Mesto Myjava
Mesto Myjava

Plán investičných akcií

UPOZORNENIE: Plán investičných akcií na daný rok prerokovaný a odsúhlasený mestským zastupiteľstvom má len informatívny charakter. Konkrétne realizácie projektov vždy závisia od priorít a finančných možností samosprávy, respektíve od možného čerpania dotácií z fondov.


Návrh investičných akcií mesta v roku 2024

Investičné akcie na rok 2024 financované z EÚ

Športový areál Myjava – Turá Lúka

 • poskytovateľ: Fond na podporu športu
 • zdroj: príspevok
 • predmet projektu: viacúčelové ihrisko
 • miesto realizácie: k. ú. Turá Lúka, pozemok KNC parc. č. 420, 421
 • predmet projektu: vybudovanie športového areálu v Turej Lúke pri cirkevnej škole pozostávajúceho z viacúčelového ihriska a pridružených športovísk
 • stavebné objekty:
  SO 01 Multifunkčné ihrisko – viacúčelové ihrisko s rozmermi 31,5x16,5 m, s osvetlením a oplotením, športový povrch umelá tráva s kremenným vsypom červenej a zelenej farby. Na ihrisku bude čiarovanie pre hádzanú, volejbal a tenis. Športové vybavenie ihriska: 2 bránky pre malý futbal vrátane siete, 1 sada pre tenis a 1 sada pre volejbal (stĺpiky, sieť, púzdra).
  SO 02 pridružené športoviská – workout (pre vekovú kategóriu od 14 rokov) a detské ihrisko (pre vekovú kategóriu od 3 a 4 rokov)
  Pridružené športovisko P1 – 6 workoutových prvkov na cvičenie, pričom časť prvkov je navrhnutá pre osoby so zníženou schopnosťou pohybu, športový povrch zatrávňovacie rohože
  Pridružené športovisko P2 – multifunkčná cvičiaca zostava, lanový lezecký prvok, mobiliár, športový povrch zatrávňovacie rohože
  SO 03 Chodníky a príslušenstvo - chodníky okolo ihriska a k športoviskám zo zámkovej dlažby, oplotenie oceľové poplastované pletivo, drevený prístrešok
 • stav: projektová dokumentácia vyhotovená v 02/2023, doteraz prebieha povoľovací proces – stavebné konanie spojené s územným konaním. Z toho dôvodu bolo plánované predloženie žiadosti o príspevok presunuté z roku 2023 do ďalšej výzvy fondu v roku 2024. Realizácia sa uskutoční iba v prípade schválenia projektu.
 • rozpočet: Predpokladané celkové výdavky vo výške 180 000 eur.
 • predpokladaná žiadaná suma: podľa podmienok výzvy
 • predpokladané spolufinancovanie: podľa podmienok výzvy

Rekonštrukcia a modernizácia ZŠ Štúrova Myjava

 • poskytovateľ: Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie SR
 • operačný program: Program Slovensko
 • priorita: 4P2 Kvalitné a inkluzívne vzdelávanie
 • špecifický cieľ: zlepšenie rovného prístupu k inkluzívnym a kvalitným službám v oblasti vzdelávania, odbornej prípravy a celoživotného vzdelávania rozvíjaním dostupnej infraštruktúry vrátane posilňovania odolnosti pre dištančné a online vzdelávanie a odbornú prípravu
 • vyhlásenie výzvy: 14. 7. 2023
 • predloženie žiadosti: 16. 10. 2023 – termín uzavretia 1.posudzovaného časového obdobia
 • predmet projektu: komplexná rekonštrukcia a modernizácia budovy vrátane zariadenia kuchyne, interiérové vybavenie učební.
 • rozsah stavebných prác: zateplenie obvodového a strešného plášťa s vytvorením učebných priestorov v existujúcom podkroví, výmena otvorových výplní, vybudovanie výťahu naprieč podlažiami a podkrovím, fotovoltický systém, vnútorné omietky, podhľady, podlahy, elektroinštalácia, osvetlenie, zdravotechnika, vykurovanie, sanita, kuchyňa, spevnené plochy, minišportovisko
 • stav: prípravná fáza - zadefinovanie rozsahu stavebných prác, príprava projektovej dokumentácie
 • rozpočet: Predpokladané maximálne celkové oprávnené výdavky (COV): 5 682 770,- eur
 • predpokladaná maximálna žiadaná suma NFP: 5 148 228,- eur
 • predpokladané maximálne spolufinancovanie: 454 622,- eur
 • predpokladané výdavky na rok 2024: 3 000 000,- eur
 • predpokladané výdavky na rok 2025: 2 682 770,- eur

Investičné akcie na rok 2024 financované z vlastných zdrojov

Zmeny a doplnky územného plánu mesta Myjava

Ide o vypracovanie zmien a doplnkov územného plánu, ktoré vyplývajú z potrieb mesta, obyvateľov a neposlednom rade investorov. Predmetom zmien a doplnkov ÚPN je 9 zmien:

 1. Vypustenie ochranných pásiem cintorínov – 3 cintoríny
 2. Zmena využitia lokality nad horným cintorínom – Funkčné využitie PVS
 3. Jablonská ulica – funkčné bloky 17,009 a 17,010 – zmeniť využitie z výroby a služieb na BB (bývanie v bytových domoch 4. NP)
 4. Turá Lúka pri cintoríne – funkčný blok 18,033 zmena z PVS na BZ
 5. Lokalita na Tehelnej ul. vedľa areálu bývalej tehelne – p. č. 31/1 a 4435/18 – zmena funkčného bloku na BZ
 6. Lokalita s pracovným názvom U Vlčkov na hranici katastrálneho územia Myjava a Poriadie, kde v aktuálnej dobe sú už 3 nové rodinné domy a ďalšie sa povoľujú
 7. Budova na okraji armatúrky Myjava (bývalé strojárske učilište) s. č. 55/1, p. č. KNC 1671 v k. ú. Myjava – v posledných zmenách a doplnkoch bolo dané, že je možnosť prechodného ubytovania v danej budove. Vytvorenie funkčného bloku na bývanie v bytových domoch
 8. Vytvorenie územnotechnických podmienok na realizáciu fotovoltickej elektrárne na pozemkoch KNC p. č. 3105 a 3118 v k. ú. Myjava
 9. Lokalita Nová Myjava – funkčný blok 1,014 zmena v zmysle výsledného súťažného návrhu

Zmeny vyvolané investormi budú na základe Zmluvy o združení finančných prostriedkov hradené investormi. Mesto Myjava v súčasnosti pracuje na uzavretí predmetnej zmluvy.

 • stav projektu: po schválení Mestským zastupiteľstvom Myjava, mesto Myjava začne obstarávať zmeny a doplnky územného plánu, predpokladaný čas na realizáciu je min. 9 mesiacov
 • investície z vlastných zdrojov: 30 000,- € (z toho predpokladaná úhrada od investorov 20 000,- €)

Kontajnerové stojiská

Ide o postupné vybavenie kontajnerových stojísk v meste Myjava klietkovými systémami za účelom skvalitnenia služieb odpadového hospodárstva, možnosti kontroly kontajnerových stojísk a zabráneniu znečisťovaniu triedeného zberu ako aj neoprávneného ukladania odpadov od obyvateľov s trvalým pobytom mimo Myjavy.

 • stav projektu: typizované kontajnerové státia osadené do lokality, pred realizáciou povolené ohlásením drobnej stavby. Projektová príprava typizovaných kontajnerových státí je vyhotovená, osadenie v lokalitách sa vytvára v čase prípravy realizácie a ohlásenia drobnej stavby.
 • predpokladané realizačné náklady: do 75 000,- €

Rekonštrukcia oporného múru na Ul. kpt. M. Uhra

Projektová dokumentácia rieši oporný múr na Ulici kpt. M. Uhra, ktorý je v havarijnom stave. Múr je popraskaný, má vypadané časti steny a je na niektorých miestach vyklonený. Múr je v takom stave, že najlepšie riešenie je ho nahradiť novým železobetónovým uholníkovým oporným múrom. Na hornej hrane v časti pred bytovkou bude osadené oplotenie z poplastovaných plotových panelov APOLLO 3D. Panel je výšky 123 cm a šírky 250 cm. Uholníkový oporný múr bude na mieste pôvodného múru na hranici pozemku a verejného chodníka a nebude zasahovať do konštrukcie chodníka. Chodník by mal zostať v pôvodnom stave. Celá konštrukcia oporného múra je navrhnutá do záhrady bytového domu. Základová špára nového oporného múru bude 0.9 m pod úroveň chodníka, stupňovito podľa sklonu chodníka. Pod základom oporného múra navrhujem podkladný betón hrúbky 100 mm z betónu C16/20. Plán pod základom je potrebné zhutniť. Oporné múry navrhujeme z vodostavebného betónu C25/30 a ocele 10 505. Oporný múr navrhujeme uholníkový na výšky podľa sklonu chodníka a súčasnej výšky oporného múra. Výšky oporného múra navrhujem tak, aby čo najviac kopírovali súčasný stav. Za oporným múrom je navrhnutá drenážna hadica DN 100 mm. V múre nad úrovňou chodníka sa osadia plastové trubky DN cca 80 mm po cca 3.0 m na prípadný odvod vody spoza múra. Nad oporným múrom kde nie je navrhnuté oplotenie sú v štrkopieskovom lôžku osadené betónové dlaždice 500 x 500 x 80 mm.

 • stav projektu: projekt stavby je vyhotovený, prebieha inžiniering na stavbu
 • predpokladané realizačné náklady: 70 000,- €

KD Samka Dudíka – výmena okien a dvier

Cieľom projektu je postupne odstrániť havarijný stav domu kultúry, vymeniť okná dvere a zrekonštruovať časti, v ktorých zateká. Celá realizácia bude vykonaná v zmysle projektovej dokumentácie, ktorá bola pripravená na zníženie energetickej náročnosti domu kultúry.

 • stav projektu: investičná príprava
 • investície z vlastných zdrojov: 150 000,- €

Zateplenie krytej plavárne

Účelom realizácie zateplenia objektu plavárne je zníženie energetickej náročnosti stavby a zvýšenie komfortu návštevníkov a užívateľov plavárne. V súčasnosti sa pripravuje projekčne realizácia zateplenia, výmena sklenných výplní, možnosť využitia alternatívnych zdrojov energie (fotovoltika, solárne panely...) za účelom zníženia nákladov na energie.

 • stav projektu: projektová príprava
 • investície z vlastných zdrojov: 500 000,- €

Fotovoltika

V súlade s analýzou energetickej náročnosti budov vo vlastníctve a správe mesta Myjava sa mesto rozhodlo zapojiť do možnosti využitia alternatívnych zdrojov energie – fotovoltiky za účelom zníženia nákladov na energie. Ide najmä o budovy mestského úradu, domu kultúry, ZOS Nezábudka, MŠ a ZŠ Turá Lúka, objekty Materskej školy Bradáčova (všetky elokované pracoviská – Bradáčova, Hoštáky, SNP), budova CVČ Myjava. Projekt nezahŕňa základnú školu Viestovu, ktorá má spracovanú svoju vlastnú projektovú dokumentáciu a základnú školu Štúrovu, ktorá bude komplexne riešená v samostatnej projektovej dokumentácii celkovej prestavby základnej školy.

 • stav projektu: projektová príprava
 • investície z vlastných zdrojov: 300 000,- €

Rekonštrukcia križovatky Krajňanská Novomestská, Myjava – 2. etapa

Projekt rieši nové prepojenie ciest III/1211 – ul. Novomestská s komunikáciou smerujúcou na ul. Žaboškreky z dôvodu zvýšenia plynulosti cestnej premávky. Navrhovaná komunikácia bude po oboch stranách lemovaná bet. obrubníkmi uloženými do betónového lôžka. Po pravej strane vozovky bude vybudovaný chodník zo zámkovej dlažby. Projektová príprava rieši novo vytvorenú časť komunikácie od ul. Novomestskej na ul. Žaboškreky, ako pokračovanie projektu rekonštruovanej križovatky v roku 2017 - Krajňanska -Novomestská.

 • stav projektu: spracovaná projektová dokumentácia, vydané územné rozhodnutie, vydané stavebné rozhodnutie
 • predpokladané realizačné náklady: 75 000,- €

Rekonštrukcia ciest a chodníkov na Myjave a kopaniciach

Ide o rekonštrukciu ciest a chodníkov na Myjave a kopaniciach podľa aktuálneho stavu vozoviek a chodníkov.

 • stav projektu: priebežne vykonávaná kontrola komunikácií a mapovanie ich stavu
 • predpokladané realizačné náklady: do 100 000,- €

Nová Myjava

Urbanistická štúdia – Nová Myjava bude spracovaná na základe víťazného súťažného návrhu, pripomienok a odporúčaní poroty ako aj mesta, poskytnutých podkladov, obhliadky a rekongnoskácie terénu. Dokumentácia v stupni urbanistická štúdia slúži ako podklad na spracovanie Zadania ÚPN-Z Nová Myjava a následne vyhotovenie územného plánu zóny. Územný plán zóny – Nová Myjava (ÚPN-Z) bude spracovaný na základe schváleného zadania pre ÚPN-Z Nová Myjava mestským zastupiteľstvom. Dokumentácia bude vyhotovená v stupni územný plán zóny a bude slúžiť ako územnoplánovací podklad pre následné vydávanie územných rozhodnutí a stavebných povolení.

 • stav projektu: realizácia po zadaní objednávky, víťazný návrh je od atelieru Alexy&Alexy, Bratislava
 • predpokladané realizačné náklady: Urbanistická štúdia (ÚŠ) – Nová Myjava 16 000,- €
 • Územný plán zóny – Nová Myjava (ÚPN-Z) 27 500,- €
 • ostatné náklady na obstarávanie: 6 500,- €
 • spolu: 50 000,- € 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
3
8
8
9
2
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. takmer jasno 22/10 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 22/13 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 24/13 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk