Mesto Myjava
Mesto Myjava

Komisie

Zloženie komisií Mestského zastupiteľstva v Myjave vo volebnom období 2018 - 2022

Zloženie komisii ako poradeného orgánu Mestského zastupiteľstva v Myjave z radov mestských poslancov i odbornej verejnosti bolo prerokované a schválené na ustanovujúcom zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Myjave dňa 27. novembra 2018. Zloženie komisii sa počas aktuálneho volebného obdobia môže zmeniť, takisto môžu byť doplnení noví členovia, ak to bude v záujme jednotlivých komisii.

 

Komisia pre financie, rozpočet, majetok a hospodársku stratégiu mesta:

Náplň práce komisie:

 • Prerokováva a predkladá návrh rozpočtu mesta, jeho zmien, správy o čerpaní rozpočtu a záverečný účet mesta a predkladá písomné stanoviská pre rokovanie mestského zastupiteľstva,
 • prerokováva návrh Všeobecne záväzného nariadenia (VZN) o miestnych daniach a poplatkoch a všetky iné VZN týkajúce sa verejných financií,
 • prerokováva prijatia úverov a pôžičiek mesta,
 • dohliada na hospodárenie a nakladanie s majetkom mesta,
 • vyjadruje sa k vyhodnoteniu plnenia rozpočtu za 1. polrok a monitorovacej správe za 1. polrok a k aktualizácii rozpočtu, ktorá je súčasťou tohto materiálu, zaujíma k nim stanovisko,
 • vyjadruje sa k odpisom pohľadávok mesta predkladaným na rokovania MsZ a zaujíma k nim stanovisko, ktoré predkladá MsZ.
   
 • predseda: Ing. Jaroslav Krč-Šebera, poslanec MsZ
 • podpredseda: Ing. Milan Majtán, poslanec MsZ

  členovia komisie
   
 • Ing. Vladimír Tóth - poslanec MsZ
 • Milan Fúsek - poslanec MsZ
 • Ing. Ľubomír Halabrín - poslanec MsZ
 • Miloš Zábražný - poslanec MsZ
 • Ing. Rastislav Eliáš
 • Ing. Ondrej Bučenec
 • Ing. Emil Hlavatovič
 • Ing. Eva Krčová
 • Tomáš Šimo
 • Ján Priebracha

  zapisovateľka komisie: Ing. Ingrid Vaňová

 

Komisia výstavby, životného prostredia a rozvoja mesta:

Náplň práce komisie:

 • Posudzuje koncepcie z hľadiska rozvoja mesta,
 • posudzuje projekty na čerpanie štátnych fondov a fondov EÚ v oblasti svojej pôsobnosti,
 • posudzuje vlastnú investičnú činnosť mesta v záujme zabezpečenia potrieb obyvateľov a rozvoja mesta,
 • usmerňuje investičnú činnosť právnických a fyzických osôb v meste,
 • posudzuje územnoplánovaciu dokumentáciu mesta, jej obstarávanie, schvaľovanie a zmeny,
 • spolupôsobí pri príprave vlastnej investičnej a podnikateľskej činnosti mesta z územnoplánovacieho hľadiska,
 • predkladá iniciatívne návrhy na rozvoj dopravy a miestnych komunikácií,
 • spolupôsobí pri tvorbe a ochrane životného prostredia,
 • spolupôsobí pri správe a údržbe verejnej zelene,
 • kontroluje nakladanie s komunálnym odpadom,
   
 • predseda: Ing. Rastislav Kostelný - poslanec MsZ
 • podpredseda: Branislav Havlík - poslanec MsZ

  členovia komisie:
   
 • Ing. Martin Podmajerský - poslanec MsZ
 • Peter Podmajerský - poslanec MsZ
 • Ing. Branislav Adámek
 • Ing. Fedor Siváček
 • Ing. Ján Londák
 • Ing. Martin Barbierik
 • Bc. Ivan Praženka
 • Ing. Peter Nemček
 • Ing. Ján Kurtiš
 • Peter Gálik
 • Ing. Andrej Žabka
 • Ing. arch. Mária Sedahelyová

  zapisovateľka komisie: Ing. Jana Cablková

 

Komisia kultúry a športu

Náplň práce komisie:

 • Spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých kolektívov záujmovo-umeleckej činnosti, školských zariadení a organizácií na území mesta pri zabezpečovaní rozvoja kultúry v meste,
 • koordinuje a kontroluje činnosť kultúrnych zariadení v meste,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcie kultúry,
 • spolupôsobí pri tvorbe kalendára kultúrnych a spoločenských podujatí v meste,
 • posudzuje návrhy na rozvoj telesnej kultúry a športu v meste,
 • spolupôsobí pri koordinácii jednotlivých športových klubov, škôl, školských zariadení a organizácií na území obce pri zabezpečovaní rozvoja telesnej kultúry a športu v meste,
 • spolupôsobí pri tvorbe a napĺňaní koncepcií rozvoja športu,
 • spolupôsobí pri príprave kalendára športových podujatí v meste,
 • pripravuje podmienky na prerozdelenie dotácii v oblasti kultúry a športu vrátane posudzovania žiadosti a prerozdelenia finančných prostriedkov,
 • prerokováva návrhy na doplnenie kalendára podujatí v oblasti kultúry a športu na príslušný kalendárny rok,
 • prerokováva a schvaľuje výročnú správu neziskovej organizácie Rozvoj cestovného ruchu myjavských kopaníc,
 • prerokováva a schvaľuje správu o činnosti folklórnych súborov a skupín v pôsobnosti mesta.,
 • metodicky usmerňuje a odporúča prerozdelenie finančných dotácií pre športové kluby a občianske združenia na území mesta v súlade s prijatými zásadami.
   
 • predseda: Mgr. Viera Feriancová - poslanec MsZ
 • podpredseda: Ing. Pavol Kosík - poslanec MsZ

  členovia komisie:
   
 • Jaroslav Hargaš - poslanec MsZ
 • Mgr. Erika Matulová
 • Mgr. Mário Duga
 • Mgr. Alena Petráková
 • Mgr. Iveta Nevedalová
 • Ľuboš Rezbárik
 • Mgr. Blanka Ušiaková
 • Bc. Martin Pipa
 • Ing.Ľubomír Kubík
 • Mgr. Jaroslava Mišiaková

  zapisovateľka komisie: Hana Cigánková

 

Komisia pre sociálne veci a zdravotníctvo

Náplň práce komisie:

 • Posudzuje návrhy na zabezpečenie sociálnej starostlivosti v meste o starých a ťažko zdravotne postihnutých občanov, rodiny s deťmi a neprispôsobivých občanov,
 • posudzuje návrhy na starostlivosť o osamelých, chorých, sociálne slabších občanov, ktorí potrebujú pomoc z pohľadu prenesenia kompetencií štátnej správy - opatrovateľská služba,
 • posudzuje návrhy na sociálno-právnu ochranu detí a mládeže,
 • posudzuje návrhy na rozvoj v náhradnej forme rodinnej výchovy,
 • posudzuje a navrhuje pridelenie nájomných bytov a ubytovne,
 • podieľa sa na tvorbe komunitného plánu sociálnych služieb mesta a navrhuje zmeny v komunitnom pláne,
 • podieľa sa na spracovaní analýz a je garantom tvorby programu sociálnej starostlivosti v meste,
 • posudzuje a dáva svoje stanoviská k požiadavkám na jednorazovú sociálnu výpomoc občanom,
 • spolupracuje pri poskytovaní sociálnych služieb (podľa zákona o soc. službách),
 • spolupracuje v oblasti sociálnoprávnej ochrany a sociálnej kurately (podľa zákona o sociálnoprávnej ochrane a sociálnej kuratele),
 • spolupracuje pri zabezpečovaní kompetencii obce vyplývajúcich jej zo zákona o štátnych dávkach, hmotnej núdzi a pod.,
 • spolupracuje pri zabezpečení primeranej zdravotnej starostlivosti občanov mesta,
 • napomáha skvalitňovaniu a rozširovaniu zariadení sociálnych služieb, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta,
 • iniciuje riešenie problémov v oblasti sociálnoprávnej ochrany detí,
 • navrhuje primátorovi nájomcu bytu a navrhuje primátorovi udeliť výnimku pre zaradenie žiadosti o byt do zoznamu žiadateľov.
   
 • predseda: Mgr. Ľubomír Karika - poslanec MsZ
 • podpredseda: Ing. Peter Valúch - poslanec MsZ

  členovia komisie:
   
 • Miroslav Zeman
 • Mgr. Anna Durcová
 • Mgr. Ingrid Žabková
 • Mgr. Barbora Bučková
 • Mgr. Elena Štefíková, Phd.
 • MUDr. Jana Janovíčková
 • Daniela Štetinová
 • Mgr. Dáša Zemanová
 • Anna Šimová
 • Mgr. Samuel Mišiak
 • Mgr. Michaela Lopraisová

  zapisovateľka komisie: Mgr. Jana Gáliková

 

Komisia školstva a mládeže

Náplň práce komisie:

 • Spolupracuje s Odborom školstva, kultúry a soc. služieb a školskými radami za účelom skvalitnenia výchovno-vzdelávacieho procesu,
 • vyjadruje sa k návrhu na zriadenie, zrušenie škôl a školských zariadení,
 • sleduje investičný rozvoj škôl a ich zariadení,
 • vyjadruje sa k mládežníckym aktivitám a k aktivitám samosprávy zameraných na deti a mládež,
 • vyjadruje sa a odporúča schváliť VZN v oblasti školstva,
 • prerokováva a vyhodnocuje činnosť (financovanie, výchovno-vzdelávací proces) jednotlivých škôl a školských zariadení.
   
 • predseda: Mgr. Lenka Pipová - poslanec MsZ
 • podpredseda: Zlata Vydarená - poslanec MsZ

  členovia komisie:
   
 • Viera Dugová - poslanec MsZ
 • Mgr. Zdenko Šimo
 • PaeDr. Jana Rojková
 • Mgr. Iveta Vachulová
 • Jakub Tomič
 • Ľubica Kozárová
 • Ing. Andrej Duga
 • Ing. Alena Havlíková
 • Mgr. Dagmar Beňaluková

  zapisovateľka komisie: Ing. Ingrid Vaňová

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
31
1
1
1
2
2
3
2
4
1
5
2
6
1
7
1
8
2
9
2
10
3
11
3
12
5
13
2
14
2
15
2
16
3
17
3
18
2
19
3
20
2
21
2
22
3
23
2
24
3
25
3
26
3
27
4
28
2
29
2
30
2
1
2
2
2
3
2
4
3

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 27. 11. 2022
oblačno 6 °C 1 °C
pondelok 28. 11. zamračené 4/0 °C
utorok 29. 11. zamračené 4/0 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk