Mesto Myjava
Mesto Myjava

História hasičského spolku v Myjave

Dňa 12. apríla 1881 vznikol na území tzv. Veľkej Myjavy prvý hasičský spolok. Svoju činnosť začal s úradným požehnaním. Dvojjazyčná Zakladajúca listina bola koncipovaná v úradnom maďarskom jazyku a v neúradnom slovenskom jazyku. Originál vyhotovenia Zakladajúcej listiny - stanov je archivovaný v Krajinskom archíve v Budapešti v správe ministerstva vnútra. Originál mala šťastie v rukách držať Dr. Elena Mannová, rod. Vránová, historička Slovenskej aladémie vied a pôvodom Myjavčanka. Svedectvo priniesla do Myjavy v roku 1991. Fotokópia nám potvrdila, že na čele spolku stáli bývalý profesor revúckeho evanjelického gymnázia a myjavský evanjelicky učiteľ Karol Viest - veliteľ, pravotár Ján Klempa – podveliteľ, evanjelicky kaplán Karol Borsuk, advokát Ján Valášek - zapisovateľ. Ďalším významným činiteľom bol poštár a obchodník Samuel Jurenka, slúžny Jozef Šaško i zástupca vedúceho súdu Horváth. Sedemnásť podpisov reprezentuje odhodlanie domácich i prisťahovalcov vytvoriť humánny a národne orientovaný spolok, slúžiaci pre blaho obce a jej obyvateľov. Národný hlásnik v roku 1881 napísal: "...v ktorom reč komandujúca bola slovenská. Údov výkonných hneď na začiatku mal 80, zakladateľov 25 a podporovateľov 30."

1884 - 1918

Najvýraznejšia reorganizácia slovenských hasičských spolkov maďarskými úradmi postihla Myjavu. Viestovi túto činnosť zakázali, pretože slovenské velenie vraj nie je v súlade s povinnosťou učiteľa učiť deti maďarský jazyk a viesť ich k uhorskému vlastenectvu. Velenie po Viestovi prebral Ján Klempa, ale spolok neušiel svojmu osudu. Úrady ho v roku 1884 rozpustili ministeriálnym výrokom pod číslom 70615/VII. a následne založili maďarský ohňohasičský spolok. Veliteľom sa stal prednosta pošty G. Zental, podpredsedom bol dr. J. Valášek st. Činnosť tohto spolku trvala do roku 1918.

1918 - 1939

 • 1914 – 1918 - Prvá svetová vojna, v ktorej bojovali i myjavskí hasiči. Siedmi zostali na bojiskách.
 • 1918 - Prevrat, vznik ČSR. Myjavskí hasiči, ktorí pracovali vo verejných funkciách - či už v národnej stráži, národných výboroch - radách - aktívne podporovali konštituovanie novej Československej republiky.
 • 1924 - Okresný úrad v Myjave svojim nariadením z roku 1924 uložil povinnosť obecným zastupiteľstvám zriadiť dobrovoľné hasičské zbory (DHZ). Myjavský spolok bol obnovený v 1925 roku. V uvedenom roku mal 25 aktívnych členov a 22 čakateľov. Myjavský hasiči mali od roku 1927, ako prvý zbor v okrese motorovú štvorkolesovú striekačku, kombinovanú na ručný a motorový pohon. Hasiči sa postupne aktivizovali.
 • 1926 - Začala sa tradícia stavania májov.
 • 1928 - Prvé okresné samaritánske náukobehy.
 • 1930 - Bola postavená i nová hasičská zbrojnica na priestranstve Štajront, ktorá reálne slúžila až do roku 1973.
 • 1931 - Ustanovený prvý samaritánsky oddiel v okrese a pochod mestom pri príležitosti 50. výročia založenia.
 • 1932 - Zbor zakúpil sirénu.
 • 1933 - Zbor mal i svoju hudbu, ktorú viedol učiteľ P. Zeman.
 • 1933 - Vznik 11-členného družstva dorastencov.
 • 1934 - Dvojkolesová motorová striekačka, za 121 500 korún kúpa šesťkolesovej autostriekačky TATRA 26 30, výrobca Tatra Kopřivnice, hasičská úprava Fa. Hrček & Neugebaur Brno. Richtárom bol v tom čase Samuel Kovarčík.  V uvedenom roku mal zbor 47 členov, 13 prispievateľov a 11 mladých hasičov.
 • 1936 - 55. výročie založenia

 

1939 – 1945

 • 1939 - Slávnostná schôdza 28. októbra 1939 venovaná vzniku ČSR. Zbor sa verejne postavil za obnovu republiky.
 • 1941 - Skromná oslava 60. výročia založenia zboru, Okresný úrad Myjava zakázal verejnú prezentáciu.
 • V nasledujúcom období sa do boja proti fašizmu zapojili spomedzi členov Š. Bielčik, J. Dudík,, M. Kováč, D. Sládeček, J. Mihálik, Dr. V. Varsík i nádejný básnik Milan Mareček, ktorý neskôr zahynul a ďalší nemenovaní. Na jar v roku 1945 museli hasiči na žiadosť nemeckého velenia mesta pre Ortlazaret čerpať vodu zo zákopov, poskytnúť autobatérie a pohonné hmoty.
 • 1945 - Dňa 26. februára sa konalo výročné valné zhromaždenie, na ktorom hasiči zvolili do svojho čela nasledovné opory: Ján Dudík – veliteľ, Ján Mihálik – tajomník, členovia výboru: Štefan Dugáček Ján Kováč, Štefan Križko, Pavol Grečný, Daniel Sládeček, Pavol Vrána, Michal Cádra, Ján Gálik, Ján Kulíšek, Štefan Bielčík a Samuel Nižňanský.

1945 – 1948

 • V rokoch 1946 – 48 členovia zboru v meste posilňovali policajné jednotky pri nočných službách.
 • 1947 - 1959 - Zbor organizoval každoročne spoločné cvičenia v časti Šance v osade U Sabotov patriacej do Vrboviec, ktorých sa v rámci družby moravsko-slovenskej vzájomnosti zúčastňovali hasiči z Moravy, ba i zo severných Čiech. Iniciátorom podujatia i založenia združenia Spoločnosť moravsko–slovenskej vzájomnosti bol myjavský rodák Ján Varsík.
 • Dňa 15. júna 1947 DHZ a podnikový hasičský zbor továrne POVSTROJ, neskoršie Slovenskej armatúrky Myjava, pripravili výlet do Hliníkov, na ktorom hrala kapela Samka Dudíka.
 • V roku 1948 mal dobrovoľný hasičský zbor 50 členov a 11 dorastencov.

1948 – 1989

Rok 1948 odštartoval politické i celospoločenské premeny. Demokracia sa postupne nahradzovala inou formou vládnutia. Spolkový život sa vytrácal. Menilo sa i spoločenské postavenie hasičov, začali sa direktívne meniť oficiálne vžité oslovenia, brat, sestra, pán, pani. Už neboli hasiči, ale požiarnici, bolo nutné plniť nalinkované činnosti. Po roku 1948 sa hasiči zúčastňovali i na zberoch úrody. Doba sa menila, ale ľudia nie. DHZ Myjava mesto i v ďalších rokoch pripravoval veľa kultúrno –spoločenských podujatí a hasičských súťaží. Základom bola široká a stabilizovaná členská základňa, ktorá neustále narastala.

 • V roku 1955 mal hasičský zbor 93 členov, z toho 5 žien.
 • V roku 1959 mal 64 členov, z toho 5 žien.
 • Z dostupných materiálov sa dozvedáme, že k 31. decembru 1958 mala Miestna jednota Československej požiarnej ochrany (MJ ČSPO) 459 členov.
 • V 1959 vypukol na Vŕšku, na súčasnej Jánošíkovej ulici, veľký požiar, pri ktorom zhoreli dve stodoly. Hasiči svojou obozretnosťou zabránili vzniku následných škodových udalostí na okolitej zástavbe.
 • V roku 1960 mal 81 členov, z toho 4 ženy.
 • 1960 - Zanikol okres Myjava a mesto bolo včlenené do okresu Senica.
 • 1963 - Pripravenosť hasičov sa prejavila pri záchrane 5-člennej vlakovej posádky v železničnom tuneli pod Poľanou. Ján Durec st. bol vyznamenaný.
 • 1968 - Účasť na pietnej spomienke pri mohyle gen. M. R. Štefánika.
 • 1969 - Začiatok normalizácie, politické represie pocítili i členovia zboru.
 • 1964 – 1973 - Neodmysliteľná, veľmi populárna súťaž "Podjavorinská prúdnica", organizátorom podujatia bol zbor z Turej Lúky.
 • 1970 - Návrat historického vozidla TATRA 26 30, začiatok rekonštrukcie (asi od roku 1959 mimo zboru).
 • 1972 - Lokálna povodeň, pretrhnutie hrádze, nasadených 34 dobrovoľných hasičov.
 • 1970 – 1973 - Budovanie novej požiarnej zbrojnice na Šimonovičovej ulici, asanácia zbrojnice v meste.
 • August 1976 - 3. Národné hasičské kolo v Leviciach. Senický okres reprezentoval Ján Durec st. Na uvedenom podujatí bol dekorovaný medailou M. Schimita Za zásluhy o výcvik.
 • 1976 - Organizácia mala 139 členov, počtom bola tretia najväčšia v okrese.
 • 1977 – 1983 - Pravidelná účasť na súťaži v Jablonke "O Putovnú sekerku".
 • 1977 - Zbor mal 151 členov.
 • 1978 - Zbor mal 172 členov.
 • 1980 - Zbor ma 138 členov, z toho 23 žien.
 • 1981 - Zbor mal 152 členov, z toho 27 žien.
 • 1982 - Zbor mal 145 členov.
 • 1981 - Sto rokov od založenia hasičského spolku. Slávnostná schôdza sa uskutočnila v sobotu 12. decembra za účasti členov organizácie a viacerých hostí. Slávnostný príhovor mal brat predseda Ján Mihálik. Prítomných zabávala kapela Jaroslava Dudíka. Historickú udalosť podporili i viaceré sprievodné podujatia. Výstava zameraná na históriu a súčasnosť zboru, prehliadka a sprievod hasičskej techniky, ukážka výškového zásahu s vodou na poschodový objekt, položenie vencov k hrobu spoluzakladateľa a prvého veliteľa prof. Karola Viesta na dolnom cintoríne.
 • 1984 - Brigáda na rekonštrukcii strechy evanjelického kostola.
 • 1989 - Do prelomového roku žila organizácia svoj život a za sebou mala viacero popredných umiestnení na významných podujatiach, obvodových, okresných i regionálnych súťažiach.

1989 – 1993

Obdobie sa vyznačuje zoštíhľovaním členskej základne. Mnohí, ktorí členstvo v organizácii už z kádrových dôvodov nepotrebovali, rozhodli sa opustiť hasičský zbor. Iným bolo členstvo ukončené pre pasivitu, neplnenie si základných povinností vyplývajúcich zo stanov.

 • 1993 - Organizácia sa dostala do polohy zániku, mesto Myjava prijalo konsolidačné opatrenia.

1993 - 2011

 • 1993 - Konštituovanie okresu Myjava, začlenenia sa do nových štruktúr, návrat k oficiálnemu pomenovanie hasič, nie požiarnik.
 • 1995 - Zorganizovanie hasičského podujatia na úrovni okrsku, odhalenie pamätnej dosky zakladateľom hasičskej tradície.
 • 1996 - Účasť družstva CO, muži na pretekoch mimo okres Myjava.
 • 1997 - povodeň
 • 2006 - Presťahovanie sa do tretej hasičskej zbrojnice na Viestovej ul., budovu na Šimonovičovej ulici zabral Hasičský a záchranný zbor SR.
 • 2006 - povodeň

2011

 • 6. august - Celomestské oslavy 130. výročia založenia hasičského spolku v PKO Trnovce.
 • 5. – 12. august - V centre mesta výstavka dobových fotografií a písomností. Zbor má 39 členov, ich vekový priemer je 50 rokov.

2011 – 2014

 • Organizácia disponuje jedným súťažným družstvom mužov, ktoré pokrýva predpísané okresné i regionálne súťaže.
 • Stav členskej základne je 32 členov, z toho 7 žien.
 • Viac ako 130. ročný hasičský spolok pracuje ako združenie občanov.

Naši vzácni predchodcovia i ich nasledovníci sa riadia mottom: "Pomôž kto a kde môžeš bez toho, že by si požadoval odmenu."

Mesto

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk