Mesto Myjava
Mesto Myjava

Životné prostredie a odpady

 

Štandardné otváracie hodiny Zberného dvora na Brezovskej ulici v Myjave

 

 • Pondelok - 8.00 - 16.00 h
 • Utorok - 7.00 - 14.30 h
 • Streda - 8.00 - 16.00 h
 • Štvrtok - 7.00 - 14.30 h
 • Piatok - 7.00 - 14.30 h
 • Sobota - 8.00 - 12.00 h

 

Kompostáreň

 

 • Pondelok 8.00 - 16.00 h
 • Utorok - zatvorené
 • Streda 8.00 - 16.00 h
 • Štvrtok - zatvorené
 • Piatok - zatvorené
 • Sobota - 8.00 - 12.00 h

Jarný zber orezu drevín

 

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje aj tento rok v rámci zberu komunálnych odpadov jarný zber odpadu z orezu drevín. Ten bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v Myjave a v centrálnej oblasti Turej Lúky v mesiacoch marec a apríl tohto roka, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín pre všetky oblasti mesta Myjava je od 20. do 25. 3. 2023 a pre oblasť Turej Lúky od 11. do 14. 4. 2023. Vyhradené miesta zberu sú stanovené nasledovne:

Pre oblasť Hoštáky

 • pred rodinným domom č. 15 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • pred rodinným domom č. 43 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.

 • na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
 • na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.

 • oproti výjazdu z bývalého OŠM – mimo štátnej komunikácie

Pre oblasť Jánošíkova ul.

 • v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia

 • Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.

 • pri bráne nad telocvičňou gymnázia v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka

 • Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
 • Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
 • Moravská ul. - asfaltová plocha pod garážami
 • Ul. prof. Varsika - na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova ul.

 • v mieste bývalého kontajnerového stojiska na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku

 • Buchlovská – pri lesíku (na bývalom kontajnerové stojisku na separovaný zber)
 • Bodnárova – v križovaní s ul. Pri lesíku (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber) 

Pre oblasť ulíc Staromyjavská a Trnovská

 • parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
 • parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
 • v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ul.

Pre oblasť Šimonovičova ul.

 • koniec Šimonovičovej ul. pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.

 • v zelenom páse v križovaní Tehelnej a Brezovskej ulice

Pre oblasť Turá Lúka

 • MV SERVIS – pri autobusovej zastávke pri rieke
 • parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
 • zelený pás pred vjazdom na Záhrady (orez ukladajte tak, aby zostal prejazdný pás pre vlastníka pána Foltína)
 • Diely pred rodinným domom č. 286
 • Hoštáky pred rodinným domom č. 367
 • za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
 • parkovisko pri cintoríne 

Pre oblasť ul. Z. Zgurišky

 • zelený pás v križovatke s ulicou Pirte
 • Ul. Z. Zgurišky – betónová plocha medzi rodinnými domami 526/23 a 258/25

Pre oblasť Závršky

 • Hlinícka ulica - na konci ulice, na ľavej strane na bývalom kontajnerovom stojisku pre triedený zber. Orez treba ukladať ku komunikácii do zeleného pásu tak, aby bol umožnený prejazd motorovými vozidlami.
 • Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
 • Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky

 • priestor medzi mostíkom a pilierom železničného viaduktu

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s § 3 ods. 5 písm. a) VZN č. 1/2016 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zároveň sa zakazuje ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.


Prevádzka zberného dvora počas sviatkov

 

Spoločnosť BRANTNER Slovakia - prevádzka Myjava informuje verejnosť o prevádzke zberného dvora na Brezovskej ulici v Myjave počas Vianoc a Nového roka. Zberný dvor bude z dôvodu sviatkov a čerpania dovolenky zatvorený v týchto dňoch:

 • sobota 24. 12. 2022
 • pondelok 26. 12. 2022
 • sobota 31. 12. 2022
 • piatok 6. 1. 2023
 • sobota 7. 1. 2023

V ostatných dňoch bude areál zberného dvora občanom k dispozícií v rámci štandardných prevádzkových hodín. Takisto dopĺňame informáciu, že zber veľkoobjemového, stavebného a drobného stavebného odpadu už funguje normálne, váha na vstupe do areálu bola v uplynulých dňoch opravená. Ďakujeme za trpezlivosť!

zdroj: BRANTNER Slovakia - prevádzka Myjava


Jesenný zber orezov drevín

 

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou Správa majetku mesta Myjava s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov jesenný zber odpadu z orezu drevín. Ten bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v Myjave a centrálnej časti Turej Lúky od 17. do 28. 10. 2022.

Termín na vykladanie orezov pre Myjavu je stanovený od 10. do 14. októbra 2022 a pre Turú Lúku od 17. do 21. októbra 2022. Drevný odpad je potrebné sústreďovať do týchto termínov na vyhradené miesta. Tieto miesta zberu sú stanovené nasledovne:

Pre oblasť Hoštáky

 • pred rodinným domom č. 15 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • pred rodinným domom č. 43 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.

 • na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
 • na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.

 • oproti výjazdu z bývalého OŠM – mimo štátnej komunikácie

Pre oblasť Jánošíkova ul.

 • v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia

 • Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.

 • pri bráne nad telocvičňou gymnázia v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka

 • Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)
 • v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
 • Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
 • Moravská ul. - asfaltová plocha pod garážami
 • Ul. prof. Varsika - na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova ul.

 • v mieste bývalého kontajnerového stojiska na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku

 • Buchlovská – pri lesíku (na bývalom kontajnerové stojisku na separovaný zber)
 • Bodnárova – v križovaní s ul. Pri lesíku (na bývalom kontajnerovom stojisku na separovaný zber)

Pre oblasť ulíc Staromyjavská a Trnovská

 • parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
 • parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
 • v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ul.

Pre oblasť Šimonovičova ul.

 • koniec Šimonovičovej ul. pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.

 • v zelenom páse v križovaní Tehelnej a Brezovskej ulice

Pre oblasť Turá Lúka

 • MV SERVIS – pri autobusovej zastávke pri rieke
 • parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
 • zelený pás pred vjazdom na Záhrady (orez ukladajte tak, aby zostal prejazdný pás pre vlastníka pána Foltína)
 • Diely pred rodinným domom č. 286
 • Hoštáky pred rodinným domom č. 367
 • za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
 • parkovisko pri cintoríne

Pre oblasť ul. Z. Zgurišky

 • zelený pás v križovatke s ulicou Pirte
 • Ul. Z. Zgurišky – betónová plocha medzi rodinnými domami 526/23 a 258/25

Pre oblasť Závršky

 • Hlinícka ulica - na konci ulice, na ľavej strane na bývalom kontajnerovom stojisku pre triedený zber. Orez treba ukladať ku komunikácii do zeleného pásu tak, aby bol umožnený prejazd motorovými vozidlami.
 • Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
 • Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky

 • priestor medzi mostíkom a pilierom železničného viaduktu

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s § 3 ods. 5 písm. a) VZN č. 1/2016 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zároveň sa zakazuje ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.


Zber veľkoobjemového odpadu bude v novembri

 

Mesto Myjava informuje občanov, že v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. bude vykonávať v sobotu 5. novembra 2022 zber veľkoobjemového odpadu na území mesta Myjava, zber v mestskej časti Turá Lúka a na kopaniciach bude realizovaný o týždeň neskôr, v sobotu 12. novembra 2022.

V uvedených termínoch tak bude zberaný a odvážaný starý nábytok (sedačky, kreslá, skrine, postele, stoly, stoličky, kuchynské linky...) a ostatné objemné odpady (staré lyže, bicykle, kočíky, veľké zrkadlá, matrace, koberce...).

Pozor! Do zberaného odpadu nepatrí a nebude odvážaný nebezpečný odpad (žiarivky, použitý toner, oleje, nádoby od pesticídov, autobatérie, monočlánky, nádoby znečistené od farieb, lepidiel a ropných látok...), pneumatiky, elektroodpad (vyradené televízory, rádia, počítače, vysávače, žehličky, chladničky, sporáky, mrazničky...), stavebný odpad (zmesi betónov, tehiel, obkladačiek...), podlahové krytiny (linoleá, plávajúce podlahy...), uhynuté zvieratá, bežný zmesový komunálny odpad a triedené zložky komunálneho odpadu (papier, sklo, plasty, kovy a tetrapaky), sanitárna technika (umývadlá, vane, toalety...).

V deň zberu môžete do 8.00 hod. vyložiť k priestoru kontajnerového stojiska pri bytových domoch a pred svoj rodinný dom výlučne veľkoobjemový odpad, ktorý bude následne zvážaný pracovníkmi spoločnosti BRANTNER Slovakia na zberný dvor na vytriedenie a spracovanie.

Ešte raz vás prosíme, vykladajte len v deň zberu výhradne veľkoobjemový odpad, pretože iné odpady odvážané nebudú. Tie môžete v prípade potreby sami priniesť do areálu zberného dvora na Brezovskej ulici v Myjave. Ďakujeme vám za pochopenie a spoluprácu!


Nový typ kontajnerov v myjavských uliciach. O čo ide?

 

V auguste 2022 sa začali na niektorých kontajnerových stojiskách v Myjave objavovať nové zberné nádoby s oranžovým krytom. Slúžiť budú na zber použitých olejov.

Tie majú začať mestá a obce na Slovensku zbierať a triediť na základe legislatívnej povinnosti a najmä pre lepšiu ochranu životného prostredia, ktorého sme súčasťou. Myjava nebude v tomto smere výnimkou a zber potravinárskych použitých olejov a tukov z domácností zavádza oficiálne od 1. septembra 2022. 

V súčasnosti jedlý olej po využití v domácnostiach vo väčšine prípadov končí vo výlevkách, v odpadových systémoch, čo so sebou prináša negatíva nielen pre ekológiu. Po letných prázdninách budeme môcť spoločne tento trend postupne zvrátiť a začať sa chovať opäť o čosi zodpovednejšie k nášmu prostrediu.

Do tohto typu odpadu budeme môcť odovzdávať všetky jedlé oleje a tuky, ktoré doma používame pri príprave jedla. Po tom, ako splnia svoj účel, ich stačí zliať do akejkoľvek PET fľaše, ktorú sme doma zvyknutí triediť. Fľašu po naplnení dobre uzavrieme a odnesieme do najbližšej označenej zbernej nádoby na triedenie oleja.

V tejto chvíli (k 15. 8. 2022 - pozn.) ich máme na Myjave umiestnených 22 kusov. Kde presne ich nájdeme, to si môžete pozrieť napríklad na mapke na webe triedimolej.sk. No a čím viac obyvateľov bude použitý kuchynský olej v našom meste triediť, tým viac zberných nádob bude rozmiestnených v našich uliciach.

Medzi hlavné prínosy triedenia použitého potravinárskeho oleja a tukov patrí:

 • Neupcháva odpadové rúrky u vás doma,
 • neupcháva kanalizáciu v obciach,
 • znižuje náklady na servis a údržbu ČOV a kanalizačných sietí,
 • zlepšuje kvalitu prečistených odpadových vôd,
 • znižuje obsah CO2 vypúšťaného do atmosféry,
 • znižuje poplatky obcí za skládkovanie odpadu.

Podrobnejšie informácie o tejto problematike si v prípade záujmu môžete naštudovať na už spomínanej webovej stránke www.triedimolej.sk.

Pozývame vás, aby sme sa túto odpadovú komoditu naučili správne triediť a spoločne tak prispeli k zdravšiemu a ekologickejšiemu nažívaniu u nás v Myjave. Pretože každá kvapka sa počíta. Ďakujeme a veríme, že sa nám to spoločne podarí!


UPOZORNENIE

 

Mesto Myjava vytvorilo komplexné podmienky na separáciu komunálnych odpadov a občania sú v zmysle zákona povinní zapojiť sa do separácie a odkladať odpad do nádob na to určených (nie mimo nádob)! Nedodržiavaním platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Myjava – odkladanie odpadov mimo nádob, nedodržiavanie triedenia podľa druhu – môže byť občanovi v priestupkovom konaní uložená pokuta do výšky 1500,- €!

Odber odpadu v zberovom dvore je spoplatnený, ak:

 • pochádza od občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Myjave
 • odpad nepochádza k k. ú. Myjava a Turá Lúka
 • odpad pochádza z podnikateľskej činnosti

Výzva občanom: Neparkujte pred kontajnermi!

 

Mesto Myjava aj touto cestou upozorňuje občanov na rešpektovanie dostupnosti kontajnerových stanovíšť a vyzýva ich, aby neparkovali svojimi motorovými vozidlami pri kontajneroch tak, že bránia vývozu odpadu. Takéto parkovanie je porušením platného Všeobecne záväzného nariadenia a mestská polícia môže priestupcovi uložiť pokutu do výšky 33,- €. Ďakujeme za pochopenie!


Veľkoobjemový odpad ku kontajnerom nepatrí!

 

Mesto Myjava na základe početných a stále narastajúcich zistení znečisťovania kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch a množiaceho sa ukladania objemného odpadu, drobného stavebného odpadu či elektroodpadu ku kontajnerom upozorňuje občanov Myjavy, aby dodržiavali platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava (ďalej VZN), ktoré okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a platným VZN. Mesto Myjava v súlade s platnou legislatívou vykonáva zber takéhoto odpadu dvakrát ročne, pričom tento rok bude v mesiaci október realizovaný zber objemného odpadu a v mesiaci november zber orezu z drevín. Ďalej majú občania možnosť celoročne odovzdať odpad do zberného dvora a kompostárne na Brezovskej ulici v čase prevádzkových hodín zariadení.

Aj touto cestou vás teda upozorňujeme, že zo strany samosprávy bude priebežne vykonávaná kontrola kontajnerových stanovíšť v meste. V prípade opakujúcich sa nedostatkov bude mesto Myjava postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom za uloženie odpadu na iné miesto, než na miesto určené obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. môže uložiť pokutu do 1500,- €. Prosíme vás preto o rešpektovanie stanovených pravidiel, aby sme mali naše mesto čisté a nezvyšovali si tak zbytočne náklady na odpadové hospodárstvo. Za pochopenie ďakujeme!

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
1
28
1
1
1
2
2
3
4
4
2
5
2
6
2
7
3
8
2
9
2
10
2
11
3
12
2
13
2
14
2
15
3
16
2
17
3
18
3
19
2
20
3
21
2
22
2
23
3
24
1
25
2
26
1
27
1
28
1
29
3
30
2
31
2
1
4
2
2

Aktuálne počasie

dnes, utorok 28. 3. 2023
slabé sneženie 4 °C -1 °C
streda 29. 3. zamračené 7/-2 °C
štvrtok 30. 3. mierny dážď 11/3 °C
piatok 31. 3. mierny dážď 14/6 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk