Mesto Myjava
Mesto Myjava

Životné prostredie a odpady

 

Štandardné otváracie hodiny Zberného dvora na Brezovskej ulici v Myjave

 

 • Pondelok - 8.00 - 16.00 h
 • Utorok - 7.00 - 14.30 h
 • Streda - 8.00 - 16.00 h
 • Štvrtok - 7.00 - 14.30 h
 • Piatok - 7.00 - 14.30 h
 • Sobota - 8.00 - 12.00 h

 

Kompostáreň

 

 • Pondelok 8.00 - 16.00 h
 • Utorok - zatvorené
 • Streda 8.00 - 16.00 h
 • Štvrtok - zatvorené
 • Piatok - zatvorené
 • Sobota - 8.00 - 12.00 h

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Myjava za rok 2023

 

Úroveň vytriedenia komunálneho odpadu v meste Myjava dosiahla za rok 2023 hodnotu 59,20%.

Sadzba poplatku pre rok 2024 za uloženie zmesového komunálneho odpadu (20 03 01) a objemného odpadu (20 03 07) na skládku odpadov je 15,00 € za tonu. Táto sadzba je platná od 29. 2. 2024 do 28. 2. 2025.


Zberný dvor bude v sobotu zatvorený

 

Spoločnosť BRANTNER Slovakia - prevádzka Myjava informuje verejnosť o krátkodobom zatvorení zberného dvora na Brezovskej ulici v Myjave.

Ten nebude občanom k dispozícií v sobotu 30. marca 2024 z dôvodu čerpania dovoleniek počas Veľkonočných sviatkov. Prosíme vás preto, pokiaľ plánujete zberný dvor v najbližších dňoch navštíviť, aby ste si odovzdanie odpadu naplánovali mimo uvedeného termínu.

Ďakujeme za pochopenie!


Jarný zber orezu drevín

 

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje aj tento rok v rámci zberu komunálnych odpadov jarný zber odpadu z orezu drevín.

Ten bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v Myjave a v centrálnej oblasti Turej Lúky v mesiacoch marec a apríl tohto roka, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín pre všetky oblasti mesta Myjava je od 11. do 15. 3. 2024 a pre oblasť Turej Lúky od 8. do 12. 4. 2024. Vyhradené miesta zberu sú stanovené nasledovne:

Pre oblasť Hoštáky

 • pred rodinným domom č. 15 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • pred rodinným domom č. 43 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.

 • na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
 • na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.

 • oproti výjazdu z bývalého OŠM – mimo štátnej komunikácie

Pre oblasť Jánošíkova ul.

 • v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia

 • Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.

 • pri bráne nad telocvičňou gymnázia v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka

 • Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
 • Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
 • Moravská ul. - asfaltová plocha pod garážami
 • Ul. prof. Varsika - na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova ul.

 • v mieste bývalého kontajnerového stojiska na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku

 • Buchlovská – pri lesíku (na bývalom kontajnerové stojisku na separovaný zber)
 • Bodnárova – v križovaní s ul. Pri lesíku (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber) 

Pre oblasť ulíc Staromyjavská a Trnovská

 • parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
 • parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
 • v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ul.

Pre oblasť Šimonovičova ul.

 • koniec Šimonovičovej ul. pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.

 • v zelenom páse v križovaní Tehelnej a Brezovskej ulice

Pre oblasť Turá Lúka

 • MV SERVIS – pri autobusovej zastávke pri rieke
 • parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
 • zelený pás pred vjazdom na Záhrady (orez ukladajte tak, aby zostal prejazdný pás pre vlastníka pána Foltína)
 • POZOR! Diely pred rodinným domom č. 286 - Miesto je posunuté smerom ku kontajneru na šatstvo (bývalé kontajnerové stojisko na triedený zber) z dôvodu, že vlastník pozemku má v mieste vodomernú šachtu, ktorá bývala zberom poškodená!
 • Hoštáky pred rodinným domom č. 367
 • za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
 • parkovisko pri cintoríne 

Pre oblasť ul. Z. Zgurišky

 • POZOR! Miesto v zelenom páse v križovatke s ulicou Pirte je zrušené z dôvodu zrealizovanej transformačnej stanice!
 • Ul. Z. Zgurišky – betónová plocha medzi rodinnými domami 526/23 a 258/25

Pre oblasť Závršky

 • Hlinícka ulica - na konci ulice, na ľavej strane na bývalom kontajnerovom stojisku pre triedený zber. Orez treba ukladať ku komunikácii do zeleného pásu tak, aby bol umožnený prejazd motorovými vozidlami.
 • Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
 • Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky

 • priestor medzi mostíkom a pilierom železničného viaduktu

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s § 3 ods. 5 písm. a) VZN č. 1/2016 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zároveň sa zakazuje ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.

Na záver ešte pripajáme informáciu, že zber veľkoobjemového odpadu bude podľa všetkého realizovaný začiatkom jesene tohto roka.


Nová služba spoločnosti BRANTNER Slovakia - mobilný zberný dvor

 

Spoločnosť BRANTNER Slovakia - prevádzka Myjava ponúka občanom novú službu v oblasti nakladania s odpadmi nazvanú BRANTNER Taxi - mobilný zberný dvor.

Jej cieľom je ponúknuť záujemcom odvoz objemného odpadu, ktorý možno odovzdávať v zbernom dvore bezplatne. BRANTNER Slovakia s. r. o. - prevádzka Myjava túto službu poskytuje na území mesta Myjava vrátane jeho kopaníc. Druhy odpadov, pre ktoré je možné objednať odvoz, sú nasledovné:

 • starý nábytok (skrine, stoly, stoličky, kreslá, lavice, police...)
 • textílie
 • papier a lepenka
 • koberce
 • elektrospotrebiče (chladnička, mraznička, práčka, sušička, drobné elektrospotrebiče)

Služba sa nevzťahuje na:

 • stavebný odpad
 • biologicky rozložiteľný odpad
 • nebezpečný odpad 

Tieto druhy odpadov - okrem nebezpečného - vám spoločnosť odvezie po individuálnom objednaní si iného druhu služby.

Možnosti výberu služby sú nasledovné:

Stanovený termín odvozu odpadu  - termín ponúkne dispečer BRANTNER Slovakia s. r. o.

 • mesto Myjava - 35,- € s DPH/1 odvoz/objem do 2m3 odpadu
 • kopanice Myjava - 45,- € s DPH/1odvoz/objem do 2m3 odpadu

Individuálny termín odvozu odpadu - termín po dohode s dispečerom BRANTNER Slovakia s. r. o.

 • mesto Myjava - 70,- € s DPH/1 odvoz/objem do 2m3 odpadu
 • kopanice Myjava - 90€ s DPH/1 odvoz/objem do 2m3 odpadu

V cene sú zahrnuté dopravné náklady, nakládka, odvoz a vykládka odpadu.

Postup pri objednaní služby:

 • Zákazník zavolá na kontaktné miesto spoločnosti BRANTNER Slovakia s. r. o. - prevádzka Myjava, Brezovská 10, na tel. číslo + 421 34 621 26 01. Dohodne si s dispečerom termín a podmienky realizácie služby, a to najmä dátum, čas, presné miesto odobratia odpadu, druh odpadu, fakturačné údaje, finančnú úhradu a pod. 

Podmienky prijatia odpadu:

 • Osoba, ktorá chce odpad odovzdať na zberný dvor, musí byť obyvateľom mesta Myjava a musí mať uhradený poplatok za zber, prepravu a zneškodnenie komunálnych odpadov a drobných stavebných odpadov.
 • Odpad musí byť minimalizovaný. Čiže ak je to možné, je treba zmenšiť jeho objem.
 • Zákazník je povinný odpad vytriediť. Na odvoz bude prijatý len odpad, ktorý zodpovedá zložkám, ktoré je možné na zbernom dvore prijať.
 • Nakládku odpadu vykoná posádka vozidla BRANTNER Slovakia s. r. o. Odpad musí byť pripravený pred objektom, na mieste dostupnom pre zvozovú techniku.
 • Zamestnanci spoločnosti nevynášajú odpad z interiérov.

zdroj: BRANTNER Slovakia - prevádzka Myjava


Zber vianočných stromčekov

 

Mesto Myjava informuje občanov, že spoločnosť Správa majetku mesta Myjava začne od 8. januára 2024 realizovať zber vianočných stromčekov.

V oblastiach s individuálnou bytovou výstavbou môžeme ukladať stromčeky do konca januára 2024 na miesta zberu orezov, na sídliskách s bytovkami ich treba uložiť v rovnakom termíne ku kontajnerovým stojiskám tak, aby nebránili vývozu odpadu. Aby bolo možné stromčeky ďalej spracovať v kompostárni, je dôležité, aby boli dobre očistené a nenachádzali sa na nich zvyšky výzdoby, napríklad kovové háčiky z ozdôb a kolekcií. Ďakujeme za pochopenie!


Vývoz odpadu a prevádzka zberného dvora počas sviatkov

 

Spoločnosť Brantner Slovakia - prevádzka Myjava informuje verejnosť o úpravách termínov zvozu odpadu a prevádzke zberného dvora na Brezovskej ulici počas blížiacich sa sviatkov.

To znamená, že plánovaný vývoz komunálneho odpadu v meste Myjava, ktorý sa mal uskutočniť v pondelok 25. decembra 2023 sa z technických príčin presunie na utorok 26. decembra 2023.

Vývozy komunálneho odpadu v mestskej časti Turá Lúka budú vykonávané v stredu 20. a v stredu 27. decembra 2023 podľa harmonogramu. Ak by sa náhodou stalo, že sa zberné vozidlo do niektorých lokalít Turej Lúky nedostane, bude vývoz realizovaný menším vozidlom v nasledujúci deň.

Zberný dvor bude občanom k dispozícií od soboty 23. decembra 2023 do soboty 6. januára 2024 nasledovne:

 • sobota 23. 12. 2023 - zatvorené
 • pondelok 25. 12. 2023 - zatvorené
 • utorok 26. 12. 2023 - zatvorené
 • streda 27. 12. 2023 - otvorené od 8.00 do 16.00 h
 • štvrtok 28. 12. 2023 - zatvorené
 • piatok 29. 12. 2023 - zatvorené
 • sobota 30. 12. 2023 - zatvorené
 • pondelok 1. 1. 2024 - zatvorené
 • utorok 2. 1. 2024 - otvorené od 7.00 do 14.30 h
 • streda 3. 1. 2024 - otvorené od 8.00 do 16.00 h
 • štvrtok 4. 1. 2024 - otvorené od 7.00 do 14.30 h
 • piatok 5. 1. 2024 - otvorené od 7.00 do 14.30 h
 • sobota 6. 1. 2024 - zatvorené

Ďakujeme za pochopenie!

zdroj: Brantner Slovakia - prevádzka Myjava


V októbri bude celomestská jesenná deratizácia

 

Je známe, že včasnými a dobre vykonanými opatreniami, ako sú napríklad stavebné opravy budov, udržiavanie poriadku na verejných priestranstvách, zabránenie tvorby živelných skládok, či dôsledné dodržiavanie separovaného zberu sa zníži výskyt hlodavcov takmer o polovicu.

Napriek tomu je potrebné zamedziť výskytu hlodavcov aj represívnymi zásahmi. Preto sa bude v termíne od pondelka 2. do piatka 6. októbra 2023 realizovať pravidelná celomestská deratizácia, ktorú bude vykonávať spoločnosť ECODER s. r. o. V súvislosti s touto skutočnosťou vás prosíme, dávajte pozor na svojich domácich miláčikov, aby sa náhodou nedostali do kontaktu s návnadami na hlodavcov.

Samospráva každoročne na jar a na jeseň zabezpečuje výkon deratizácie na verejných priestranstvách – pozdĺž rieky Myjava, krytého profilu potoku Cengelka, v centre mesta a vo vlastných objektoch. Touto cestou by sme chceli upozorniť verejnosť, že účinnosť deratizácie sa zvýši čo najširším zapojením sa subjektov do jej procesu. V prípade zapojenia sa do deratizácie sa zároveň vyhnete riziku výskytu hlodavcov vo vašich priestoroch. O realizácií deratizácie prosíme podať písomnú informáciu, resp. protokol o výkone deratizácie na Oddelenie výstavby a životného prostredia Ing. Jane Cablkovej. Ďakujeme!


Prečo má zmysel triediť jedlé oleje a tuky?

 

Že je dobré triediť sklo, papier, plasty, elektroodpad, textil a ďalšie komodity, ktoré môžu byť vďaka recyklácii znovu užitočné, je nám už dávno jasné. Ale ako je to s olejom, do triedenia ktorého sme sa pred rokom pustili aj na Myjave?

Čo sa stane, keď olej vylejeme do umývadla alebo záchoda?

Na to príde skôr alebo neskôr každý. Olej sa v odpadových rúrach a sifóne postupne usádza, zráža a obaľuje steny rúrok. Obal sa neustále zväčšuje a nabaľuje ďalšiu mastnotu, zvyšky potravín a špinu, vodný kameň aj celé kolónie baktérií. Okrem čoraz viac nepríjemného zápachu tak jedného dňa nevyhnutne dôjde k úplnému upchatiu potrubia. Vy potom musíte odpad rozobrať a vyčistiť alebo použiť drastické chemické čističe.

Odpadová voda s vyliatym olejom navyše z vášho, aj mnohých ďalších domov pokračuje ďalej, do verejnej kanalizačnej siete. A tu dochádza k rovnakému procesu usadzovania a upchávania - len v oveľa väčšom meradle. Liter k litru z tisícov domácností, to sú hektolitre olejov a tukov, ktoré sa pomaly usádzajú v kanalizáciách a hrozia havarijným stavom. Skúste si niekedy vyhľadať na internete, čo je to „tukovec“ a aké rozmery môže dosiahnuť.

Na konci každej kanalizačnej siete je čistiareň odpadových vôd, či už tá domáca alebo veľká obecná. Aj tu dokáže mastnota poriadne škodiť. Blokuje prietok, znižuje účinnosť meracích prístrojov a v nádržiach vytvára na hladine tvrdý povlak, pod ktorým čistiace baktérie a mikroorganizmy nemôžu dýchať a nedokážu správne likvidovať nečistoty. Dokonca aj vo vyčistenej vode, vypúšťanej z čistiarní späť do riek, môžu zostávať malé guličky tuku, s ktorými si systémy neporadia.

A čo ak olej vylejem niekam von?

Možno ste boli doteraz zvyknutí vyliať olej na kompost, na záhradu alebo niekam do lesa. Je predsa z prírody, ona si s ním zase poradí. Nie je to pravda. Bežne predávané oleje, najmä tie určené na tepelnú úpravu pokrmov, bývajú rafinované, teda zbavené väčšiny prirodzených zložiek. A po použití olejov v nich už vôbec nezostane veľa látok, o ktoré by príroda stála. Olej vyliaty kamkoľvek do pôdy preto nielenže nič nepohnojí, ale dokonca uškodí rastlinám a živočíchom. Ako všade inde, aj tu olej všetko zašpiní, oblepí, obalí a nakoniec zadusí.

Čo ak olej používam opakovane, takže už z neho skoro nič nezostane?

Tak tento spôsob využitia oleja je priamo zdraviu nebezpečný. Olej ako taký samozrejme škodlivý nie je. Naopak, naše telo kvalitné tuky a mnohé v nich obsiahnuté látky potrebuje a prospievajú mu. Záleží však na tom, po akom oleji siahnete a hlavne ako s ním zaobchádzate. Pri vysokých teplotách, prepaľovaní a opakovanom používaní pri tepelnej úprave dochádza k zmenám pomerov zdravých tukov i k chemickej premene vnútorných štruktúr. Vznikajú tak zdraviu škodlivé látky, niektoré z nich sa menia na rakovinotvorné. Olej použitý pri tepelnej úprave jedla teda nikdy nepoužívajte znova a vytrieďte ho do toho správneho kontajnera.

A keď olej zlejem a fľašu s ním vyhodím do bežného odpadu?

A nie je to škoda? Ak ste už olej doma vyseparovali, dajte mu šancu byť znova užitočným. Zatiaľ čo v bežnom odpade sa váš olej musí zložito likvidovať, triedenie ho dokáže vrátiť do hry. Po vyčistení a ďalšom spracovaní sa stane hodnotnou surovinou napríklad na výrobu moderných biopalív do lietadiel. Tým, že raz vyrobený olej je použitý hneď dvakrát, šetríte pôdu, vodu, ovzdušie a ďalšie prírodné zdroje. Vedeli ste napríklad, že každý recyklovaný liter oleja ušetrí viac ako 90 % emisií v porovnaní s klasickým fosílnym palivom?

A niečo na tom zarobí aj vaša obec. Skládkovanie komunálneho odpadu je dnes najdrahším a najmenej ekologickým spôsobom likvidácie odpadu. Odpad, vrátane oleja, sa pri ňom v lepšom prípade len rozloží, rozhodne však neurobí nič užitočné. Navyše sa rozkladá pomaly a prevádzka skládok a ich následná rekultivácia stojí ďalšie peniaze. A to nehovoríme o ekologických dopadoch. Je teda v záujme obcí či miest, aby recyklovali čo najväčšiu časť odpadov.

Tak čo, presvedčili sme vás? Skúste to s nami! Keď sa vám po prvýkrát podarí nevyliať olej do drezu či do záchoda, ale ho preliať do PET fľaše, pozrite sa na stránku www.triedimolej.sk, kde si v sekcii Mapa nájdete najbližší olejový kontajner projektu Triedim olej vo vašom okolí. A čím viac nás bude túto komoditu triediť, tým hustejšia sieť olejových kontajnerov v našich uliciach bude.

Poďme si ešte na záver zrekapitulovať prínos triedenia olejov:

 1. Neupcháme odpadové rúry u nás doma.
 2. Neupcháme kanalizáciu v našom meste.
 3. Znížime náklady na servis a údržbu čistiarní odpadových vôd.
 4. Zlepšíme kvalitu prečistených odpadových vôd.
 5. Znížime obsah CO2 vypúšťaného do atmosféry.
 6. Znížime v budúcnosti poplatky v obciach za skládkovanie odpadu.

zdroj a grafika: triedimolej.sk


Chystá sa zber veľkoobjemového odpadu

 

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. bude vykonávať v sobotu 7. októbra 2023 zber veľkoobjemového odpadu na území mesta Myjava. Zber v mestskej časti Turá Lúka a na kopaniciach bude realizovaný o týždeň neskôr, v sobotu 14. októbra 2023.

V uvedených termínoch bude od občanov zberaný a odvážaný starý nábytok (sedačky, kreslá, skrine, postele, stoly, stoličky, kuchynské linky...) a ostatné objemné odpady (staré lyže, bicykle, kočíky, veľké zrkadlá, matrace, koberce...).

Pozor! Do zberaného odpadu nepatrí a nebude odvážaný nebezpečný odpad (žiarivky, použitý toner, oleje, nádoby od pesticídov, autobatérie, monočlánky, nádoby znečistené od farieb, lepidiel a ropných látok...), pneumatiky, elektroodpad (vyradené televízory, rádia, počítače, vysávače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky...), stavebný odpad (zmesi betónov, tehiel, obkladačiek...), podlahové krytiny (linoleá, plávajúce podlahy...), uhynuté zvieratá, bežný zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky), sanitárna technika (umývadlá, vane, toalety...).

V deň zberu môžete do 8.00 hod. vyložiť k priestoru kontajnerového stojiska pri bytových domoch a pred svoj rodinný dom výlučne veľkoobjemový odpad, ktorý bude následne zvážaný pracovníkmi spoločnosti BRANTNER Slovakia na zberný dvor na vytriedenie a spracovanie.

Ešte raz vás prosíme, vykladajte len v deň zberu výhradne veľkoobjemový odpad, pretože iné odpady odvážané nebudú. Tie môžete v prípade potreby sami priniesť do areálu zberného dvora na Brezovskej ulici v Myjave. Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!


Jesenný zber orezu drevín bude na konci októbra

 

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje aj tento rok v rámci zberu komunálnych odpadov jesenný zber odpadu z orezu drevín. Ten bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v Myjave a v centrálnej oblasti Turej Lúky na prelome októbra a novembra, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín pre všetky oblasti mesta Myjava je stanovený od 16. do 20. 10. 2023 a pre oblasť Turej Lúky od 30. 10. do 3. 11. 2023. Vyhradené miesta zberu sú určené nasledovne:

Pre oblasť Hoštáky

 • pred rodinným domom č. 15 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • pred rodinným domom č. 43 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.

 • na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
 • na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.

 • oproti výjazdu z bývalého OŠM – mimo štátnej komunikácie

Pre oblasť Jánošíkova ul.

 • v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia

 • Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.

 • pri bráne nad telocvičňou gymnázia v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka

 • Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
 • Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
 • Moravská ul. - asfaltová plocha pod garážami
 • Ul. prof. Varsika - na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova ul.

 • v mieste bývalého kontajnerového stojiska na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku

 • Buchlovská – pri lesíku (na bývalom kontajnerové stojisku na separovaný zber)
 • Bodnárova – v križovaní s ul. Pri lesíku (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber) 

Pre oblasť ulíc Staromyjavská a Trnovská

 • parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
 • parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
 • v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ul.

Pre oblasť Šimonovičova ul.

 • koniec Šimonovičovej ul. pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.

 • v zelenom páse v križovaní Tehelnej a Brezovskej ulice

Pre oblasť Turá Lúka

 • MV SERVIS – pri autobusovej zastávke pri rieke
 • parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
 • zelený pás pred vjazdom na Záhrady (orez ukladajte tak, aby zostal prejazdný pás pre vlastníka pána Foltína)
 • Diely pred rodinným domom č. 286
 • Hoštáky pred rodinným domom č. 367
 • za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
 • parkovisko pri cintoríne 

Pre oblasť Ul. Z. Zgurišky

 • zelený pás v križovatke s ulicou Pirte
 • Ul. Z. Zgurišky – betónová plocha medzi rodinnými domami 526/23 a 258/25

Pre oblasť Závršky

 • Hlinícka ulica - na konci ulice, na ľavej strane na bývalom kontajnerovom stojisku pre triedený zber. Orez treba ukladať ku komunikácii do zeleného pásu tak, aby bol umožnený prejazd motorovými vozidlami.
 • Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
 • Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky

 • priestor medzi mostíkom a pilierom železničného viaduktu

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s § 3 ods. 5 písm. a) VZN č. 1/2016 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zároveň sa zakazuje ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu. Ďakujeme za pochopenie a rešpektovanie!

ilustračné foto: pexels.com


Nový typ kontajnerov v myjavských uliciach. O čo ide?

 

V auguste 2022 sa začali na niektorých kontajnerových stojiskách v Myjave objavovať nové zberné nádoby s oranžovým krytom. Slúžiť budú na zber použitých olejov.

Tie majú začať mestá a obce na Slovensku zbierať a triediť na základe legislatívnej povinnosti a najmä pre lepšiu ochranu životného prostredia, ktorého sme súčasťou. Myjava nebude v tomto smere výnimkou a zber potravinárskych použitých olejov a tukov z domácností zavádza oficiálne od 1. septembra 2022. 

V súčasnosti jedlý olej po využití v domácnostiach vo väčšine prípadov končí vo výlevkách, v odpadových systémoch, čo so sebou prináša negatíva nielen pre ekológiu. Po letných prázdninách budeme môcť spoločne tento trend postupne zvrátiť a začať sa chovať opäť o čosi zodpovednejšie k nášmu prostrediu.

Do tohto typu odpadu budeme môcť odovzdávať všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používame pri príprave jedla. Po tom, ako splnia svoj účel, ich stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú sme doma zvyknutí triediť. Fľašu po naplnení dobre uzavrieme a odnesieme do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja.

V tejto chvíli (k 15. 8. 2022 - pozn.) ich máme na Myjave umiestnených 22 kusov. Kde presne ich nájdeme, to si môžete pozrieť napríklad na mapke na webe triedimolej.sk. No a čím viac obyvateľov bude použitý kuchynský olej v našom meste triediť, tým viac zberných nádob bude rozmiestnených v našich uliciach.

Medzi hlavné prínosy triedenia použitého potravinárskeho oleja a tukov patrí:

 • Neupcháva odpadové rúrky u vás doma,
 • neupcháva kanalizáciu v obciach,
 • znižuje náklady na servis a údržbu ČOV a kanalizačných sietí,
 • zlepšuje kvalitu prečistených odpadových vôd,
 • znižuje obsah CO2 vypúšťaného do atmosféry,
 • znižuje poplatky obcí za skládkovanie odpadu.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike si v prípade záujmu môžete naštudovať na už spomínanej webovej stránke www.triedimolej.sk.

Pozývame vás, aby sme sa túto odpadovú komoditu naučili správne triediť a spoločne tak prispeli k zdravšiemu a ekologickejšiemu nažívaniu u nás v Myjave. Pretože každá kvapka sa počíta. Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí!


UPOZORNENIE

 

Mesto Myjava vytvorilo komplexné podmienky na separáciu komunálnych odpadov a občania sú v zmysle zákona povinní zapojiť sa do separácie a odkladať odpad do nádob na to určených (nie mimo nádob)! Nedodržiavaním platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Myjava – odkladanie odpadov mimo nádob, nedodržiavanie triedenia podľa druhu – môže byť občanovi v priestupkovom konaní uložená pokuta do výšky 1500,- €!

Odber odpadu v zberovom dvore je spoplatnený, ak:

 • pochádza od občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Myjave
 • odpad nepochádza k k. ú. Myjava a Turá Lúka
 • odpad pochádza z podnikateľskej činnosti

Výzva občanom: Neparkujte pred kontajnermi!

 

Mesto Myjava aj touto cestou upozorňuje občanov na rešpektovanie dostupnosti kontajnerových stanovíšť a vyzýva ich, aby neparkovali svojimi motorovými vozidlami pri kontajneroch tak, že bránia vývozu odpadu. Takéto parkovanie je porušením platného Všeobecne záväzného nariadenia a mestská polícia môže priestupcovi uložiť pokutu do výšky 33,- €. Ďakujeme za pochopenie!


Veľkoobjemový odpad ku kontajnerom nepatrí!

 

Mesto Myjava na základe početných a stále narastajúcich zistení znečisťovania kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch a množiaceho sa ukladania objemného odpadu, drobného stavebného odpadu či elektroodpadu ku kontajnerom upozorňuje občanov Myjavy, aby dodržiavali platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava (ďalej VZN), ktoré okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a platným VZN. Mesto Myjava v súlade s platnou legislatívou vykonáva zber takéhoto odpadu dvakrát ročne, pričom tento rok bude v mesiaci október realizovaný zber objemného odpadu a v mesiaci november zber orezu z drevín. Ďalej majú občania možnosť celoročne odovzdať odpad do zberného dvora a kompostárne na Brezovskej ulici v čase prevádzkových hodín zariadení.

Aj touto cestou vás teda upozorňujeme, že zo strany samosprávy bude priebežne vykonávaná kontrola kontajnerových stanovíšť v meste. V prípade opakujúcich sa nedostatkov bude mesto Myjava postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom za uloženie odpadu na iné miesto, než na miesto určené obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. môže uložiť pokutu do 1500,- €. Prosíme vás preto o rešpektovanie stanovených pravidiel, aby sme mali naše mesto čisté a nezvyšovali si tak zbytočne náklady na odpadové hospodárstvo. Za pochopenie ďakujeme!

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk