Mesto Myjava
Mesto Myjava

Rokovací poriadok

Mestské zastupiteľstvo v Myjave na základe § 11 ods.4 písm. k. zák. SNR č. 369/90 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov vydáva tento

 

Rokovací poriadok Mestského zastupiteľstva v Myjave

 

Čl. 1
Úvodné ustanovenia

 1. Rokovací poriadok mestského zastupiteľstva upravuje pravidlá, podmienky, spôsob prípravy a priebehu rokovania mestského zastupiteľstva, jeho uznášania sa a prijímania uznesení, všeobecne záväzných nariadení a ďalších rozhodnutí, spôsob kontroly ich plnenia a zabezpečovania úloh mestskej samosprávy.
 2. Mestské zastupiteľstvo vo svojej rozhodujúcej činnosti vychádza zo zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a z ostatných zákonov právne regulujúcich dôležité spoločenské vzťahy v územnej samospráve a zo Štatútu mesta Myjavy.
 3. O otázkach, ktoré neupravuje tento rokovací poriadok, ako aj o ďalších zásadách rokovania a svojich vnútorných veciach rozhoduje mestské zastupiteľstvo podľa zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších zmien a doplnkov, resp. podľa rozhodnutia na zasadnutí mestského zastupiteľstva tak, že o nich hlasuje.

Čl. 2
Základné úlohy mestského zastupiteľstva

 1. Mestské zastupiteľstvo rozhoduje o základných otázkach života mesta, ktoré sú mu vyhradené podľa § 11 ods. 4 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších zmien a doplnkov a podľa Štatútu mesta Myjavy. Mestské zastupiteľstvo prerokúva a rozhoduje aj o ďalších dôležitých otázkach mestského a regionálneho významu, ktoré upravujú osobitné zákony, ak to vyžaduje záujem orgánov mestskej samosprávy, alebo občanov mesta Myjavy.
 2. Mestské zastupiteľstvo si môže vyhradiť rozhodovanie aj o ďalších otázkach, ktoré nepatria do jeho vyhradenej pôsobnosti, bez ohľadu na rozdelenie pôsobnosti stanovené inými vnútroorganizačnými normami mesta Myjavy.

 

ČASŤ I.
Zasadnutia mestského zastupiteľstva

 

Čl. 3
Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva

 1. Prvé zasadnutie mestského zastupiteľstva po voľbách zvolá doterajší primátor mesta v súčinnosti s mestskou volebnou komisiou, najneskôr do 30 dní odo dňa vykonania volieb.
 2. Prvé zasadnutie otvorí a vedie až do zloženia sľubu nového primátora mesta doterajší primátor mesta.
 3. Po schválení programu informuje predseda mestskej volebnej komisie zasadnutie mestského zastupiteľstva o výsledkoch volieb poslancov. Po informácií o výsledkoch volieb do orgánov samosprávy mesta predsedajúci doterajší primátor vyzve niektorého poslanca, spravidla vekovo najstaršieho, na prečítanie sľubu.
 4. Sľub ako prvý skladá novozvolený primátor podpisom pod text sľubu.
 5. Po zložení sľubu doterajší primátor odovzdá novozvolenému primátorovi insígnie a vedenie prvého zasadnutia mestského zastupiteľstva. Následne primátor mesta prečíta znenie sľubu poslanca.
 6. Poslanci skladajú sľub podpisom pod text sľubu, ktorý je napísaný na osobitnom liste a pod ktorým je uvedený zoznam poslancov v abecednom poradí.
 7. Novozvolený primátor predloží návrh na voľbu mandátovej, návrhovej a volebnej komisie a návrh na zriadenie komisií mestského zastupiteľstva a voľbu ich predsedov prípadne ďalších členov komisií. Voľby prebiehajú verejným hlasovaním, pričom zvolení sú tí kandidáti, ktorí získajú najvyšší počet hlasov. Na návrh poslanca mestského zastupiteľstva je možné vykonať voľby i tajným hlasovaním. Poslanci sa môžu ku všetkým bodom programu vyjadriť v diskusii a dávať pozmeňovacie a doplňovacie návrhy. Pre prvé zasadnutie sa primerane použijú ostatné ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

Čl. 4
Príprava rokovania mestského zastupiteľstva

 1. Prípravu rokovania mestského zastupiteľstva organizuje primátor mesta v súčinnosti so zástupcom primátora mesta, poslancami a ďalšími orgánmi zriadenými mestským zastupiteľstvom, ako aj so záujmovými združeniami občanov.
 2. Prípravu zasadnutia mestského zastupiteľstva začína primátor mesta podľa plánu svojej činnosti najmenej 10 dní pred vymedzeným termínom a určí miesto, čas a program rokovania i spôsob prípravy materiálov a zodpovednosť za ich vypracovanie prípadne vyžiadanie stanoviska, alebo odbornej expertízy od príslušného orgánu.
 3. Materiály určené na rokovanie mestského zastupiteľstva sa vypracúvajú vecne a časovo tak, aby umožnili prijať uznesenie zastupiteľstva, resp. nariadenie mesta. Poslancom sú k dispozícií spravidla najneskôr 5 dní pred zasadnutím. Obsahujú najmä názov materiálu, návrh na uznesenie a dôvodovú správu. Ak je na programe rokovania prerokovanie nariadenia mesta, predloží sa jeho úplné znenie, vrátane osobitne zdôvodnených podmienok účinnosti, dôvodov a dopadov na situáciu v meste.
 4. Spracovateľ materiálu zodpovedá za to, že jeho obsah, vrátane návrhu na uznesenie a znenie nariadenia mesta je v súlade s ústavou, zákonmi a všeobecne záväznými právnymi predpismi.
 5. Komisie ako stále poradné, iniciatívne a kontrolné orgány sa podieľajú na príprave materiálov v súlade s kompetenciami vymedzenými mestským zastupiteľstvom.
 6. Materiály, resp. odborné podklady a iné písomnosti na rokovanie mestského zastupiteľstva zabezpečuje mestský úrad a predkladá komisiám na zaujatie stanoviska.

Čl. 5
Program rokovania mestského zastupiteľstva

 1. Návrh programu rokovania mestského zastupiteľstva sa zverejňuje na úradnej tabuli mesta, webovej stránke mesta podľa §12 ods.4 zákona o obecnom zriadení minimálne 3 dni pred zasadnutím mestského zastupiteľstva.
 2. Na webovej stránke mesta sa zverejňujú spracované materiály, ktoré budú predmetom rokovania mestského zastupiteľstva.
 3. Prvým bodom rokovania mestského zastupiteľstva je schválenie návrhu programu zasadnutia a jeho zmeny.
 4. Ak primátor odmietne dať hlasovať o návrhu programu mestského zastupiteľstva alebo o jeho zmene, stráca právo viesť zasadnutie. Ďalej vedie zastupiteľstvo jeho zástupca. Ak zástupca nie je prítomný alebo odmietne viesť zastupiteľstvo, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 5. Druhým bodom programu je kontrola uznesení, ktorú vykonáva hlavný kontrolór mesta a odpovede na dopyty poslancov z predchádzajúceho rokovania, ak neboli zodpovedané písomne.
 6. Návrh ostatných bodov programu a ich poradia predkladá primátor mesta na základe vlastných návrhov, návrhov jednotlivých komisií a jednotlivých poslancov a ostatných orgánov mestského zastupiteľstva. Tieto návrhy musia byť doručené na mestský úrad najneskôr do 10 dní pred plánovaným zasadnutím mestského zastupiteľstva.
 7. V prípade neskoršieho doručenia môžu byť navrhnuté body so súhlasom poslancov prerokované na zasadaní a dodatočne zaradené do programu samostatne pri schvaľovaní programu. Súčasne s návrhom bodu programu musia byť doručené aj písomné materiály, o ktorých sa bude v prípade jeho zaradenia rokovať.
 8. Uznesením mestského zastupiteľstva je možné jeho rokovanie prerušiť. Takéto uznesenie musí obsahovať ustanovenie o tom, kedy a kde bude toto rokovanie pokračovať.
 9. Po vyčerpaní programu rokovania mestského zastupiteľstva primátor zasadnutie ukončí.

Čl. 6
Zvolávanie zasadnutí mestského zastupiteľstva

 1. Rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje ako riadne.
 2. Riadne rokovanie mestského zastupiteľstva sa uskutočňuje podľa potreby, najmenej však 1-krát za tri mesiace.
 3. Ak požiada o zvolanie mestského zastupiteľstva aspoň tretina poslancov, primátor zvolá zasadnutie tak, aby sa uskutočnilo do 15 dní od doručenia žiadosti na jeho konanie. Ak primátor nezvolá takéto zasadnutie mestského zastupiteľstva zvolá ho jeho zástupca alebo iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom. Ak primátor nie je prítomný alebo odmietne viesť takto zvolané zasadnutie mestského zastupiteľstvo, vedie ho ten, kto ho zvolal.
 4. Zasadnutia mestského zastupiteľstva zvoláva primátor najneskôr 5 dní pred jeho konaním.

Čl. 7
Zasadnutia mestského zastupiteľstva

 1. Zasadnutia mestského zastupiteľstva sú zásadne verejné. Okrem obyvateľov mesta, sa na zasadania mestského zastupiteľstva môžu pozvať ďalšie osoby: zástupcovia vlády Slovenskej republiky, poslanci NR SR, zástupcovia VÚC, zástupcovia orgánov štátnej správy, ako aj vedúci rozpočtových a príspevkových organizácií a iných právnických osôb. Okruh osobitne pozvaných na rokovanie mestského zastupiteľstva určí primátor mesta. V prípade prerokúvania vecí, ktoré majú byť predmetom utajovania v záujme štátu alebo ochrany informácií je zasadnutie alebo jeho časť neverejné.
 2. Mestské zastupiteľstvo rokuje vždy v zbore. Rokovanie vedie primátor mesta, v jeho neprítomnosti zástupca primátora, resp. poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 3. Primátor otvorí rokovanie v určenú hodinu, najneskôr však v čase, keď je podľa prezencie prítomná nadpolovičná väčšina všetkých poslancov. Neúčasť na rokovaní mestského zastupiteľstva sa ospravedlňuje vopred primátorovi mesta. Dôvod neúčasti sa vyznačí v prezenčnej listine.
 4. V prípade, že sa nezíde dostatočný počet poslancov do pol hodiny po čase určenom na začiatok rokovania mestského zastupiteľstva primátor nezaháji rokovanie mestského zastupiteľstva a do 14 dní zvolá nové zasadanie na prerokovanie navrhovaného programu. V prípade ak počas rokovania klesne počet poslancov pod nadpolovičnú väčšinu, resp. trojpätinovú väčšinu prítomných poslancov, primátor mesta rokovanie mestského zastupiteľstva preruší a do 14 dní zvolá nové zasadnutie na prerokovanie zostávajúceho programu. Pri novom zvolávaní neuskutočneného alebo prerušeného zasadnutia mestského zastupiteľstva, môže primátor a navrhnúť zmeniť alebo doplniť program neuskutočneného, alebo prerušeného mestského zastupiteľstva.
 5. V úvode rokovania primátor mesta oznámi počet prítomných poslancov, predloží na schválenie program rokovania, určí dvoch overovateľov zápisnice.
 6. Primátor vedie rokovanie tak, aby splnilo účel v súlade so schváleným programom.
 7. Pokiaľ je k prerokúvanej problematike potrebné predložiť stanovisko mestské zastupiteľstvo, vypočuje vždy stanovisko komisií pred prijatím rozhodnutia vo veci, pre ktorú sa poradný orgán zriadil.
 8. Správy, návrhy a ostatné veci, ktoré sú zaradené do programu rokovania, uvedie spravidla stručným referátom predkladateľ poverený primátorom mesta.
 9. Do diskusie sa hlásia poslanci a ostatní účastníci zasadnutia zdvihnutím ruky, primátor udeľuje slovo najprv poslancom v poradí v akom sa do diskusie prihlásili a po nich ostatným účastníkom rokovania.
 10. Ak na zasadnutí mestského zastupiteľstva požiada v súvislosti s prerokúvaným bodom programu o slovo poslanec, slovo sa mu udelí. Ak primátor neudelí slovo poslancovi, stráca právo viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, ktoré ďalej vedie zástupca primátora ak zástupca primátora nie je prítomný alebo odmietne viesť zasadnutie mestského zastupiteľstva, vedie ho iný poslanec poverený mestským zastupiteľstvom.
 11. Ak na rokovaní požiada o slovo poslanec NR SR, poslanec Európskeho parlamentu, zástupca vlády alebo predstaviteľ štátnej správy, predsedajúci mu slovo udelí . Slovo môže udeliť aj ktorémukoľvek obyvateľovi mesta.
 12. Účastníci sa môžu hlásiť o slovo už pred začatím, alebo počas rokovania do doby, kým poslanci nerozhodli o ukončení diskusie. Mestské zastupiteľstvo sa môže uzniesť, že prihlásený do diskusie nemôže hovoriť v tej istej veci dvakrát, prípadne limitovať dĺžku vystúpenia.
 13. Prítomní poslanci a ostatní prítomní nesmú rušiť primátora mesta, ani iného rečníka pri jeho prejave, ak mu bolo udelené slovo.
 14. V prípade, že nehovorí k veci, môže mu predsedajúci odňať slovo s tým, že na jeho požiadanie dá o tomto rozhodnutí hlasovať poslancom.
 15. Ak predloží primátor mesta mestskému zastupiteľstvu na prerokovanie uznesenie, ktorého výkon pozastavil z dôvodu, že je pre mesto zjavné nevýhodné, môže toto svoje uznesenie zrušiť mestské zastupiteľstvo trojpätinovou väčšinou hlasov prítomných poslancov do 14 dní potom, ako bolo napadnuté uznesenie zverejnené a upravené podľa stanoviska obyvateľov mesta.
 16. Každý poslanec mestského zastupiteľstva má právo reagovať na diskutujúceho faktickou poznámkou. Faktická poznámka musí vždy korešpondovať s témou diskusného príspevku. V prípade, že faktická poznámka presiahne dohodnutý časový limit, predsedajúci odoberie hovoriacemu slovo. Počet faktických poznámok je neobmedzený ak poslanci nerozhodnú inak.
 17. Diskusia sa spravidla končí vtedy, keď vystúpili všetci prihlásení. Návrh na ukončenie diskusie môže podať každý poslanec mestského zastupiteľstva, o tomto návrhu sa hlasuje bez diskusie a mimo poradia.
 18. Na slávnostnom zasadnutí mestského zastupiteľstva a pri iných dôležitých aktoch (napr. jubilejné uzavretie manželstva, na slávnostných zhromaždeniach, pri príležitosti rokovaní s významnými osobnosťami, ktoré navštívia mesto a pod.) primátor mesta môže používať insígnie. Pri týchto aktoch môže v zastúpení primátora mesta používať insígnie poslanec poverený mestským zastupiteľstvom, alebo primátorom mesta.
 19. Počas rokovania zastupiteľstva je zakázané používať mobilné telefóny.

 

ČASŤ II.
Všeobecne záväzné nariadenia mesta a uznesenia mestského zastupiteľstva

 

Čl. 8
Príprava uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta

 1. Návrhy uznesení mestského zastupiteľstva sa pripravujú súčasne s predkladanými materiálmi. Za ich včasnú prípravu zodpovedá predkladateľ materiálu a poslancom sa poskytnú spolu s návrhom materiálov spravidla 5 dní pred rokovaním.
 2. Uznesenia mestského zastupiteľstva sa formulujú stručne s menovitým určením nositeľov úloh z nich vyplývajúcich a s termínmi pre ich splnenie.
 3. Uznesením mestského zastupiteľstva sa ukladajú úlohy spravidla primátorovi mesta, zástupcovi primátora mesta, komisiám, poslancom mestského zastupiteľstva, hlavnému kontrolórovi, prednostovi mestského úradu, predstaviteľom mestských príspevkových a rozpočtových organizácií, zástupcom mesta v orgánoch iných spoločnostiach a štatutárnym predstaviteľom spoločností založených mestom.
 4. Pri príprave všeobecne záväzného nariadenia mesta sa postupuje obdobným spôsobom ako pri príprave návrhov uznesení s tým, že mestské zastupiteľstvo alebo primátor mesta môže v jednotlivých prípadoch stanoviť odlišný účelný postup.

Čl. 9
Postup prijímania uznesení mestského zastupiteľstva a nariadení mesta

 1. Pokiaľ povaha uznesenia, alebo iné skutočnosti vyžadujú, aby mestské zastupiteľstvo osobitne hlasovalo o jednotlivých bodoch navrhovaného uznesenia, poradie určí primátor mesta, resp. predsedajúci.
 2. V prípade, že návrh uznesenia je v dvoch alebo viacerých alternatívach, hlasuje mestské zastupiteľstvo najprv o návrhu odporúčanom predkladateľom. Schválením jednej alternatívy sa ostatné považujú za neprijaté.
 3. Keď mestské zastupiteľstvo neprijme navrhované uznesenie, alebo žiadne z navrhovaných alternatív, primátor mesta, resp. predsedajúci navrhne ďalší postup, ktorý predloží mestskému zastupiteľstvu na schválenie.
 4. Hlasuje sa verejne - spravidla zdvihnutím ruky pričom sa najskôr hlasuje o pozmeňujúcich návrhoch v poradí ako boli predložené. Mestské zastupiteľstvo môže rozhodnúť, že o určitej záležitosti sa bude rozhodovať tajným hlasovaním. Uznesenie je prijaté, ak zaň hlasuje nadpolovičná väčšina prítomných poslancov.
 5. Zápisnicu z mestského zastupiteľstva podpisuje primátor mesta, zástupca primátora a určení overovatelia.
 6. Uznesenie mestského zastupiteľstva sa zverejní spôsobom v mieste obvyklým (na úradnej tabuli, v tlači, rozhlase, mestskej televízii a na internetovej stránke mesta).

Čl. 10
Všeobecne záväzné nariadenia mesta

 1. Na plnenie úloh samosprávy mesta alebo ak to ustanovil zákon, vydáva mesto všeobecne záväzné nariadenia.
 2. Na prijímanie všeobecne záväzných nariadení sa vzťahuje § 6 zák. SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení zmien a doplnkov.
 3. K predloženému návrhu nariadenia môžu poslanci predkladať pozmeňovacie návrhy. Pozmeňovacie návrhy musia byť formulované presne, jasne a zrozumiteľne.
 4. Hlasuje sa verejne, zdvihnutím ruky, pričom najskôr sa hlasuje o pozmeňovacích návrhoch v poradí, v akom boli podané.
 5. Nariadenie mesta je schválené, ak zaň hlasuje trojpätinová väčšina prítomných poslancov a platnosť nadobúda 15 dní po schválení a zverejnení na úradnej tabuli ak nie je stanovený neskorší dátum platnosti.
 6. Na prípravu nariadení sa primerane použijú ustanovenia tohto rokovacieho poriadku.

 

ČASŤ III.
Otázky a interpelácie poslancov

 

Čl. 11

 1. Poslanci majú právo na zasadaní mestského zastupiteľstva klásť otázky primátorovi mesta, zástupcovi primátora, hlavnému kontrolórovi, náčelníkovi mestskej polície, veliteľovi DHPZ a predstaviteľom organizácií zriadených mestom alebo s účasťou mesta, vo veciach výkonu ich práce.
 2. V prípade, že obsah vznesenej interpelácie vyžaduje, aby záležitosť bola prešetrená, alebo je nutné vykonať iné opatrenia, alebo ak vysvetlenie nie je postačujúce, musí sa poslancovi odpoveď poskytnúť písomne do 15 dní po rokovaní mestského zastupiteľstva.

 

ČASŤ IV.
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní mestského zastupiteľstva

 

Čl. 12
Organizačno-technické zabezpečenie rokovaní mestského zastupiteľstva

 1. O rokovaní mestského zastupiteľstva sa píše zápisnica, ktorá obsahuje záznam o tom, kto viedol rokovanie, počet prítomných poslancov, schválený obsah programu rokovania a prijaté uznesenia. Zápisnica sa musí vyhotoviť do 7 dní od konania mestského zastupiteľstva.
 2. Všetky materiály z rokovaní mestského zastupiteľstva sa archivujú. Poslanci a ďalej osoby určené primátorom mesta, majú k týmto materiálom prístup a môžu do nich nahliadnuť na mestskom úrade. Poslanci do 7 dní dostanú k dispozícií prijaté uznesenia.
 3. Mestský úrad organizačno-technicky zabezpečuje rokovanie mestského zastupiteľstva, ako aj archivovanie kompletných materiálov z nich.
 4. Mestský úrad vedie evidenciu uznesení mestského zastupiteľstva mesta a dokumentuje ich zmeny, doplnky, alebo zrušenie.

 

ČASŤ V.
Spoločné a záverečné ustanovenia

 

Čl. 13

 1. Rokovací poriadok, zmeny a doplnky tohto rokovacieho poriadku schvaľuje mestské zastupiteľstvo 3/5 väčšinou prítomných poslancov mestského zastupiteľstva.
 2. Poslanci sú povinní riadiť sa týmto Rokovacím poriadkom a dôsledne dodržiavať jeho ustanovenia.
 3. Na tomto Rokovacom poriadku sa uznieslo Mestské zastupiteľstvo v Myjave, dňa 15. 12. 2010.
 4. Rokovací poriadok nadobúda účinnosť dňom 1. 1. 2011.
 5. Dňom účinnosti tohto poriadku sa ruší Rokovací poriadok zo dňa 16. 1. 2003.

 

V Myjave dňa 16. 12. 2010

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
4
2
4
3
4
4
4
5
4
6
4
7
4
8
6
9
4
10
4
11
3
12
4
13
5
14
3
15
4
16
5
17
6
18
4
19
5
20
4
21
4
22
3
23
3
24
3
25
3
26
4
27
2
28
2
29
2
30
3
1
4
2
1
3
1
4
1
5
2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 16. 4. 2024
mierny dážď 11 °C 5 °C
streda 17. 4. slabý dážď 9/3 °C
štvrtok 18. 4. zamračené 9/1 °C
piatok 19. 4. slabý dážď 10/0 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk