Mesto Myjava
Mesto Myjava

Informácia pre účastníkov konania o prípravnom konaní pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbovce

Vážení občania, vlastníci pozemkov v katastrálnom území Vrbovce!

Okresný úrad Nové Mesto nad Váhom ako orgán štátnej správy (ďalej len „správny orgán“) pre pozemkové úpravy v zmysle § 5 ods. 4 zákona číslo 330/1991 Zb. o pozemkových úpravách, usporiadaní pozemkového vlastníctva, pozemkových úradoch, pozemkovom fonde a o pozemkových spoločenstvách v platnom znení (ďalej len „zákon č. 330/1991 Zb.“) oznamuje, že v katastrálnom území Vrbovce začína vykonávať prípravné konanie podľa § 7 zákona č. 330/1991 Zb. k začatiu pozemkových úprav.

Správny orgán nariadil prípravné konanie pre katastrálne územie Vrbovce, okres Myjava, kraj Trenčiansky v zmysle Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 458/2022 z 13.07.2022, ktorým schválila zoznam katastrálnych území pre začatie pozemkových úprav v roku 2021 – presunuté na rok 2022, v ktorých sa majú vykonať pozemkové úpravy z dôvodu usporiadania vlastníckych a užívacích pomerov a odstránenie prekážok ich výkonu vyvolaných pred účinnosťou zákona č. 330/1991 Zb.

Zoznam bol vypracovaný s bodovým ohodnotením, katastrálne územie Vrbovce, pre ktoré je nariadené prípravné konanie, je v zozname pod poradovým číslom 19 s celkovým počtom bodov 470.

Účelom prípravného konania je podľa § 7 ods. 2 zákona č. 330/1991 Zb. preveriť dôvody, naliehavosť, účelnosť vykonania pozemkových úprav, určenie hraníc obvodu pozemkových úprava určenie pozemkov, ktoré sú vyňaté z pozemkových úprav. Pozemkové úpravy sa vykonávajú spravidla naraz pre celé katastrálne územie, ktoré tvorí obvod pozemkových úprav. Ak to nebráni účelu pozemkových úprav alebo ak to je v záujme jeho dosiahnutia, môžu sa niektoré pozemky z obvodu pozemkových úprav vyňať, spravidla sú to pozemky v zastavanom území obce.

Správny orgán podľa § 7 ods. 4 zákona č. 330/1991 Zb. v prípravnom konaní najmä:

a) vykoná potrebné zisťovanie,

b) prerokuje dôvody a predpoklady začatia pozemkových úprav s obcou,

c) prerokuje s orgánom štátnej správy na úseku katastra nehnuteľností potreby revízie údajov katastra nehnuteľností,

d) v spolupráci s orgánmi územného plánovania určí záväznosť územnoplánovacích podkladov,

e) zabezpečí, aby pred rozhodnutím o návrhu na vykonanie pozemkových úprav boli účastníci konania vhodnou formou a v mieste konania zvyčajným spôsobom informovaní o plánovanom konaní,

f) v spolupráci s obcou zriadi na účely prípravného konania prípravný výbor,

g) obstará odborné posudky a vyjadrenia potrebné na konanie o pozemkových úpravách.

V zmysle § 6 ods.1 a 3 zákona č. 330/1991 Zb. sú účastníkmi pozemkových úprav:

a) vlastníci pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,

b) nájomcovia pozemkov podliehajúcich pozemkovým úpravám,

c) vlastníci ostatného nehnuteľného poľnohospodárskeho majetku nachádzajúceho sa v obvode pozemkových úprav,

d) fyzické osoby a právnické osoby, ktorých vlastnícke alebo iné práva môžu byť pozemkovými úpravami dotknuté,

e) Slovenský pozemkový fond,

f) správca lesného majetku vo vlastníctve štátu,

g) obec, alebo vyšší územný celok,

h) ak sa nepreukáže opak, účastníkom je aj ten, kto o sebe tvrdí, že spĺňa niektorý z predpokladov uvedených v bode a) až d).

Na základe výsledkov prípravného konania správny orgán rozhodne v zmysle § 8 zákona č. 330/1991 Zb. o nariadení pozemkových úprav v katastrálnom území Vrbovce.

Cieľom pozemkových úprav je zníženie rozdrobenosti vlastníctva pozemkov, odstránenie nedostatkov v evidencii pozemkov, zníženie počtu existujúcich spoluvlastníckych podielov, sceľovanie pozemkov, resp. spoluvlastníckych podielov do väčších pozemkov, vyriešenie prístupu k pozemkom a ich užívanie poľnohospodárskym podnikom alebo vlastníkmi, vykonanie ekologických opatrení v rámci obvodu projektu pozemkových úprav v danom katastrálnom území.

Pozemkové úpravy sú dnes vzhľadom na ich nové poňatie (vlastníci pozemkov sú aktívnymi účastníkmi pozemkových úprav) jediným nástrojom na usporiadanie pozemkového vlastníctva tak, že za pôvodné rozdrobené pozemky budú v súlade so zákonom pridelené nové pozemky do výlučného vlastníctva v súlade s požiadavkami na ochranu prírody. Pozemkovými úpravami sa riešia právne (vlastnícke vzťahy), terénne úpravy (umiestnenie pozemkov, vyrovnanie hraníc pozemkov), komunikačné opatrenia (sprístupnenie pozemkov cestnou sieťou), vodohospodárske, protierózne (budovanie vetrolamov), ekologické (budovanie zelených pásov) a iné verejné a spoločné opatrenia v rámci obvodu pozemkových úprav s cieľom zlepšiť produkčné a pracovné podmienky v poľnohospodárstve a lesnom hospodárstve a tým zabezpečiť podporu rozvoja vidieka.

Náklady spojené s pozemkovými úpravami, pokiaľ budú správnym orgánom nariadené, uhrádza štát.

Projekt pozemkových úprav a jeho realizáciu bude zabezpečovať správny orgán v spolupráci s obcou, združením účastníkov pozemkových úprav, s vlastníkmi pozemkov a ďalšími účastníkmi.

Po vykonaní pozemkových úprav budú za pôvodné rozdrobené pozemky, ktoré vlastníci vlastnia na viacerých miestach pridelené nové pozemky do výlučného vlastníctva na jednom, prípadne dvoch miestach. Budú si môcť vyriešiť spoluvlastníctvo a v súlade so zákonom v novom navrhovanom stave budú vlastniť pozemok v celosti. Taktiež budú môcť navrhnúť, čo hodlajú v budúcnosti s týmito pozemkami robiť – či ich nechajú v užívaní terajšieho poľnohospodárskeho subjektu, alebo iného užívateľa a pod.

Do pozemkových úprav budú zahrnuté len pozemky v extraviláne – t.j. mimo zastavané územie obce . Pozemky v intraviláne – pod rodinnými domami a záhrady pri domoch sa riešiť nebudú.

Zároveň oznamujeme, že správny orgán zverejnil nariadenie prípravného konania pozemkových úprav v Obci Vrbovce na verejne prístupnom mieste dňa 12. 8. 2022.

Ing. Vladimír Knapec
vedúci odboru

Dátum zvesenia: 30. 9. 2022 Zodpovedá: J. Cablková

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
2
6
2
7
3
8
4
9
2
10
1
11
2
12
1
13
1
14
1
15
1
16
1
17
1
18
1
19
1
20
1
21
1
22
1
23
1
24
1
25
1
26
1
27
1
28
1
29
1
30
1
31
1
1
1
2
1
3
1
4
1
5
1
6
1

Aktuálne počasie

dnes, streda 5. 10. 2022
zamračené 15 °C 6 °C
štvrtok 6. 10. takmer jasno 20/8 °C
piatok 7. 10. polojasno 19/10 °C
sobota 8. 10. mierny dážď 18/10 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk