Mesto Myjava
Mesto Myjava

Voľby prezidenta SR 2024

 

Informácie pre voliča k voľbám prezidenta SR v roku 2024 na webovej stránke Ministerstva vnútra SR


ROZHODNUTIE
PREDSEDU NÁRODNEJ RADY SLOVENSKEJ REPUBLIKY
z 8. januára 2024
o vyhlásení volieb prezidenta Slovenskej republiky

Podľa čl. 89 ods. 2 písm. d) Ústavy Slovenskej republiky a § 20, § 106 ods. 1 a § 115 ods. 1 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

vyhlasujem

voľby prezidenta Slovenskej republiky a 

určujem

 1. deň ich konania na sobotu 23. marca 2024,
 2. lehotu na utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností do 30. januára 2024,
 3. lehotu na utvorenie okresných volebných komisií a okrskových volebných komisií do 19. februára 2024 a lehotu na ich prvé zasadanie do 29. februára 2024.

Ak v prvom kole volieb nezíska ani jeden z kandidátov na prezidenta Slovenskej republiky nadpolovičnú väčšinu platných hlasov voličov,

určujem

deň konania druhého kola volieb prezidenta Slovenskej republiky na sobotu 6. apríla 2024.

Peter Pellegrini v. r. 

Vyhlásenie volieb prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 186.96 kB


KANDIDÁTI PRE VOĽBY PREZIDENTA SLOVENSKEJ REPUBLIKY
23. marca 2024

 1. Andrej DANKO, JUDr., 49 r., advokát, Bratislava
 2. Patrik DUBOVSKÝ, Mgr., PhD., 59 r., historik, Dunajská Streda
 3. Krisztián FORRÓ, 48 r., predseda politickej strany, Veľká Mača
 4. Štefan HARABIN, JUDr., 67 r., dôchodca, Bratislava
 5. Ivan KORČOK, Ing., 59 r., zahraničnopolitický poradca, Bratislava
 6. Marian KOTLEBA, Ing. Mgr., 47 r., predseda strany, Banská Bystrica
 7. Ján KUBIŠ, Dr. h. c. Ing., 72 r., odborný asistent, Bratislava
 8. Igor MATOVIČ, Mgr., 50 r., poslanec parlamentu, Trnava
 9. Milan NÁHLIK, Mgr., 48 r., policajt, Bratislava
 10. Peter PELLEGRINI, Ing., 48 r., poslanec parlamentu, Banská Bystrica
 11. Róbert ŠVEC, Mgr., 47 r., politológ, Nitra

Adresy a kontakty pre korešpondenciu ohľadom volieb prezidenta SR v roku 2024

Mesto Myjava zverejňuje k voľbám prezidenta SR v roku 2024 nasledovné elektronické adresy:

 1. na účely podávania žiadosti o vydanie hlasovacieho preukazu: emilia.valaskova@myjava.sk

  termíny pre I. kolo a II. kolo volieb:

  Začiatok vydávania hlasovacích preukazov - 7. 2. 2024

  Ukončenie zasielania hlasovacích preukazov poštou - pre I. kolo - 7. 3. 2024 a pre II. kolo - 19. 3. 2024, pričom žiadosť o vydanie hlasovacieho preukazu musí byť doručená pre I. kolo do 4. 3. 2024 a pre II. kolo do 14. 3. 2024

  Ukončenie vydávania hlasovacích preukazov osobne - pre I. kolo - 22. 3. 2024 do 14.00 hod. a pre II. kolo - 5. 4. 2024 do 14.00 hod.
   
 2. na doručenie oznámenia o delegovaní člena náhradníka do okrskovej volebnej komisie: ingrid.vanova@myjava.sk

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie Typ: PDF dokument, Velkosť: 356.32 kB

Žiadosť o vydanie voličského preukazu pre voľby prezidenta 2024 Typ: PDF dokument, Velkosť: 254.17 kB

Žiadosť o vydanie voličského preukazu pre voľby prezidenta 2024 so splnomocnením Typ: PDF dokument, Velkosť: 317.34 kB


Utvorenie volebných okrskov a určenie volebných miestností pre voľby prezidenta Slovenskej republiky v roku 2024

V zmysle zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov podľa § 8 ods. 1 volebné okrsky určujem okrsky a volebné miestnosti v meste Myjava nasledovne:

 • Volebný obvod/okrsok č. 1, ktorý zahŕňa ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR

  volebná miestnosť - Spoločenské centrum MY-A-VY, Ul. M. Marečka 283, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 2, ktorý zahŕňa ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte

  volebná miestnosť - Základná škola, Štúrova ul. č. 18, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 3, ktorý zahŕňa ulice: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája

  volebná miestnosť - Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 4, ktorý zahŕňa ulice: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka

  volebná miestnosť -  Centrum voľného času, Dolná štvrť č. 368/23, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 5, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, 39,  Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné

  volebná miestnosť - Gymnázium, Jablonská ul. č. 5, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 6, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova

  volebná miestnosť - Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 7, ktorý zahŕňa ulice: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka

  volebná miestnosť -  Úrad práce, soc. vecí a rodiny, Nám. M. R. Štefánika 561/6, Myjava
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 8, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka, súp. č. 1 - 450, Malejov a Junasovia, súp. č. 621 - 750

  volebná miestnosť – Cirkevná škola Turá Lúka, č. d. 99, Turá Lúka
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 9, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka U Belanských, súp. č. 451 - 620

  volebná miestnosť - budova Požiarnej zbrojnice U Belanských, č. d. 539, Turá Lúka - U Belanských
   
 • Volebný obvod/okrsok č. 10, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka U Vankov, súp. č. 751 - 882

  volebná miestnosť - budova Požiarnej zbrojnice U Vankov, č. d. 807, Turá Lúka - U Vankov

V Myjave 29. 1. 2024

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta Myjava


Informácia pre voličov, ktorí nemajú trvalý pobyt na území SR

Volič, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, po príchode do volebnej miestnosti preukáže svoju totožnosť predložením slovenského cestovného dokladu (cestovného pasu) a súčasne okrskovej volebnej komisii predloží čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine.

Občiansky preukaz voliča, ktorý nemá trvalý pobyt na území Slovenskej republiky, a ktorý obsahuje údaje o trvalom pobyte voliča v cudzine, nie je relevantným dokladom na preukázanie totožnosti voliča. Zákon jednoznačne vyžaduje preukázanie sa voliča s trvalým pobytom mimo územia Slovenskej republiky slovenským cestovným dokladom za účelom zaznamenania účasti voliča na voľbách v jeho cestovnom doklade.

Čestné vyhlásenie o trvalom pobyte v cudzine Typ: PDF dokument, Velkosť: 207.28 kB


Informácia pre voličov s trvalým bydliskom Myjava 0

Mesto Myjava informuje všetkých občanov, ktorý majú ako miesto trvalého pobytu uvedené Myjava 0, že svoje volebné právo v rámci volieb prezidenta SR v sobotu 23. marca 2024 a v prípade druhého kola v sobotu 6. apríla 2024 môžu uplatniť vo volebnom okrsku č. 3 s volebnou miestnosťou v Kultúrnom dome Samka Dudíka na Partizánskej ul. č. 17 v Myjave, a to od 7.00 do 22.00 h.


Určenie plagátovacích plôch pre účely volebnej kampane – voľby prezidenta SR

Mesto Myjava v súlade s ustanovením čl. II ods. 3 Všeobecne záväzného nariadenia Mesta Myjava č. 3/2017 na umiestňovanie volebných plagátov v meste Myjava počas volebnej kampane určuje za mestské plagátovacie plochy na verejnom priestranstve v meste pre účely výlepu plagátov v rámci volebnej kampane pre voľby prezidenta SR 2024:

 • mestské informačné stojany určené osobitne na tento účel  na Námestí M. R. Štefánika – parková plocha oproti budove Mestského úradu Myjava

Uvedené výlepové plochy budú osobitne označené. Pre vylepovanie volebných plagátov na týchto plochách platia nasledovné pravidlá:

 • Plocha na vylepovanie volebných plagátov je rozdelená medzi jednotlivých kandidátov subjekty v súlade so zásadou rovnosti. Každému kandidátovi prináleží ½ jedného mestského informačného stojanu.
 • Volebné plagáty môže kandidujúci kandidát umiestňovať len na takto určenú plochu a nesmie ju prekročiť. Umiestnenie na výlepovej ploche si určuje kandidujúci sám, pričom výlep je povinný zrealizovať na dosiaľ iným kandidujúcim neobsadenú plochu. Rezervácie výlepových plôch sa nevykonávajú.
 • Umiestňovanie plagátov si zabezpečuje kandidujúci na vlastné náklady.
 • Za obsah plagátov a ich vzhľad zodpovedá kandidujúci kandidát.
 • Určená plagátovacia plocha sa poskytuje kandidujúcim kandidátnom bezplatne
 • Mesto Myjava  si vyhradzuje právo v prípade konania druhého kola volieb odstrániť umiestnené volebné plagáty kandidátov umiestnené na plagátovacej ploche bezprostredne po konaní prvého kola volieb.

Ing. Ľubomír Halabrín
primátor mesta Myjava

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
2
27
2
28
2
29
2
1
3
2
3
3
3
4
2
5
2
6
3
7
2
8
2
9
3
10
1
11
1
12
1
13
1
14
2
15
1
16
2
17
1
18
1
19
1
20
1
21
2
22
3
23
2
24
2
25
3
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2

Aktuálne počasie

dnes, nedeľa 3. 3. 2024
oblačno 11 °C 6 °C
pondelok 4. 3. slabý dážď 13/6 °C
utorok 5. 3. polojasno 10/4 °C
streda 6. 3. oblačno 9/2 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk