Mesto Myjava
Mesto Myjava

Profil

Identifikácia verejného obstarávateľa: Mesto Myjava
so sídlom: Námestie M. R. Štefánika 560/4, 907 14 Myjava

 • právna forma: samospráva
 • štatutárny zástupca: Pavel Halabrín, primátor
 • IČO: 00309745
 • DIČ: 2021081491
 • IČ DPH: nie je platca DPH
 • bankové spojenie: Slovenská sporiteľňa, a. s.
 • IBAN: SK94 0900 0000 0051 7156 9122
 • telefónne číslo: +421 34 6907 222
 • kontaktná osoba pre VO: Ing. Jarmila Sluková
 • telefónne číslo: +421 34 6907 206
 • e-mail: jarmila.slukova@myjava.sk

Detail mesta Myjava ako oprávnenej osoby v Elektronickom kontraktačnom systéme EKS

Detail mesta Myjava ako verejného obstarávateľa v registri Úradu pre verejné obstarávanie SR

Mesto Myjava je povinné ako verejný obstarávateľ v zmysle § 7 ods. 1 písm. b) zákona č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len ZVO) zverejňovať všetky zákazky podľa § 117 ZVO nad 5000,- € bez DPH, ktoré budú spolufinancované z fondov EÚ.

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk