Mesto Myjava
Mesto Myjava

Plán investičných akcií

UPOZORNENIE: Plán investičných akcií na daný rok prerokovaný a odsúhlasený mestským zastupiteľstvom má len informatívny charakter. Konkrétne realizácie projektov vždy závisia od priorít a finančných možností samosprávy, respektíve od možného čerpania dotácií z fondov.


Návrh investičných akcií mesta v roku 2023

 

Investičné akcie na rok 2023 financované z EÚ

 

Ako sa gazdovalo kedysi - zachovanie kultúrneho dedičstva

 • vedúci partner: mesto Myjava
 • hlavný cezhraničný partner: obec Javorník
 • poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • operačný program : Interreg V-A Slovenská republika – Česká republika
 • dátum uzavretia zmluvy: 5. 9. 2022
 • ukončenie projektu: jún 2023
 • predmet projektu: Rekonštrukcia gazdovského dvora – stavebné úpravy podkrovia gazdovského domu a stodoly, doplnenie interiérového vybavenia za účelom rozšírenia expozície gazdovského dvora a priestorov pre tradičné podujatia zamerané na prezentáciu pôvodného života obyvateľov. Stavebné práce budú realizované v rozsahu stavebných objektov, a to:
  SO 01 Stavebné úpravy podkrovia – úpravy priestoru podkrovia objektu gazdovského domu pre účely rozšírenia expozície gazdovského dvora. V rámci podkrovia budú nenosnými deliacimi priečkami a posuvnými dverami v tradičnom dizajne vytvorené priestory pre expozíciu krojov, priestory pre ostatné vybavenie a priestory pre prirodzenú sušiareň bylín s regálovým i závesným systémom. Súčasťou bude i doplnenie dreveného obkladu podkrovia. V rámci objektu bude riešená aj vzduchotechnika - odvetranie priestorov dvojicou axiálnych ventilátorov a systému potrubia s vetracími mriežkami nad dreveným podhľadom podkrovia. Doplnené bude taktiež osvetlenie v dobovom štýle.
  SO 02 Rekonštrukcia stodoly – výmena strešnej krytiny a latovania. Doplnené drevené schodisko, ktoré sprístupní priestory povaly na ďalšie využitie, kde vznikne dreveným zábradlím ohraničená galéria. Podlaha povaly bude z drevených pochôdznych dosiek, renovované budú i drevené štítové steny. Doplnené bude osvetlenie štýlovými svietidlami.
   SO 03 Prístrešky – rekonštrukcia prístrešku pri gazdovskom dome s rozšírením spevnenej plochy ku stodole, rozšírenie prístrešku zboku stodoly a výmena strešnej krytiny na prístrešku pred stodolou.
  Doplnené budú drevené stoly a stoličky do stodoly, drevené lavice bez operadla do gazdovského domu, ako aj ďalšie chýbajúce vybavenie.
 • celkové výdavky: 250 000,00 eur
 • celkové oprávnené výdavky (COV): 244 841,91 eur
 • schválená suma NFP: 232 599,81 eur
 • spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje: 12 242,10 eur
 • predpokladané neoprávnené výdavky: 5 000,00 eur
  Celkové oprávnené výdavky zahŕňajú výdavky na stavebné práce, interiérové vybavenie, projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, publicitu, spoločné podujatie, personálne a kancelárske výdavky. Neoprávnené výdavky sú len odhadované výdavky v dôsledku zvýšenia cien.

Revitalizácia sídliska Pri štadióne

 • prijímateľ: mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
 • operačný program: IROP
 • prioritná os: 4 – Zlepšenie kvality života v regiónoch s dôrazom na životné prostredie
 • špecifický cieľ: 4.3.1 Zlepšenie environmentálnych aspektov v mestách a mestských oblastiach prostredníctvom budovania prvkov zelenej infraštruktúry a adaptáciou urbanizovaného prostredia na zmenu klímy ako aj zavádzaním systémových prvkov znižovania znečistenia ovzdušia a hluku
 • dátum uzavretia zmluvy: 25. 5. 2022
 • ukončenie projektu: máj 2023
 • predmet projektu: Revitalizácia sídliska Pri štadióne v meste Myjava, a to konkrétne dvoch jeho vnútroblokov s celkovou revitalizovanou rozlohou 65 151,97 m2. Vnútroblok 1 je územie ohraničené ulicami Štúrova, Hodžova, Bradáčova a 1.SNR. Vnútroblok 2 je územie ohraničené ulicami Bradáčova, Hodžova, M. Marečka, Trokanova a 1. SNR. V obidvoch blokoch plánujeme rekonštrukciu komunikačných a spevnených plôch, rekonštrukciu kontajnerových stojísk, výmenu a doplnenie mestského mobiliáru, výsadbu zelene. Vo vnútrobloku 1 sa plánuje rekonštrukcia existujúceho ihriska na multifunkčné športovisko. V rámci schvaľovacieho procesu nám boli výdavky týkajúce sa rekonštrukcie chodníkov vo výške 131 758,13 eur uznané za neoprávnené. Uvedené výdavky nie sú predmetom zmluvy a nebudú predmetom realizácie projektu.
 • celkové výdavky: 862 810,00 eur
 • celkové oprávnené výdavky (COV): 762 807,74 eur
 • schválená suma NFP: 724 667,35 eur
 • spolufinancovanie (5% z COV)- vlastné zdroje: 38 140, 39 eur
 • predpokladané neoprávnené výdavky: 100 000,00 eur
  Celkové oprávnené výdavky zahŕňajú výdavky na stavebné práce, projektovú dokumentáciu, stavebný dozor, publicitu - informačné tabule. Neoprávnené výdavky vznikli v dôsledku aktualizácie rozpočtu stavby pred vyhlásením verejného obstarávania, konečná suma vzíde z verejného obstarávania.

Modernizácia vybavenia kultúrneho domu

 • žiadateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo kultúry SR
 • operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • predloženie žiadosti: 25. 11. 2021
 • aktivity:
  Zvýšenie kvality poskytovaných služieb v kultúrnej inštitúcii, ktorá musí viesť k modernizácii, zlepšeniu úrovne technického, resp. technologického vybavenia a/alebo priestorového a/alebo funkčného riešenia kultúrnej inštitúcie.
  Zlepšenie úrovne hygienických štandardov kultúrnej inštitúcie, ktorá musí viesť k zlepšeniu hygienických štandardov a k zabezpečeniu materiálno-technického vybavenia slúžiaceho na ochranu zdravia v boji proti COVID-19 v kultúrnej inštitúcii, a to pre návštevníkov, ako aj osôb pôsobiacich v zázemí kultúrnej inštitúcie.
 • predmet projektu: V rámci projektu plánujeme zaobstarať techniku a vybavenie pre ozvučenie: digitálny mix pult, mikrofóny so stojanmi, mobilné ozvučenie, doplnky, kabeláž osvetlenie: bezdrôtový systém pre ovládanie svietidiel, osvetľovací pult, LED svetlá, doplnky, kabeláž. Iné technické vybavenie: dataprojektor s plátnom, bezdrôtové HDMI, digitálny fotoaparát s príslušenstvom, vonkajšia informačná LED tabuľa, kamera na natáčanie, PC + software, kopírka. Ostatné vybavenie: výstavné vitríny, výstavné sklá, stoličky, rečnícky pult. Stavebno-technické úpravy s tým súvisiace. Dezinfekčné prostriedky a ochranné pomôcky.
 • celkové výdavky: 191 800,00 eur
 • celkové oprávnené výdavky (COV): 185 734,36 eur
 • žiadaná suma NFP: 176 447,64 eur
 • spolufinancovanie - vlastné zdroje: 9 286,72 eur
 • predpokladané neoprávnené výdavky: 6 770,00 eur
  Neoprávnené výdavky budú po schválení projektu vynaložené na bezbariérovosť, ktorá je podmienkou projektu.

Manažment údajov mesta Myjava

 • žiadateľ: mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • operačný program: Integrovaná infraštruktúra
 • predloženie žiadosti: do 30. 9. 2022
 • predmet projektu: Predmetom predkladaného projektu je zabezpečenie podmienok efektívneho manažmentu mestského úradu a koncepčného rozvoja mesta prostredníctvom dostatku kvalitatívnych a kvantitatívnych informácií. Cieľom tohto projektu je zlepšenie vnútorných procesov súvisiacich s manažmentom údajov, ktorými disponuje mesto Myjava. Efektívny výkon verejnej samosprávy je možné zabezpečovať v dnešnej dobe len prostredníctvom efektívneho informačného systému, ktorý je vytvorený na báze geografických informačných systémov – GIS. Projekt má za cieľ vytvorenie nového GIS mesta Myjava s prepojením na integrovaný informačný systém mesta Myjava pre účely využitia v agendových informačných systémoch mesta Myjava a prepojenie systémov mesta na štátne číselníky a systémy. Projekt si kladie za cieľ vybudovať efektívny spôsob vytvárania, čistenia a ukladania priestorových dát úradu. Vďaka projektu tak bude zabezpečený systematický manažment údajov, čo zabezpečí kvalitné podklady pre úkony verejnej správy.
 • Aktivity: Čistenie údajov a dosiahnutie požadovanej kvality, automatizovaná tvorba a sprístupnenie otvorených údajov, dátová legislatíva
 • predbežné celkové oprávnené výdavky (COV): 497 012,74 eur
 • predbežná žiadaná suma NFP: 472 162,10 eur
 • spolufinancovanie - vlastné zdroje: 24 850,64 eur

Malé zlepšenia e-Gov služieb mesta Myjava

 • žiadateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • operačný program: Integrovaná infraštruktúra
 • predloženie žiadosti: do 31. 10. 2022
 • predmet projektu: Projekt úzko súvisí a nadväzuje na projekt „Manažment údajov mesta Myjava“. Hlavným cieľom projektu bude zavedenie resp. zlepšenie vybraných elektronických služieb poskytovaných pre občanov a podnikateľov a uskutočniť zmeny, ktoré zefektívnia prácu zamestnancom mesta pri riešení predmetných podaní zjednodušením automatizáciou a integráciou procesných úkonov. Výsledkom bude minimalizácia zapisovania údajov, potrebné údaje sa budú automaticky predvypĺňať.  Zámerom mesta je poskytovať také elektronické služby a informácie, ktoré sú prehľadné, praktické, majú intuitívne prostredie, sú ľahko zrozumiteľné a v súlade s jednotným dizajn manuálom elektronických služieb.
 • predbežné celkové oprávnené výdavky (COV): 280 00,00 eur
 • predbežná žiadaná suma NFP: 266 000,00 eur
 • spolufinancovanie - vlastné zdroje: 14 000,00 eur

 

Plánované projekty cez výzvy Kopaničiarsky región - Miestna akčná skupina

 

Úprava areálu MŠ Turá Lúka a MŠ SNP s vytvorením športových plôch

 • poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • predmet projektu: stavebné úpravy spevnených plôch v areáloch MŠ na športové využitie. MŠ SNP – stavebné úpravy pôvodnej betónovej plochy na multifunkčné športovisko a MŠ Turá Lúka – úprava spevnených plôch na multifunkčné športové plochy
 • predpokladané celkové oprávnené výdavky (COV): 57 000 eur
 • predpokladaná žiadaná suma NFP: 45 000 eur
 • predpokladané spolufinancovanie: 12 000 eur

Vybudovanie cykloprístreškov v meste Myjava

 • poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • predmet projektu: vybudovanie chránených parkovísk pre bicykle/cyklostojanov na vybraných miestach (školy, frekventované miesta) v súlade s podmienkami výzvy
 • predpokladané celkové oprávnené výdavky (COV): 60 000 eur
 • predpokladaná žiadaná suma NFP: 45 000 eur
 • predpokladané spolufinancovanie: 15 000 eur

 

Investičné akcie na rok 2023 financované z vlastných zdrojov

 

Rekonštrukcia odvodnenia - Jablonská ulica

Zrealizovaná 1. etapa - rekonštrukcia po ul. Kamenné v sume 13043,24,- eur bez DPH.

Zrealizovaná 2. etapa - rekonštrukcia po dom s. č. 45 ( v dĺžke 300 m), v sume 79 323,88 eur bez DPH.

Zrealizovaná 3. etapa - rekonštrukcia po dom s. č. 1018 (v dĺžke 340 m), v sume 122 423,85 euro bez DPH

 • stav projektu: Prebieha projektová príprava 4. etapy. V rámci pripravovanej PD na 4. etapu je riešenie rekonštrukcie existujúceho odvodnenia územia a komunikácie, chodník pre peších s napojením jednotlivých vjazdov k rodinným domom a dopravné značenie.
  Vzhľadom na finančne náročnú investíciu v ďalšej časti komunikácie, sa v roku 2022 nepokračovalo. Je potrebné vyriešiť náročný terén s veľkými výškovými rozdielmi oporným múrom alebo premostením.
 • investície z vlastných zdrojov: 150 000,00 €

Chodník Tehelná ulica a oplotenie Dolného cintorína

Cieľom projektu je dobudovať chodník pre peších v celkovej dĺžke 300 m od ulice
Brezovskej – chodník pod Dolným cintorínom po napojenie na chodník ulice Tehelnej. Chodník bude vybudovaný zo zámkovej dlažby v šírke 1,5 m. Dôvodom vybudovania pešieho chodníka je bezpečnosť chodcov, návštevníkov cintorína a obyvateľov žijúcich v uvedenej lokalite. V rámci realizácie chodníka bude vytvorený základ pre oplotenie Dolného cintorína a následne sa začne budovať oplotenie.

 • stav projektu: projekčná príprava
 • investície z vlastných zdrojov: 180 000,00 €

Rekonštrukcia križovatky Krajňanská Novomestská, Myjava – 2. etapa

Projekt rieši nové prepojenie ciest III/1211 – ul. Novomestská s komunikáciou smerujúcou na ul. Žaboškreky z dôvodu zvýšenia plynulosti cestnej premávky. Navrhovaná komunikácia bude po oboch stranách lemovaná bet. obrubníkmi uloženými do betónového lôžka. Po pravej strane vozovky bude vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby. Projektová príprava rieši novo vytvorenú časť komunikácie od ul. Novomestskej na ul. Žaboškreky, ako pokračovanie projektu rekonštruovanej križovatky v roku 2017 - Krajňanska -Novomestská.

 • stav projektu: spracovaná projektová dokumentácia, vydané územné rozhodnutie, vydané stavebné rozhodnutie
 • predpokladané realizačné náklady: 70 000,00 € s DPH

Chodník Hurbanova - Myjavanka

Cieľom projektu je prepojenie územia od ul. Hurbanova po Nám. M. R. Štefánika
chodníkom pre peších, ktorý v území absentuje. Celé územie bude upravené tak, aby
vznikli nové parkovacie miesta, ktoré bude slúžiť pre prevádzky a obyvateľov bytových domov v danej lokalite. Projekt je zameraný na bezpečnosť chodcov v cestnej premávke a doplnenie statickej dopravy.

 • stav projektu: projekčná príprava
 • investície z vlastných zdrojov: 40 000,00 €

Rekonštrukcia ciest na Myjave a kopaniciach

Ide o rekonštrukciu ciest na Myjave a kopaniciach podľa aktuálneho stavu vozoviek a
chodníkov.

 • stav projektu: priebežne vykonávaná kontrola komunikácií a mapovanie ich stavu
 • predpokladané realizačné náklady: do 80 000,00 €

Kontajnerové stojiská

Ide o postupné vybavenie kontajnerových stojísk v meste Myjava klietkovými systémami za účelom skvalitnenia služieb odpadového hospodárstva, možnosti kontroly kontajnerových stojísk a zabráneniu znečisťovaniu triedeného zberu ako aj neoprávneného ukladania odpadov od obyvateľov s trvalým pobytom mimo Myjavy.

 • stav projektu: typizované kontajnerové státia osadené do lokality, pred realizáciou povolené ohlásením drobnej stavby. V roku 2023 budú realizované kontajnerové státia na Hurbanovej ul., Staromyjavskej ulici.
 • predpokladané realizačné náklady: do 10 000,00 €

Reliéfy na Nám. M. R. Štefánika

Pokračovanie začatej revitalizácie reliéfov v časti obchodného centra. Rekonštrukčné práce vykonáva odborne spôsobilá osoba. V súčasnosti sú opravené už 2 reliéfy.

 • stav projektu: navrhnutý rozsah prác s rozpočtom
 • predpokladané realizačné náklady: 10 185,00 €

Rekonštrukcia oporného múru na Ul. kpt. Miloša Uhra

Oprava oporného múru na ul. kpt. M. Uhra 52. Geodetickým meraním a sledovaním bol zistený pohyb oporného múru, ktorý bude potrebné stabilizovať. Projekčná príprava je zameraná na statiku oporného múru.

 • stav projektu: projekčná príprava
 • predpokladané realizačné náklady: 32 500,00 €

Odvodnenie garáží pod Pakanským kopcom

Príprava projektovej dokumentácie a realizácia odvodnenia a opravy komunikácií v lokalite garáží pod Pakanským kopcom.

 • predpokladané realizačné náklady: 40 000,00 €

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
25
1
26
1
27
3
28
2
29
3
30
4
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
2
7
4
8
2
9
2
10
2
11
2
12
2
13
2
14
3
15
2
16
2
17
2
18
3
19
2
20
2
21
2
22
1
23
1
24
1
25
2
26
1
27
1
28
2
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
2
5
1

Aktuálne počasie

dnes, pondelok 2. 10. 2023
polojasno 23 °C 11 °C
utorok 3. 10. jasná obloha 24/12 °C
streda 4. 10. slabý dážď 18/11 °C
štvrtok 5. 10. polojasno 18/9 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk