Mesto Myjava
Mesto Myjava

Zásady odmeňovania

Zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora a členov komisií Mestského zastupiteľstva Myjava

V súlade s ustanoveniami zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov a čl. XVI. Štatútu mesta Myjavy, Mestské zastupiteľstvo Myjava  ( MsZ ) určuje tieto zásady odmeňovania poslancov, zástupcu primátora a členov komisií Mestského zastupiteľstva  Myjava:

Čl. I

Rozsah platnosti

Zásady odmeňovania poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave (ďalej len poslanec), zástupcu primátora a členov komisií upravujú odmeňovanie:

a) poslancov Mestského zastupiteľstva v Myjave

b) poslancov - predsedov a členov komisií Mestského zastupiteľstva v Myjave

c) poslancov - sobášiacich

d) poslanca – zástupcu primátora

e) člena komisie – neposlanca

f) člena komisie – neposlanca v Zbore pre občianske záležitosti (ZPOZ)

Čl. II

Odmeny poslancov

 1. Funkcia poslanca sa zásadne vykonáva bez prerušenia pracovného pomeru alebo obdobného pomeru. Za jej výkon môže mesto poskytnúť odmenu.
 2. Poslancovi patrí náhrada skutočných výdavkov, ktoré mu v súvislosti s výkonom funkcie poslanca vznikli, podľa osobitných predpisov platných pre zamestnancov v pracovnom pomere.
 3. Poslanec sa môže svojej odmeny vzdať. Uvedenú skutočnosť vykoná písomne k rukám primátora.
 4. Poslancovi za výkon funkcie patrí odmena 20,- €  za každú účasť na rokovaní mestského zastupiteľstva
 5. Poslancovi, ktorý je členom komisie mestského zastupiteľstva, prislúcha za účasť na komisii odmena vo výške 6,- €.
 6. Poslancovi, ktorý je predseda komisie, prislúcha za účasť na komisii odmena vo výške 11,- €.
 7. Poslancovi, ktorý je sobášiacim, prislúcha odmena vo výške 20,- € za obrad.
 8. Primátor mesta môže poslancovi za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť  mimoriadnu odmenu.

Čl. III

Odmeny členov komisií

 1. Členom komisií Mestského zastupiteľstva v Myjave prislúcha odmena 6,- € za každú účasť na komisii.
 2. Člen komisie sa môže svojej odmeny vzdať. Uvedenú skutočnosť vykoná písomne k rukám primátora.
 3. Členovia komisií majú nárok na úhradu cestovných nákladov v zmysle zákona č. 119/1992 Zb. o cestovných náhradách v znení neskorších predpisov ako aj na preplatenie ďalších preukázaných nákladov spojených s výkonom funkcie.
 4. Primátor mesta môže členovi komisie alebo poradného orgánu za aktívny prístup a iniciatívne plnenie úloh udeliť mimoriadnu odmenu.

Čl. IV

Odmeňovanie zástupcu primátora

 1. Poslancovi, ktorý je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo plne uvoľnený zo zamestnania, patrí namiesto mzdy alebo inej odmeny primeraný plat od mesta.
 2. Poslancovi, ktorý nie je na výkon funkcie zástupcu primátora dlhodobo uvoľnený zo zamestnania, patrí odmena, ktorú určuje primátor.
 3. Zástupcovi primátora, ktorý plní úlohy primátora po zániku mandátu primátora pred uplynutím funkčného obdobia, patrí plat v zmysle zákona č. 253/1994 Z. z. o právnom postavení a platových pomeroch starostov obcí a primátorov miest v znení neskorších predpisov.

Čl. V

Odmeny členov Zboru pre občianske záležitosti (ZPOZ)

 1. Odmeny účinkujúcich na občianskych pohreboch pri vykonaní smútočného obradu zabezpečuje Správa majetku Mesta Myjava, s. r. o.
 2. Odmeny účinkujúcich na občianskych sobášoch, uvítaniach pri narodení a ostatných podujatiach a slávnostiach:
  a) hudobník - 15,- €/obrad
  b) ostatní členovia - 15,- €/obrad
  c) všetci účastníci obradu - príprava na obrad - 10,- €/deň
 3. Paušálny príspevok na zvýšené náklady pre členov ZPOZu vrátane sobášiacich a matrikárok za jeden deň, bez ohľadu na počet obradov, je 10,- €, u matrikárok iba v prípade, ak je v uvedený deň slávnosť uvítania detí.
 4. Odmena dochádzajúcim členom ZPOZ-u bude vyplácaná polročne vo výške 30,- € za polrok.
 5. Odmena členovi ZPOZ-u, ktorý zabezpečuje dopravu na miesto sobáša mimo sobášnej miestnosti je 10,- € za sobáš.

Čl. VI

Výplata odmien a platu

 1. Plat zástupcu primátora bude vyplatený mesačne v obvyklých výplatných termínoch.
 2. Odmena poslancom a členom komisií bude vyplácaná jedenkrát ročne, okrem členov ZPOZ-u.
 3. Odmeny členom ZPOZ-u sa vyplácajú polročne.
 4. Odmeny a plat sa vyplácajú bezhotovostne na účet poslanca a člena komisie.
 5. Podklady pre výplatu odmeny sú:
  - prezenčná listina MsZ
  - prezenčná listina komisií MsZ
  - výkaz o účasti na občianskych obradoch, pohreboch
  - súhlas dotknutej osoby na spracovanie osobných údajov

Čl. VII

Záverečné ustanovenia

 1. Tieto Zásady schválilo Mestské zastupiteľstvo v Myjave dňa 13. 2. 2023 Uznesením č. 47/02/2023 a meniť alebo doplniť ich možno len uznesením mestského zastupiteľstva.
 2. Zásady nadobúdajú účinnosť od 1. 3. 2023.
 3. Dňom účinnosti týchto Zásad sa rušia Zásady schválené uznesením mestského zastupiteľstva zo dňa 7. 2. 2018. 

 

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
29
2
30
4
1
4
2
1
3
3
4
2
5
2
6
2
7
2
8
3
9
2
10
3
11
4
12
2
13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
4
19
3
20
2
21
2
22
3
23
2
24
2
25
2
26
1
27
2
28
1
29
2
30
1
31
1
1
2
2
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 31. 5. 2024
mierny dážď 19 °C 12 °C
sobota 1. 6. mierny dážď 18/11 °C
nedeľa 2. 6. slabý dážď 19/11 °C
pondelok 3. 6. mierny dážď 19/13 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk