Mesto Myjava
Mesto Myjava

Poplatok za komunálne odpady

Poplatníkom je:

Fyzická osoba, ktorá má v meste Myjava trvalý pobyt alebo prechodný pobyt alebo ktorá je na území mesta Myjava oprávnená užívať nehnuteľnosť alebo jej časť (vlastník nehnuteľnosti alebo časti nehnuteľnosti) alebo užíva nehnuteľnosť.

  Sadzba poplatku €/osoba/kalendárny deň Prepočet poplatku €/osoba/zdaňovacie obdobie

fyzická osoba, ktorá v meste Myjava:

 • má trvalý pobyt
 • má prechodný pobyt
 • je oprávnená užívať nehnuteľnosť
 • užíva nehnuteľnosť
0,12297 € 45,- €

Právnická osoba, ktorá je oprávnená užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Myjava na iný účel ako na podnikanie alebo podnikateľ, ktorý je oprávnený užívať alebo užíva nehnuteľnosť nachádzajúcu sa na území mesta Myjava na účel podnikania.

Variant

Objem zbernej nádoby v litroch

Frekvencia odvozu

Sadzba poplatku €/liter

Prepočet poplatku €/zdaň. obdobie

A

120

1 x za 4 týždne

0,040 €

62,40 €

B

120

1 x za 2 týždne

0,040 €

124,80 €

C

120

1 x týždenne

0,040 €

249,60 €

D

1 100

1 x za 2 týždne

0,040 €

1144,- €

E

1 100

1 x týždenne

0,040 €

2288,- €

F

1 100

2 x za týždeň

0,040 €

4576,- €

Oznamovacia povinnosť

Poplatník je povinný do 30 dní oznámiť:

1. Vznik poplatkovej povinnosti

Prihlásenie trvalého pobytu, prihlásenie prechodného pobytu, kúpa rodinného domu, bytu, užívanie nehnuteľnosti, narodenie dieťaťa, otvorenie prevádzky.

2. Zmenu poplatkovej povinnosti

Zmenu adresy v rámci mesta Myjava, zmena počtu osôb v spoločnej domácnosti, presťahovanie prevádzky.

3. Zánik poplatkovej povinnosti

Ukončenie trvalého pobytu, ukončenie prechodného pobytu, predaj rodinného domu, bytu, ukončenie užívania nehnuteľnosti, úmrtie člena domácnosti, ukončenie prevádzky, nástup do zariadenia soc. služieb.

A každú ďalšiu zmenu, ktorá má vplyv na určenie výšky poplatku za komunálne odpady.

V prípade, že si poplatník nesplní oznamovaciu povinnosť v 30 dňovej lehote, správca poplatku je zo zákona povinný poplatníkovi vyrubiť pokutu vo výške 5,- €.

Vyrubenie poplatku

Poplatok vyrubuje správca poplatku každoročne rozhodnutím na obdobie od 1. 1. do 31. 12., ktoré doručí poplatníkovi elektronicky. Ak nemá poplatník zriadenú elektronickú schránku, rozhodnutie bude doručené doporučene do vlastných rúk.

Poplatník, ktorý si splní oznamovaciu povinnosť k vzniku, zmene, zániku poplatkovej povinnosti bude mať vyrubený poplatok za komunálne odpady v pomernej časti za obdobie, ktoré bol/stal sa poplatníkom v meste Myjava.

Ak poplatníkovi vznikne preplatok, môže písomne požiadať o jeho vyplatenie.

Zníženie a odpustenie poplatku

V prípade, že si poplatník, chce uplatniť nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady, je potrebné splniť podmienky a predložiť doklady podľa platného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Myjava na Mestskom úrade v Myjave, Oddelenie daní a poplatkov, prízemie, číslo dverí 113 alebo elektronicky na adrese katarina.zriniova@myjava.sk.

(1) Mesto Myjava poplatok odpustí poplatníkovi s trvalým pobytom na území mesta Myjava:

 • a) za obdobie, za ktoré poplatník mestu Myjava preukáže, že viac ako 90 dní v zdaňovacom období sa zdržiava alebo sa zdržiaval v zahraničí, okrem poplatníkov, ktorí v zahraničí vykonávajú prácu v turnusovom režime,

Podklady na odpustenie:

 • doklad o zamestnaní v zahraničí alebo
 • doklad o ubytovaní v zahraničí alebo
 • doklad o pobyte v zahraničí alebo
 • doklad o štúdiu v zahraničí alebo
 • doklad preukazujúci platenie poplatku za odpady alebo adekvátnych miestnych mestských daní a poplatkov v zahraničí (nie faktúra za elektriku, plyn, telefón, poistka na auto a podobne) alebo
 • pracovné povolenie alebo
 • povolenie na pobyt alebo
 • víza
 • za deti v predškolskom veku čestné prehlásenie rodiča, že dieťa sa zdržuje spolu s rodičom v zahraničí
   
 • b) ktorý sa nachádza v ústave na výkon trestu a odňatia slobody,

Podklady na odpustenie:

 • potvrdenie o výkone trestu odňatia slobody,
   
 • c) ktorý je vyhlásený za nezvestného,

Podklady na odpustenie:

 • potvrdenie príslušného oddelenia policajného zboru o nezvestnosti,

(2) Mesto Myjava poplatok zníži o 50 % z platby 45,- €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 22,50 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník s trvalým pobytom v meste Myjava:

 • a) je študentom dennej formy štúdia s miestom štúdia a ubytovaním mimo mesta Myjava.

Podklady na zníženie:

 • doklad o návšteve školy mimo mesta Myjava, ak ide o žiaka alebo študenta, ktorý navštevuje školu so sídlom na území Slovenskej republiky, na splnenie podmienky na zníženie poplatku poskytne poplatník mestu údaje v rozsahu meno, priezvisko a rodné číslo žiaka a lebo študenta, ktoré sú potrebné na overenie statusu žiaka alebo študenta prostredníctvom informačného systému, ku ktorému má mesto zriadený prístup a súčasne doklad o prechodnom ubytovaní v mieste štúdia
   
 • b) je pracujúcim s výkonom práce a ubytovaním mimo mesta Myjava

Podklady na zníženie:

 • doklad o zamestnaní mimo Myjavu a súčasne doklad o prechodnom ubytovaní v mieste výkonu práce,
 • za deti v predškolskom veku čestné prehlásenie rodiča, že dieťa sa zdržuje spolu s rodičom mimo mesto Myjava
   
 • c) je pracujúcim s výkonom práce v zahraničí v turnusovom režime

Podklady na zníženie:

 • doklad o zamestnaní v zahraničí v turnusovom režime, doklad o pobyte v zahraničí, potvrdenie opatrovanej osoby o výkone práce v zahraničí v turnusovom režime,

(3) Mesto Myjava poplatok zníži o 25 % z platby 45,- €/osoba/zdaňovacie obdobie, na platbu 33,75 €/osoba/zdaňovacie obdobie, ak poplatník podľa § 1 ods. 1 tohto VZN je:

- fyzická osoba staršia ako 65 rokov – poplatník nemusí nič preukazovať.

(4)

 • a) Na zníženie alebo odpustenie poplatku majú nárok len tí poplatníci, ktorí nemajú k 31. 12. predchádzajúceho zdaňovacieho obdobia žiadne nedoplatky na poplatku. V prípade, že poplatník bude mať k 31. 12. zdaňovacieho obdobia nedoplatky na poplatku, nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku tomuto poplatníkovi a ostatným členom žijúcim v spoločnej domácnosti, za ktorých prebral povinnosti poplatníka v bezprostredne nasledujúcom zdaňovacom období zaniká.
 • b) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku doporučujeme predložiť správcovi poplatku dostatočne včas pred vyrubením poplatku riadnym rozhodnutím (do 31. 1. zdaňovacieho obdobia).
 • c) Podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie je možné nahradiť čestným prehlásením.
 • d) Poplatník má nárok len na jedno zníženie. Jednotlivé zníženia nie je možné sčítať.
 • e) V prípade, že podklady na zníženie alebo odpustenie poplatku nie sú v slovenskom alebo v českom jazyku, je potrebné predložiť aj ich preklad do slovenského jazyka. Nevyžaduje sa úradný preklad.
 • f) Poplatníci sú povinní predkladať doklady preukazujúce skutočnosti, ktoré majú vplyv na zníženie alebo odpustenie poplatku každoročne na aktuálne zdaňovacie obdobie. Tieto doklady musia byť hodnoverné. Z takto predložených dokladov musí byť jednoznačné, že poplatník má nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku na aktuálne zdaňovacie obdobie. V prípade, že podmienky na zníženie alebo odpustenie poplatku pretrvávajú aj v ďalšom zdaňovacom období a podklad je vystavený na dobu neurčitú, môže sa uplatniť len raz, na prvé zdaňovacie obdobie. Na ďalšie zdaňovacie obdobie je poplatník povinný predložiť aktuálny podklad na zníženie alebo odpustenie poplatku.

Poplatník uplatní nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za komunálne odpady najneskôr do 30 dní po skončení zdaňovacieho obdobia, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku zaniká.

Príslušné tlačivá:

Oznámenie poplatníka, ktorým je fyzická osoba - platné od januára 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 375.31 kB

Oznámenie poplatníka, ktorým je právnická osoba - platné od januára 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 378.52 kB

Žiadosť o vrátenie pomernej časti/preplatku - platné od januára 2023 Typ: PDF dokument, Velkosť: 170.59 kB

Potvrdenie o zamestnaní - platné od januára 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 318.49 kB

Inak všetky tlačivá potrebné nielen k miestnemu poplatku nájdete v elektronickej podobe v sekcii Úrad pre ľudí - Tlačivá a formuláre.

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk