Mesto Myjava
Mesto Myjava

Územný plán

Oznámenie o prerokovaní Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov

Mesto Myjava ako orgán územného plánovania a obstarávateľ územnoplánovacej dokumentácie oznamuje verejnosti a všetkým dotknutým právnickým a fyzickým osobám prerokovanie Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 Územného plánu mesta Myjava podľa § 22 stavebného zákona. Rozvoj mesta Myjava sa riadi územnoplánovacou dokumentáciou schválenou v roku 2004, v znení neskorších zmien a doplnkov. V súčasnosti mesto Myjava rieši aktualizáciu platného ÚPN mesta s cieľom vytvorenia nových rozvojových možností a zosúladenia potrieb mesta so záujmami verejnosti aj dotknutých orgánov. V zmysle platnej legislatívy bolo vypracované aj Oznámenie o strategickom dokumente v zmysle zákona č. 24/2006 Z. z., o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, a podané na posúdenie Okresnému úradu v Myjave.

Mesto Myjava tak týmto žiada všetky dotknuté právnické a fyzické osoby a širokú verejnosť, ktoré sa podieľajú na využívaní riešeného územia a ktorých činnosť sa ho akýmkoľvek spôsobom týka, aby v zmysle § 22 zákona č. 50/76 Zb., v znení neskorších predpisov, písomne oznámili svoje stanovisko k návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta v lehote do 30 dní odo dňa, keď boli o ňom upovedomené. Na pripomienky uplatnené po tejto lehote sa nebude brať zreteľ.

Návrh Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta Myjava je k nahliadnutiu na webovej stránke mesta, fyzicky je Návrh Zmien a doplnkov ÚPN k nahliadnutiu na Mestskom úrade Myjava a na úradnej tabuli mesta. Zároveň je zvolané verejné prerokovanie k predmetnému Návrhu Zmien a doplnkov č. 1/2018 ÚPN mesta, spojené s výkladom spracovateľa na utorok 17. 7. 2018 o 17.00 hod. vo veľkej zasadacej miestnosti Mestského úradu Myjava, druhé poschodie, číslo dverí 305.


Pavel Halabrín
primátor mesta Myjava

Ing. Arch. Adriana Mlynčeková, PhD.
osoba odborne spôsobilá na obstarávanie ÚPP a ÚPD podľa § 2a zákona

zverejnené: 26. 6. 2018

Textové dokumenty

Oznámenie podľa zákona č. 24-2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov - Zmeny a doplnky č. 1-2018 Územného plánu mesta Myjava

Oznámenie podľa zákona č. 24-2006 Z. z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov - Zmeny a doplnky č. 1-2018 Územného plánu mesta Myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 749,32 kB

Zmeny a doplnky č. 1-2018 Územného plánu mesta Myjava - textová smerná časť

Zmeny a doplnky č. 1-2018 Územného plánu mesta Myjava - textová smerná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,39 MB

Zmeny a doplnky č. 1-2018 Územného plánu mesta Myjava - textová záväzná časť

Zmeny a doplnky č. 1-2018 Územného plánu mesta Myjava - textová záväzná časť.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,07 MB

Grafické dokumenty

Komplexný urbanistický návrh - podkladový výkres M 1-10 000

Komplexný urbanistický návrh - podkladový výkres M 1-10 000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 4,61 MB

Komplexný urbanistický návrh - podkladový výkres M 1-5000

Komplexný urbanistický návrh - podkladový výkres M 1-5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 8,86 MB

Komplexný urbanistický návrh - priesvitková náložka M 1-10 000

Komplexný urbanistický návrh - priesvitková náložka M 1-10 000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,18 MB

Komplexný urbanistický návrh - priesvitková náložka M 1-5000

Komplexný urbanistický návrh - priesvitková náložka M 1-5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 6,27 MB

Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania - podkladový výkres M 1-5000

Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania - podkladový výkres M 1-5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,82 MB

Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania - priesvitková náložka M 1-5000

Návrh regulatívov funkčného a priestorového usporiadania - priesvitková náložka M 1-5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,17 MB

Návrh riešenia dopravy - podkladový výkres M 1-5000

Návrh riešenia dopravy - podkladový výkres M 1-5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,99 MB

Návrh riešenia dopravy - priesvitková náložka M 1-5000

Návrh riešenia dopravy - priesvitková náložka M 1-5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 5,8 MB

Širšie vzťahy M 1 - 100 000

Širšie vzťahy M 1 - 100 000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 19,18 MB

Vyhodnotenie záberov PPF a LPF - podkladový výkres M 1-5000

Vyhodnotenie záberov PPF a LPF - podkladový výkres M 1-5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 7,21 MB

Vyhodnotenie záberov PPF a LPF - priesvitková náložka M 1-5000

Vyhodnotenie záberov PPF a LPF - priesvitková náložka M 1-5000.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 9,84 MB

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk