Mesto Myjava
Mesto Myjava

Daň z nehnuteľností

Kto musí podať daňové priznanie?

Daňové priznanie musia podať fyzické osoby (občan, podnikateľ) alebo právnické osoby, ak počas roka 2023:

 • Nadobudli nehnuteľnosť, pričom k 1. januáru 2024 sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • predali nehnuteľnosť a k 1. januáru 2024 už nie sú zapísaní v katastri nehnuteľností,
 • nastali také zmeny oproti minulému roku, ktoré majú vplyv na vyrubenie dane (napríklad sa zmenila výmera pozemkov).

Daňová povinnosť vzniká na základe:

 • Povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe kúpnej alebo darovacej zmluvy,
 • nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia o dedení nehnuteľnosti,
 • nadobudnutia nehnuteľnosti vydražením na základe právoplatnosti dražby alebo na základe schválenia príklepu súdom,
 • vysporiadania bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • vydania právoplatného stavebného povolenia,
 • na základe právoplatného rozhodnutia o povolení zmeny stavby pred dokončením,
 • dodatočného povolenia stavby,
 • právoplatného kolaudačného rozhodnutia,
 • ukončenia výstavby drobnej stavby; oznámením ukončenia drobnej stavby,
 • povolenia zmeny užívania stavby alebo zmeny užívania stavby alebo bytu,
 • zmenou užívania stavby na iné účely ako sa stavba užívala,
 • podpísania nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom,
 • podpísania dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti zapísaného v katastri nehnuteľností,
 • zmeny druhu pôdy v katastri nehnuteľnosti,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti, rozdelenia parcely, prečíslovania parcely.

Daňová povinnosť zaniká napríklad na základe:

 • Povolenia vkladu vlastníckeho práva do katastra nehnuteľností na základe predajnej, darovacej zmluvy,
 • vydraženia nehnuteľnosti,
 • zrušenia bezpodielového spoluvlastníctva manželov,
 • zmeny výmery nehnuteľnosti,
 • povolenia zmeny užívania stavby, bytu alebo časti bytu,
 • zrušenia nájomnej zmluvy o užívaní nehnuteľnosti so Slovenským pozemkovým fondom,
 • zrušenia dlhodobého nájomného vzťahu k nehnuteľnosti v katastri nehnuteľností,
 • zbúrania alebo odstránenia stavby na základe povolenia búracích prác stavby a následným výmazom stavby z listu vlastníctva.

Čo treba priložiť k tlačivu?

Najčastejšími prílohami k daňovému priznaniu z nehnuteľností sú:

 • rozhodnutie katastra o povolení vkladu,
 • zmluvy o prevode nehnuteľností,
 • osvedčenia o dedičstve,
 • kolaudačné rozhodnutie,
 • darovacie zmluvy alebo
 • iný doklad o nadobudnutí nehnuteľnosti.

Pri predaji nehnuteľnosti treba predložiť rozhodnutie vydané katastrom, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Pri kúpe nehnuteľnosti daňovník predloží rozhodnutie katastra, ktorým sa povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. V prípade vlastníctva stavby doloží skutočnú výmeru zastavanej plochy. Pri zdedenej nehnuteľnosti treba predložiť právoplatné osvedčenie o dedičstve alebo rozhodnutie o dedičstve. Na osvedčení alebo rozhodnutí o dedičstve musí byť vyznačený dátum právoplatnosti, nakoľko pri nadobudnutí nehnuteľností dedením v priebehu roka daňová povinnosť dedičovi vzniká prvým dňom mesiaca nasledujúceho po dni, v ktorom sa dedič stal vlastníkom nehnuteľnosti na základe právoplatného osvedčenia o dedičstve alebo rozhodnutia o dedičstve. Ak získate nehnuteľnosť darovaním, musíte predložiť rozhodnutie katastra, ktorým povoľuje vklad vlastníckeho práva k nehnuteľnosti. Pri stavebnom pozemku sa predloží právoplatné stavebné povolenie. Pri kolaudácii stavby treba predložiť právoplatné kolaudačné rozhodnutie, geometrický plán, prípadne skutočnú výmeru zastavanej plochy stavby. Odstránenú stavbu treba doložiť právoplatným búracím povolením. Pri zmene užívania stavby sa predloží doklad o zmene užívania stavby. Ak sa zmení charakter pozemku, daňovník musí predložiť výpis z listu vlastníctva. Pri dražbe je potrebné osvedčenie o priebehu dražby.

Tlačivá k miestnym daniam a poplatkom nájdete na konci tohto oznamu a spolu s ďalšími v sekcii Úrad pre ľudí - Tlačivá a formuláre.

Pokuty za oneskorenie

Ak podáte daňové priznanie po 31. januári, môžete dostať od mesta pokutu od 5 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane. Ak nepodáte priznanie na výzvu správcu dane, správca dane uloží pokutu od 10 do 3 000 eur, najviac do výšky vyrubenej dane.

Typy daňového priznania

Daňové priznania k dani z nehnuteľností:

 • Priznanie: Označí daňovník, ktorý podáva správcovi dane v obci priznanie prvýkrát.
 • Čiastkové priznanie: Označí daňovník, ktorý už podal priznanie k dani v predchádzajúcom období a vznikla mu nová daňová povinnosť k dani (nadobudnutím novej nehnuteľnosti kúpou, darovaním, dedením, darovaním, dražbou) alebo nastala nová skutočnosť, ktorá má vplyv na vyrubenie dane (vydanie právoplatného stavebné rozhodnutie, kolaudačného rozhodnutia, zmena účelu užívania stavby, bytu, zmena výmery pozemku, stavby...).
 • Dodatočné priznanie: Podáva sa, ak daňovník zistí, že v priznaní neuviedol správne údaje a to najneskôr do 4 rokov od konca roka, v ktorom vznikla povinnosť podať priznanie k dani z nehnuteľností.
 • Opravné priznanie: Označí daňovník, ktorý opravuje priznanie k dani pred uplynutím lehoty na podanie priznania. Na vyrubenie dane je rozhodujúce posledné podané opravné priznanie.

Daňové priznanie fyzických a právnických osôb k dani z nehnuteľnosti, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje Typ: PDF dokument, Velkosť: 2.21 MB

Sadzby daní z pozemkov a nehnuteľností v Myjave na rok 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 229.61 kB

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
6
20
5
21
5
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
3
28
3
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, štvrtok 18. 7. 2024
jasná obloha 28 °C 15 °C
piatok 19. 7. polojasno 28/18 °C
sobota 20. 7. zamračené 24/17 °C
nedeľa 21. 7. jasná obloha 28/15 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk