strediská, hvezdárne, planetáriá, knižnice, múzeá, galérie, divadlá, ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok
 • profesionálne hudobné inštitúcie,ktorých zriaďovateľom je štát alebo vyšší územný celok.

Poplatok sa nevyberie, ak je územné konanie zlúčené so stavebným konaním a vydáva sa jedno rozhodnutie. Ak územné rozhodnutie zahŕňa umiestnenie viacerých samostatných objektov, vyberie sa podľa písmena a) súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v územnom rozhodnutí okrem prípojok.

Položka 60

Žiadosť o stavebné povolenie alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny stavieb pred dokončením (za každú samostatnú stavbu):

a) na stavby na bývanie:

 1. na stavbu rodinného domu - 50 eur
 2. na stavbu bytového domu - 200 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba) a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb vyžadujúce stavebné povolenie:

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 35 eur
 2. bytových domov - 100 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 30 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 50 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 50 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 50 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 50 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 50 eur

f) na zmeny dokončených stavieb a na zmeny týchto stavieb pred dokončením:

podľa písmen d) a e) ..... 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb a na zmeny stavieb pred dokončením pri predpokladanom rozpočtovom náklade:

 1. do 50 000 eur vrátane - 100 eur
 2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 200 eur
 3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 400 eur
 4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 600 eur
 5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 800 eur
 6. nad 10 000 000 eur - 1 000 eur

h) na stavby dočasných objektov zariadení staveniska, ak sa vydáva samostatné stavebné povolenie na stavby - 50 eur

i) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 - 60 eur

j) na reklamnú stavbu, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 - 150 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie stavebného povolenia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Ak stavebné povolenie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v stavebnom povolení okrem prípojok [písmená a) a b)]. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. Podľa tejto položky spoplatňujú stavebné povolenia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úrady podľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

Položka 60a

a) Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia pre:

 1. právnickú osobu - 100 eur
 2. fyzickú osobu - 30 eur

b) Žiadosť o zmenu doby trvania:

 1. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha má veľkosť od 3 m2 do 20 m2 - 60 eur
 2. reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 - 150 eur

c) Ohlásenie jednoduchej stavby pre:

 1. právnickú osobu - 50 eur
 2. fyzickú osobu - 20 eur

d) Ohlásenie reklamnej stavby, na ktorej najväčšia informačná plocha je menšia ako 3 m2 - 30 eur

e) Ohlásenie drobnej stavby, stavebných úprav a udržiavacích prác pre:

 1. právnickú osobu - 30 eur
 2. fyzickú osobu - 10 eur

f) Ohlásenie stavby elektronickej komunikačnej siete, jej prízemnej stavby a výmeny a doplnenia telekomunikačného zariadenia - 80 eur

g) Žiadosť o potvrdenie pasportu stavby, ak sa nezachovala pôvodná dokumentácia stavby - 10 eur

h) Žiadosť o uložení opatrenia na susednom pozemku alebo stavbe - 30 eur

i) Žiadosť o predĺženie termínu dokončenia stavby - 10 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku sú oslobodení držitelia preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Od poplatku podľa písmena d) tejto položky je oslobodené označenie prevádzky vyplývajúce zo zákona o živnostenskom podnikaní.

Položka 61

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby, ktorá bola postavená po 1. októbri 1976 bez stavebného povolenia alebo v rozpore so zákonom, a o dodatočné povolenie zmeny stavby - trojnásobok sadzby ustanovenej v položke 60.

Položka 62

a) Žiadosť o povolenie:

 1. na zmenu užívania stavby, ak nie je spojené so stavebným konaním podľa položky 60 - 30 eur
 2. na odstránenie stavby (poplatok sa vyberá za každý objekt)
  - pre právnickú osobu - 50 eur
  - fyzickú osobu - 20 eur
 3. terénnych úprav
  - pre právnickú osobu - 100 eur
  - fyzickú osobu - 20 eur

b) Návrh na vyvlastnenie nehnuteľnosti - 100 eur

c) Žiadosť o zrušenie vyvlastňovacieho rozhodnutia - 20 eur

Oslobodenie

 1. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 2. Od poplatku podľa písmena b) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Položka 62a

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia:

a) na stavby na bývanie a na zmeny dokončených stavieb na bývanie:

 1. rodinný dom - 35 eur
 2. bytový dom - 120 eur

b) na stavby na individuálnu rekreáciu, napríklad chaty, rekreačné domy alebo na zmeny dokončených stavieb (nadstavba, prístavba):

 1. ak zastavaná plocha nepresahuje 25 m2 - 25 eur
 2. ak zastavaná plocha presahuje 25 m2 - 50 eur

c) na stavebné úpravy dokončených stavieb, na ktoré bolo vydané stavebné povolenie:

 1. rodinných domov a stavieb na individuálnu rekreáciu - 25 eur
 2. bytových domov - 50 eur

d) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom rodinných domov alebo stavieb na individuálnu rekreáciu:

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 20 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 20 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 20 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 20 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou k týmto stavbám, napríklad letné kuchyne, bazény, sklady - 20 eur

e) na stavby, ktoré sú súčasťou alebo príslušenstvom k bytovým domom a ostatným budovám:

 1. garáže s jedným alebo dvoma miestami - 30 eur
 2. na prípojky na existujúcu verejnú rozvodnú sieť - 30 eur
 3. na vodné stavby, napríklad studne, vsaky nad 5 m2, malé čistiarne odpadových vôd, jazierka - 30 eur
 4. na spevnené plochy a parkoviská - 30 eur
 5. na stavby s doplnkovou funkciou, napríklad prístrešky, sklady - 30 eur

f) na zmeny dokončených stavieb podľa písmen d) a e) - 20 eur

g) na ostatné neuvedené stavby a na zmeny týchto dokončených stavieb pri predpokladanom rozpočtovom náklade:

 1. do 50 000 eur vrátane - 60 eur
 2. nad 50 000 eur do 100 000 eur vrátane - 120 eur
 3. nad 100 000 eur do 500 000 eur vrátane - 250 eur
 4. nad 500 000 eur do 1 000 000 eur vrátane - 400 eur
 5. nad 1 000 000 eur do 10 000 000 eur vrátane - 530 eur
 6. nad 10 000 000 eur - 660 eur

h) na reklamné stavby, na ktorých najväčšia informačná plocha je väčšia ako 20 m2 - 50 eur

Oslobodenie

 1. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia na zmeny dokončených stavieb na bývanie sú oslobodení držitelia preukazufyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím alebo preukazu fyzickej osoby s ťažkým zdravotným postihnutím so sprievodcom.
 2. Oslobodenie od poplatku tu platí obdobne ako pri položke 59.
 3. Od poplatku za vydanie kolaudačného rozhodnutia podľa písmena g) tejto položky je oslobodená Národná diaľničná spoločnosť, a. s.

Ak kolaudačné rozhodnutie zahŕňa stavbu viacerých samostatných objektov, vyberie sa súhrnný poplatok za všetky samostatné objekty uvedené v kolaudačnom rozhodnutí okrem prípojok [písmená a) a b)]. Hotelové a iné ubytovacie zariadenia sa posudzujú ako nebytová výstavba. Garáže s viac ako dvoma miestami sa posudzujú ako samostatné stavby. Podľa tejto položky spoplatňujú kolaudačné rozhodnutia stavebné úrady, špeciálne stavebné úrady, vojenské a iné stavebné úradypodľa ustanovení § 117, 120 a 121 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov.

 

MIESTNE DANE A POPLATKY

Položka 143

a) Vydanie rozhodnutia o delegovaní miestnej príslušnosti na správu dane, vydanie rozhodnutia o predĺžení lehoty, vydanie rozhodnutia o odpustení zmeškanej lehoty, vydanie rozhodnutia o povolení odkladu platenia dane alebo platenia dane v splátkach,  vydanie rozhodnutia o povolení úľavy na dani alebo odpustení daňového nedoplatku na dani v daňovom konaní na základe žiadosti daňového subjektu podľa osobitného predpisu 32a) - 9,50 eura

b) Vydanie potvrdenia obcou32a) alebo orgánom finančnej správy podľa osobitného predpisu 32aa) - 3 eurá

c) Doplnenie údajov na predtlačenom tlačive, ktoré predloží žiadateľ - 1,50 eura

Oslobodenie

 1. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené vydanie potvrdenia o daňovej rezidencii a vydanie potvrdenia o zaplatení dane na území Slovenskej republiky pre nerezidentné osoby na účely aplikácie medzinárodných zmlúv, ktorými je Slovenská republika viazaná.
 2. Od poplatku podľa tejto položky je oslobodené potvrdenie o registrácii podľa výnosu Ministerstva financií Slovenskej republiky č. 63/161/1995 o náležitostiach žiadosti o vydanie povolenia na nákup liehu oslobodeného od spotrebnej dane z liehu. 

Poplatok podľa položky 143 písmena b) sa nevyberie, ak sa potvrdenie vydáva na účely prepustenia zo štátneho zväzku Slovenskej republiky.

Položka 144

a) Zápis prideleného daňového kódu registračnej pokladnice do náhradnej knihy pokladnice v prípade straty, zničenia, poškodenia alebo odcudzenia - 9,50 eura

b) Žiadosť o písomný súhlas správcu dane s výmazom z obchodného registra - 9,50 eura

c) Povolenie úľavy zo sankcie alebo odpustenie sankcie podľa osobitného predpisu 32a) - 16,50 eura

d) Vydanie osvedčenia o registrácii ako náhrady za stratené, zničené, poškodené alebo odcudzené osvedčenie - 6,50 eura

e) Udelenie súhlasu s nakladaním s predmetom záložného práva 32a) - 9,50 eura

f) Žiadosť o prerušenie daňového konania 32a) - 9,50 eura

 • Poplatok za náhradnú evidenčnú známku pre psa v zmysle zákona o držaní psov - 3,50 eura

 

MATRIKA A EVIDENCIA OBYVATEĽSTVA - upravené poplatky platné k 1. 1. 2018

Všeobecná správa

Položka 2

a) Vyhotovenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, evidencií, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu - 2 eurá

c) Osvedčenie odpisu (fotokópie), listinnej podoby elektronického dokumentu, výpisu alebo písomnej informácie z úradných kníh, úradných záznamov, registrov listín a zo spisov alebo súkromných spisov v úradnej úschove, za každú aj začatú stranu v slovenskom jazyku - 2 eurá

Položka 3

 1. Osvedčenie

a) podpisu na listine alebo jej rovnopise, za každý podpis - 2,- eurá

Vnútorná správa

Položka 16

 • Nahliadnutie do matrík, za každý zväzok matrík - 2,- eurá

Položka 17 - nová položka

a) Žiadosť o zápis matričnej udalosti, ktorá nastala v cudzine do osobitnej matriky - 10,- eur

b) Príprava podkladov k uzavretiu manželstva pred orgánom registrovanej cirkvi alebo náboženskej spoločnosti - 10,- eur

Položka 18

a) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,- eur

b) Uzavretie manželstva pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnymi občanmi Slovenskej republiky - 20,- eur

c) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo určenej doby - 20,- eur

d) Povolenie uzavrieť manželstvo mimo úradne určenej miestnosti - 70,- eur

e) Povolenie uzavrieť manželstvo pred iným než príslušným matričným úradom medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom alebo cudzincami - 35,- eur

f) Uzavretie manželstva medzi štátnym občanom Slovenskej republiky a cudzincom - 70,- eur

g) Uzavretie manželstva medzi cudzincami - 200,- eur

h) Uzavretie manželstva, ak ani jeden zo snúbencov nemá na území Slovenskej republiky trvalý pobyt - 200,- eur

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk