Mesto Myjava
Mesto Myjava

Komisie

Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Myjave vo volebnom období 2022 - 2026

Zloženie komisii ako poradeného orgánu Mestského zastupiteľstva v Myjave z radov mestských poslancov i odbornej verejnosti bolo prerokované a schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave dňa 24. novembra 2022. Zloženie komisii sa počas aktuálneho volebného obdobia môže zmeniť, takisto môžu byť doplnení noví členovia, ak to bude v záujme jednotlivých komisii.

Komisia pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta

Náplň práce komisie:

 • Prerokováva a predkladá návrh rozpočtu mesta, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet mesta a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie mestského zastupiteľstva,
 • prerokováva návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a poplatkoch a všetky iné VZN týkajúce sa verejných financií,
 • prerokováva prijatia úverov a pôžičiek mesta,
 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta,
 • vyjadruje sa k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok a k aktualizácii rozpočtu, ktorá je súčasťou tohto materiálu, zaujíma k nim stanovisko,
 • vyjadruje sa k odpisom pohľadávok mesta predkladaným na rokovania MsZ a zaujíma k nim stanovisko, ktoré predkladá MsZ.
   
 • predseda: Ing. Milan Majtán, poslanec MsZ
 • podpredseda: Rastislav Eliáš, poslanec MsZ
  členovia komisie:
 • Miloš Zábražný, poslanec MsZ
 • Milan Fúsek, poslanec MsZ
 • Ing. Jaroslav Krč-Šebera
 • Ondrej Bučenec
 • Ing. Vladmír Tóth
 • Ing. Tomáš Šimo
 • Ing. Eva Krčová

Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta

Náplň práce komisie:

 • Posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja mesta,
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta,
 • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste,
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti mesta z územnoplánovacieho hľadiska,
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,
 • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
   
 • predseda: Milan Fúsek, poslanec MsZ
 • podpredseda: Peter Podmajerský, poslanec MsZ
  členovia komisie:
 • Stanislav Omasta, poslanec MsZ
 • Ing. Rastislav Kostelný
 • Ing. Martin Podmajerský
 • Ing. Branislav Adámek
 • Peter Gálik
 • Ing. Martin Barbierik
 • Milan Konečník
 • Ing. Ján Londák
 • Peter Kulíšek
 • Ing. Anna Dobrucká, PhD.
 • Branislav Havlík ml.

Komisia mládeže, kultúry a športu

Náplň práce komisie:

 • Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v meste,
 • koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v meste,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v meste,
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v meste,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v meste,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v meste,
 • pripravuje podmienky na prerozdelenie dotácii v oblasti kultúry a športu vrátane posudzovania žiadosti a prerozdelenia finančných prostriedkov,
 • prerokováva návrhy na doplnenie kalendára podujatí v oblasti kultúry a športu na príslušný kalendárny rok,
 • prerokováva a schvaľuje výročnú správu neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc,
 • prerokováva a schvaľuje správu o činnosti folklórnych súborov a skupín v pôsobnosti mesta.,
 • metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre športové kluby a občianske združenia na území mesta v súlade s prijatými zásadami.
   
 • predseda: Mgr. Viera Feriancová, poslanec MsZ
 • podpredseda: Ing. Stanislav Tomič, poslanec MsZ
  členovia komisie:
 • Ľubomír Gála, poslanec MsZ
 • Jaroslav Hargaš, poslanec MsZ
 • Mgr. Erika Matulová
 • Ing. Elena Ptáčková
 • Mgr. Alena Petráková
 • Bc. Marek Jastráb
 • Matúš Vido
 • Mgr. Mário Duga
 • Bibiana Michalcová
 • Mgr. Jana Tomičová
 • Mgr. Ľubomíra Halabrínová
 • Bc. Martin Pipa

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

Náplň práce komisie:

 • Posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v meste o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy - opatrovateľská služba,
 • posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže,
 • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy,
 • posudzuje a navrhuje pridelenie nájomných bytov a ubytovne,
 • podieľa sa na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb mesta a navrhuje zmeny v komunitnom pláne,
 • podieľa sa na spracovaní analýz a je garantom tvorby programu sociálnej starostlivosti v meste,
 • posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na jednorazovú sociálnu výpomoc občanom,
 • spolupracuje pri poskytovaní sociálnych služieb (podľa zákona o soc. službách),
 • spolupracuje v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele),
 • spolupracuje pri zabezpečovaní kompetencii obce vyplývajúcich jej zo zákona o štátnych dávkach, hmotnej núdzi a pod.,
 • spolupracuje pri zabezpečení primeranej zdravotnej starostlivosti občanov mesta,
 • napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • iniciuje riešenie problémov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,
 • navrhuje primátorovi nájomcu bytu a navrhuje primátorovi udeliť výnimku pre zaradenie žiadosti o byt do zoznamu žiadateľov.
   
 • predseda: Mgr. Ľubomír Karika, poslanec MsZ
 • podpredseda: MUDr. Filip Filan, poslanec MsZ
  členovia komisie:
 • Viera Dugová, poslanec MsZ
 • Mgr. Marián Marko, poslanec MsZ
 • Mgr. Anna Durcová
 • Mgr. Barbora Bučková
 • Daniela Štetinová
 • Mgr. Elena Štefíková, PhD.
 • Mgr. Dagmar Líšková Zemanová
 • Mgr. Iveta Vachulová
 • Miroslava Kubová

Komisia školstva

Náplň práce komisie:

 • Spolupracuje s Odborom školstva, kultúry a soc. služieb a školskými radami za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zrušenie škôl a školských zariadení,
 • sleduje investičný rozvoj škôl a ich zariadení,
 • vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy zameraných na deti a mládež,
 • vyjadruje sa a odporúča schváliť VZN v oblasti školstva,
 • prerokováva a vyhodnocuje činnosť (financovanie, výchovno-vzdelávací proces) jednotlivých škôl a školských zariadení.
   
 • predseda: Mgr. Lenka Pipová, poslanec MsZ
 • podpredseda: Mgr. Vladimíra Klandúchová, poslanec MsZ
  členovia komisie:
 • Mgr. Jaroslav Foltín, poslanec MsZ
 • Mgr. Ľubica Kozárová
 • Mgr. art. Elena Bielčiková
 • Ing. Alena Havlíková
 • Mgr. Zdenko Šimo
 • Mgr. Gabriela Jurenková
 • Mgr. Dagmar Beňaluková
 • Mgr. Radovan Biesik

Komisia na ochranu verejného záujmu pri výkone funkcií verejných funkcionárov mesta

 • predseda: Peter Podmajerský
 • podpredseda: Mgr. Lenka Pipová
 • člen: Mgr. Marián Marko

 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk