Mesto Myjava
Mesto Myjava

Prideľovanie bytov

Prideľovanie nájomných bytov v meste Myjava sa riadi Všeobecne záväzným nariadením č. 11/2016 zo 6. decembra 2016 (ďalej VZN). Účinné je od 1. januára 2017. Jeho vypracovanie, prerokovanie a schválenie nesúviselo len s už existujúcimi nájomnými bytmi, ale aj s dokončovaním novej bytovky na sídlisku Kamenné.

Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava o spôsobe prideľovania nájomných bytov

Tu bolo začiatkom roka 2016 v dvoch vchodoch so súpisnými číslami 1byty061/30 a 1061/32 záujemcom k dispozícií spolu 24 nových bytov. Osem jednoizbových a šestnásť dvojizbových. Celkovo má myjavská samospráva k dispozícií 81 takýchto bytov. Treba zdôrazniť, že ide o nájomné mestské byty, nie sociálne, ktoré nemôžu byť prevedené do osobného vlastníctva najmenej 30 rokov od vydania kolaudačného rozhodnutia. Žiadateľ o takýto byt musí podať písomnú žiadosť na predpísanom tlačive v podateľni Mestského úradu Myjava, kde bude vyplnený formulár zaregistrovaný a odovzdaný na Oddelenie sociálnych služieb. Tlačivo je k dispozícií buď priamo na oddelení alebo si ho môžete stiahnuť tu na webe:

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.pdf

Záujemca o nájomný byt ďalej doloží:

 • Doklad preukazujúci schopnosť platiť nájomné a služby spojené s užívaním bytu (PP, SZČO, poberanie podpory v nezamestnanosti, DvHn, ID-SD, RP).
 • U žiadateľov o bezbariérový nájomný byt posudok o tom, že žiadateľ alebo člen rodiny je občanom s ťažkým zdravotným postihnitím (ZŤP).
 • Doklady potrebné na posúdenie žiadosti (napr. právoplatné rozhodnutia súdu o výživnom, o rozvode a iné dokumenty ovplyvňujúce posudzovanie žiadosti).

Následne Oddelenie sociálnych služieb žiadosť skontroluje, prípadne vyzve žiadateľa o jej doplnenie a zložku odovzdá Komisií Mestského zastupiteľstva pre sociálne veci a zdravotníctvo. Tá posúdi každú jednu doručenú kompletnú žiadosť a odporučí či neodporučí zaradenie záujemcu do zoznamu uchádzačov o byt. Zásadnou zmenou od decembra 2015 v tejto časti procesu je, že žiadateľ, ktorý musí byť sizbatarší ako 18 rokov, nemusí mať trvalý pobyt v meste Myjava. Žiadateľ, ani jeho manžel, manželka, partner či partnerka nesmú byť vlastníkom ani spoluvlastníkom inej nehnuteľnosti, ani spoločným nájomcom bytu alebo rodinného domu s výškou podielu presahujúcou polovicu vlastníctva bytu alebo rodinného domu na území SR. Medzi ďalšie stanovené podmienky vychádzajúce či už z miestnej praxe pri správe a prideľovaní nájomných bytov alebo zo skúsenosti iných miest porovnateľných s Myjavou patrí, že:

 • Žiadateľ nemá voči mestu Myjava nedoplatky na daniach, poplatkoch a nevedie sa proti nemu súdny spor vo vyššie uvedených veciach ani exekučné konankuchyňaie,
 • nebol v minulosti nájomcom bytu alebo obytnej bunky, ktorý znehodnotil, poškodil alebo hrubo porušoval domový poriadok,
 • nemal v minulosti vypovedaný nájom bytu podľa §711 ods. 1 písm. c, d, g Občianskeho zákonníka.

Medzi osoby oprávnené žiadať o pridelenie nájomného bytu patrí žiadateľ, ktorý:

 • žije v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške trojnásobku životného minima,
 • žije v domácnosti s mesačným príjmom domácnosti najviac vo výške štvornásobku životného minima, ak:

- členom tejto domácnosti je osoba s ťažkým zdravotným postihnutím,
- ide o domácnosť osamelého rodiča s nezaopatreným dieťaťom,
- aspoň jeden z členov tejto domácnosti zabezpečuje zdravotnícku či sociálnu starostlivosť, vzdelávanie, kultúru alebo ochranu pre obyvateľov mesta.

  životné minimum (ŽM) v € trojnásobok ŽM štvornásobok ŽM
Jednotlivec 198,09 594,27 792,36
Jednotlivec + 1 dieťa 288,51 865,53 1 154,04
Jednotlivec + 2 deti 378,93 1 136,79 1 515,72
Dvojica bez detí 336,28  1 008,84 1 345,12
Dvojica + 1 dieťa 426,70 1 280,10 1 706,80
Dvojica + 2 deti 517,12 1 551,36 2 068,48

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ďalej môže ísť o osobu, ktorej zanikla ústavná starostlivosť, náhradná opatrovateľská služba, pestúnska starostlivosť alebo osobitná starostlivosť poručníka podľa osobitného predpisu, ak táto osoba nepresiahla vek 30 rokov, alebo o osobu žijúcu v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu (napríklad zákon č. 403/1990 Zb. o zmiernení následkov niektorých majetkových krívd v znení neskorších predpisov).

 

Pridelenie mestského nájomného bytu môžu v zozname uchádzačov ovplyvniť ešte kritériá naliehavosti, ak ide o:

 • rodinu s maloletými deťmi,
 • mladú rodinu, pričom za mladú rodinu sa považuje rodina, v ktorej aspoň jeden z manželov ku dňu podpísania nájomnej zmluvy je mladší ako 35 rokov,
 • zdravotný stav členov rodiny, najmä maloletých detí,
 • dĺžku podanej žiadosti,
 • všetky iné podmienky, ktoré spôsobujú, že žiadateľ a členovia rodiny nemajú možnosť si zabezpečiť vlastné bývanie svojimi prostriedkami.

Primátor mesta môže v prípadoch hodných osobitného zreteľa využiť právo pridelenia nájomného bytu aj občanovi, ktorý nespĺňa podmienky uvedené v tomto VZN. Takto rozhodnúť môže maximálne o 10% bytov a pridelenie bytu v tomto prípade podlieha schváleniu Mestského zastupiteľstva v Myjave.

Dĺžka doby nájmu mestského bytu môže byť maximálne 3 roky okrem prípadov, ak ide o osobu so zdravotným postihnutím či o osobu žijúcu v domácnosti, ktorej sa poskytuje bytová náhrada za byt vydaný podľa osobitného predpisu. Tu môže byť doba nájmu až 10 rokov. V prípade, že ide o byt osobitného určenia a v zozname žiadateľov nie je osoba so zdravotným postihnutím, je doba nájmu stanovená na maximálne 1 rok. Nájomná zmluva môže byť uzavretá až po prihlásení žiadateľa a všetkých osôb, ktoré budú predmetný byt užívať, na trvalý pobyt do prideleného bytu. Trvalý pobyt v meste Myjava, na adrese prideleného bytu, musí mať nájomca aj všetky osoby, ktoré budú byt užívať počas celej doby trvania nájomnej zmluvy.

Na zabezpečenie platenia dohodnutého nájomného, dohodnutých úhrad spojených s užívaním nájomného bytu vrátane úhrad za elektrickú energiu a nepoškodzovania bytu je vyberaná finančná zábezpeka vychádzajúca z predpísaného nájomného ako jeho násobok v určenom časovom úseku 3 mesiacov.

  Mesačné nájomné podľa rozlohy bytu Ostatné náklady spojené s užívaním bytu
1-izbový byt 87,64 € - 107,32 € 100,00 € - 150,00 €
2-izbový byt 128,45 € -159,47 € 100,00 € - 150,00 €

 

     

 

 

 

 

Úspešný žiadateľ o nájomný byt musí najneskôr do dvoch týždňov od podpisu zmluvy uhradiť finančnú zábezpeku v predpokladanej výške 3-mesačného nájomného. Nájomné sa uhrádza mesiac vopred, preto v prvom mesiaci budú noví nájomcovia uhrádzať nájomné za dva mesiace.

Príklad s orientačnými cenami:

Pri pridelení 1-izbového bytu musí nájomca uhradiť v prvom mesiaci:

 • finačnú zábezpeku vo výške cca 321,- €
 • 2-mesačné nájomné vo výške cca 214,- €
 • ostatné náklady spojené s užívaním bytu: 100,- €

SPOLU: 635,- €

Pri pridelení 2-izbového bytu musí nájomca uhradiť v prvom mesiaci:

 • finančnú zábezpeku vo výške cca 477,- €
 • 2-mesačné nájomné vo výške 318,- €
 • ostatné náklady spojené s užívaním bytu: 150,- €

SPOLU: 945,- €

Vzhľadom na uvedené skutočnosti prosíme žiadateľov o nájomné byty, aby pri podávaní žiadostí zvážili svoje finančné možnosti.

V prípade otázok či doplnenia informácií sa môžete obrátiť priamo
na Oddelenie sociálnych služieb mesta Myjava,
Mgr. Jana Gáliková, tel.: +421 34/6907 119, e-mail: jana.galikova@myjava.sk

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1
3
2
4
1
5
1
6
1
7
3
8
8
9
2
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19
2
20
2
21
2
22
2
23
2
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 14. 6. 2024
oblačno 19 °C 8 °C
sobota 15. 6. takmer jasno 22/10 °C
nedeľa 16. 6. mierny dážď 22/13 °C
pondelok 17. 6. jasná obloha 24/13 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk