Mesto Myjava
Mesto Myjava

Prístup k informáciám

Ako postupovať pri získavaní informácií?

Zákonné poskytovanie informácií sa na Mestskom úrade Myjava riadi zákonom č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. Právo na informácie, ktoré má mesto Myjava k dispozícii a ktoré je povinné sprístupňovať a zverejňovať, má každá právnická alebo fyzická osoba. Nesprístupňujú sa informácie týkajúce sa štátneho tajomstva, služobného, bankového, daňového a obchodného tajomstva, informácie o osobnosti a súkromí fyzickej osoby, informácie odovzdané bez právnej povinnosti. Ďalej informácie o rozhodovacej činnosti súdov a orgánov činných v trestnom konaní, informácie chránené ako duševné vlastníctvo, informácie zverejňované povinnou osobou na základe osobitného zákona, informácie o mieste výskytu chránených druhov rastlín, živočíchov, nerastov a skamenelín, ak by hrozilo ich neprípustné rušenie, poškodzovanie alebo ničenie. Žiadosť o sprístupnenie informácie je možné podať:

  • písomnou formou

na adrese: Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 01 Myjava v podateľni Mestského úradu Myjava na I. poschodí, číslo dverí 311, na e-mailovej adrese podatelna@myjava.sk alebo na e-mailových adresách príslušných zamestnancov.

  • osobne

v podateľni Mestského úradu Myjava v úradných hodinách:

pondelok - utorok 8.00 - 16.00 h
streda 8.00 - 17.00 h
štvrtok 7.00 - 15.00 h
piatok 7.00 - 14.00 h

  • telefonicky

na čísle s predvoľbou +421 34 6907 210

Zo žiadosti musí byť v súlade s platnou legislatívou zrejmé:

  • ktorej povinnej osobe je žiadosť určená,
  • meno a priezvisko, názov alebo obchodné meno žiadateľa,
  • adresa pobytu alebo sídlo žiadateľa,
  • ktorých informácií sa žiadosť týka a aký spôsob sprístupnenia informácií žiadateľ navrhuje.

Informácie je možné získať aj oboznámením sa s obsahom webovej stránky mesta www.myjava.sk, na elektronickej úradnej tabuli umiestnenej na budove mestského úradu, na informačných tabuliach umiestnených pred budovou mestského úradu a v budove úradu, prípadne prostredníctvom ďalších informačných kanálov samosprávy, ako je napríklad mobilná aplikácia MYJAVATelevízia Myjava a jej videotext, mestský rozhlas či sociálne siete. Žiadosti vybavuje Kancelária primátora, prípadne priamo príslušný zamestnanec podľa obsahu žiadosti, a to do 8 pracovných dní odo dňa podania žiadosti. Informácie sa žiadateľovi podávajú v akejkoľvej vhodnej a žiadateľom požadovanej forme. Odpisom, kópiou, elektronicky, poštou, telefonicky, faxom... Informácie sa poskytujú bezplatne s výnimkou úhrady za materiálové náklady spojené so zhotovením kópie, obstaraním nosiča, prípadne s odoslaním údajov.

 

Ako podať opravný prostriedok?

Proti rozhodnutiu Mestského úradu Myjava o odmietnutí požadovanej informácie podľa zákona č. 211/2000 Z. z. možno podať odvolanie v lehote 15 dní od doručenia rozhodnutia alebo márneho uplynutia lehoty na rozhodnutie o žiadosti. V odvolaní musí byť zrejmé kto ho podáva, ktorej veci sa týka a čo sa v ňom navrhuje. Odvolanie žiadateľ podáva písomne na adresu Mestský úrad Myjava, Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava a rozhoduje o ňom primátor Myjavy. Rozhodnutie o odmietnutí žiadosti možno preskúmať súdom.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o postupe pri uplatňovaní zákona č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám v znení neskorších zmien a predpisov a o zverejňovaní dokumentov na webovom sídle mesta č. 12/2012 + príloha č. 1 - sadzobník úhrad.pdf

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
2
27
2
28
2
29
2
1
3
2
3
3
3
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
3
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Aktuálne počasie

dnes, sobota 2. 3. 2024
zamračené 10 °C 7 °C
nedeľa 3. 3. zamračené 12/7 °C
pondelok 4. 3. zamračené 12/7 °C
utorok 5. 3. slabý dážď 12/7 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk