Mesto Myjava
Mesto Myjava

Tlačivá a formuláre

Stavebný úrad, územné plánovanie, komunikácie

Adresy správcov inžinierskych sietí a dotknutých orgánov štátnej správy.pdf

adresy_spravcov_inzinierskych_sieti_a_organov_statnej_spravy_april_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 269,38 kB

Doplnenie podania.pdf

doplnenie_podania_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 71,55 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia dopravnej stavby.pdf

navrh_kolaudacie_dopravnej_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107,6 kB

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia.pdf

navrh_na_kolaudaciu_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,25 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o umiestnení stavby podľa § 35, ods. 1, zák. č. 50/1976 Zb.pdf

rozhodnutie_o_umiestneni_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 124,24 kB

Návrh na vydanie rozhodnutia o zmene v užívaní stavby.pdf

rozhodnutie_o_zmene_v_uzivani_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,71 kB

Ohlásenie drobnej stavby.pdf

ohlasenie_drobnej_stavby_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 439,58 kB

Ohlásenie reklamnej stavby.pdf

ohlasenie_reklamnej_stavby_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,68 kB

Ohlásenie stavebných úprav a udržiavacích prác.pdf

ohlasenie_stavebnych_uprav_a_udrziavacich_prac_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 438,84 kB

Ohlásenie stavebných úprav cestného telesa a súčastí pozemnej komunikácie.pdf

ohlasenie_stavebnych_prac_cesty_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,29 kB

Ohlásenie udržiavacích prác na cestnom telese a súčastiach pozemnej komunikácie.pdf

ohlasenie_udrziavacich_prac_na_komunikacii_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 117,66 kB

Oznámenie o začatí stavby.pdf

oznamenie_o_zacati_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 102,34 kB

Potvrdenie údajov o stavbe

potvrdenie_udajov_o_stavbe_august_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 268,64 kB

Prehlásenie kvalifikovanej osoby.pdf

prehlasenie_kvalifikovanej_osoby_februar_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 344,53 kB

Prehlásenie odborného stavebného dozoru na jednoduchú stavbu.pdf

prehlasenie_odborneho_stavebneho_dozoru_na_drobnu_stavbu_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 22,87 kB

Príloha k ohláseniu drobnej stavby.pdf

prilohy_k_ohlaseniu_drobnej_stavby_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 11,74 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby spojené s kolaudáciou stavby.pdf

dodatocne_povolenie_stavby_s_kolaudaciou_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 362,94 kB

Žiadosť o dodatočné povolenie stavby.pdf

dodatocne_povolenie_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 158,99 kB

Žiadosť o overenie pasportu drobnej stavby s potvrdením existencie stavby a jej účelu

ziadost_o_overenie_pasportu_drobnej_stavby_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 490,01 kB

Žiadosť o povolenie na odstránenie stavby.pdf

ziadost_o_odstranenie_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 113,94 kB

Žiadosť o povolenie na reklamnú stavbu.pdf

ziadost_o_povolenie_reklamnej_stavby_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 440,01 kB

Žiadosť o povolenie na zriadenie vjazdu z miestnej komunikácie

ziadost_o_povolenie_na_zriadenie_vjazdu_z_miestnej_komunikacie.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 480,73 kB

Žiadosť o povolenie stavby - zmeny stavby pred jej dokončením.pdf

ziadost_o_zemnu_stavby_pred_dokoncenim_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,98 kB

Žiadosť o povolenie terénnych úprav.pdf

povolenie_terennych_uprav_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 107 kB

Žiadosť o povolenie uzávierky miestnej komunikácie.pdf

uzavierka_miestnej_komunikacie_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 26,22 kB

Žiadosť o povolenie zvláštneho užívania miestnej komunikácie (rozkopávka).pdf

zvlastne_uzivanie_miestnej_komunikacie_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 21,6 kB

Žiadosť o predĺženie lehoty dokončenia stavby.pdf

predlzenie_lehoty_na_dokoncenie_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 116,7 kB

Žiadosť o predĺženie platnosti stavebného povolenia.pdf

predlzenie_platnosti_stavebneho_povolenia_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 104,08 kB

Žiadosť o preskúmanie spôsobilosti stavby na užívanie (§ 140d stavebného zákona)

ziadost_o_preskumanie_sposobilosti_stavby_na_uzivanie_april_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 286,08 kB

Žiadosť o stanovisko k stavebnému zámeru

ziadost_o_stanovisko_k_stavebnemu_zameru_april_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,22 kB

Žiadosť o stavebné povolenie na dopravnú stavbu.pdf

ziadost_o_ stavebne_povolenie_dopravna_stavba_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 146,5 kB

Žiadosť o stavebné povolenie.pdf

ziadost_o_stavebne_povolenie_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 152,01 kB

Žiadosť o určenie dopravného značenia

ziadost_o_urcenie_dopravneho_znacenia_maj_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 165,85 kB

Žiadosť o vydanie stavebného povolenia spojeného s územným konaním (§ 39a ods. 4 Zákona č. 50/1976 Zb. v znení neskorších predpisov)

ziadost_o_vydanie_stavebneho_povolenia_spojene_s_uzemnym_konanim_april_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 388,95 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu k uloženiu inžinierskych sietí do pozemkov vo vlastníctve mesta Myjava.pdf

ulozenie_inzinierskych_sieti_do_pozemkov_mesta_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,29 kB

Žiadosť o vydanie územnoplánovacej informácie

ziadost_o_vydanie_uzemnoplanovacej_informacie_april_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 649,83 kB

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe v zmysle § 140b stavebného zákona.pdf

zavazne_stanovisko_k_stavbe_140_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 92,12 kB

Žiadosť o vydanie záväzného stanoviska k zamýšľanej stavbe.pdf

stanovisko_k_zamyslanej_stavbe_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 93,34 kB

Žiadosť o vyznačenie parkovacieho miesta ŤZP

ziadost_o_parkovacie_miesto_tlacivo_januar_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 406,46 kB

Žiadosť o záväzné stanovisko orgánu územného plánovania

ziadost_o_zavazne_stanovisko_organu_uzemneho_planovania_maj_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 516,83 kB

Žiadosť stavebníka o určenie (zmenu, zrušenie) súpisného alebo orientačného čísla na stavbu.pdf

ziadost_o_supisne_alebo_orientacne_cislo_na_stavbu_august_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 191,55 kB

Životné prostredie

Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia vodnej stavby.pdf

navrh_na_vydanie_kolaudacneho_rozhodnutia_vodnej_stavby_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,49 kB

Požiadavka na orez drevín vo verejnej zeleni.pdf

poziadavka_na_orez_drevin_vo_verejnej_zeleni_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 31,56 kB

Žiadosť o vydanie povolenia na vodnú stavbu a na vydanie povolenia na odber podzemnej vody.pdf

ziadost_o_vydanie_vodopravneho_povolenia_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 329,34 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na povolenie stavby malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf

povolenie_stavby_maleho_zdroja_znecistovania_august_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 73,67 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu na užívanie malého zdroja znečisťovania ovzdušia.pdf

suhlas_na_uzivanie_maleho_zdroja_znecistovania_august_2017.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 69,24 kB

Žiadosť o vydanie súhlasu obce podľa zákona o pobyte cudzincov.pdf

ziadost_o_suhlas_podla_zakona_o_pobyte_cudzincov_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 313,96 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - studňa.pdf

ziadost_o_vyjadrenie_studna.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 236,05 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru stavby - žumpa.pdf

ziadost_o_vyjadrenie_zumpa_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 33,67 kB

Žiadosť o vyjadrenie k zámeru vodnej stavby.pdf

ziadost_o_vyjadrenie_k_zameru_vodnej_stavby_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 235,23 kB

Žiadosť o výrub.pdf

ziadost_o_vyrub_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 287,76 kB

Miestne dane a poplatky, poskytovanie dotácií

Mesačné vyúčtovanie dane za ubytovanie.pdf

dan_za_ubytovanie_2018.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 1,28 MB

Ohlásenie vzniku alebo zániku daňovej povinnosti k dani za ubytovanie.pdf

dan_za_ubytovanie_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 902,6 kB

Oznámenie fyzickej osoby k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf

oznamenie_poplatnika_fyzicka_osoba_januar_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 375,31 kB

Oznámenie právnickej osoby a podnikateľa k poplatku za komunálny odpad a drobný stavebný odpad.pdf

oznamenie_poplatnika_pravnicka_osoba_januar_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 378,52 kB

Poskytovanie dotácií - čestné prehlásenie žiadateľa

cestne_prehlasenie_ziadatela.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 249,46 kB

Poskytovanie dotácií - súhlas dotknutej osoby

suhlas_dotknutej_osoby.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 187,48 kB

Potvrdenie o podaní daňového priznania.pdf

potvrdenie_o_podani_danoveho_priznania_k_miestnym_daniam_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,82 kB

Potvrdenie o zamestnaní

potvrdenie_o_zamestnani_januar_2024.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 318,49 kB

Poučenie pre vyplnenie daňového priznania.pdf

poucenie_pre_vyplnenie_danoveho_priznania_k_miestnym_daniam_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 257,73 kB

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Myjava - nepodnikateľ.pdf

vyuctovanie_prispevku_fo_nepodnikatelia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 229,47 kB

Vyúčtovanie poskytnutej dotácie z rozpočtu mesta Myjava - podnikateľ.pdf

vyuctovanie_dotacie_fo_a_po_podnikatelia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 227,19 kB

Žiadosť o poskytnutie finančnej dotácie z rozpočtu mesta Myjava na všeobecne prospešné činnosti a podujatia - podnikateľ.pdf

ziadost_o_dotaciu_fo_a_po_podnikatelia.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 209,02 kB

Žiadosť o vrátenie pomernej časti/preplatku

ziadost_o_vratenie_pomernej_casti_preplatku_2023.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 170,59 kB

Sociálne služby

Potvrdenie poskytovateľa zdravotnej starostlivosti.pdf

potvrdenie_poskytovatela_zdravotnej_starostlivosti.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 278,83 kB

Žiadosť o poskytnutie jednorazovej dávky v hmotnej núdzi alebo jednorazovej finančnej pomoci.pdf

ziadost_o_jednorazovu_davku_v_hmotnej_nudzi_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 296,63 kB

Žiadosť o poskytnutie peňažného príspevku na kompenzáciu zvýšených výdavkov dane za garáž.pdf

ziadost_o_prispevok_na_garaz_2019.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 327,3 kB

Žiadosť o poskytnutie príspevku na „sociálny taxík“.pdf

ziadost_socialny_taxik_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 98,56 kB

Žiadosť o poskytnutie príspevku na sociálnu službu „Stravovanie pre dôchodcov“.pdf

ziadost_stravovanie_dochodcov_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 151,13 kB

Žiadosť o posúdenie odkázanosti na sociálnu službu.pdf

ziadost_o_posudenie_odkazanosti_na_socialnu_sluzbu_2020.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 134,4 kB

Žiadosť o pridelenie bytu v ubytovni na Trokanovej ulici v Myjave.pdf

ziadost_o_pridelenie_bytu_trokanova_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,14 kB

Žiadosť o pridelenie mestského nájomného bytu.pdf

ziadost_o_pridelenie_najomneho_bytu_2015(1).pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 130,35 kB

Žiadosť o ubytovanie v ubytovni na Trokanovej ulici v Myjave.pdf

ziadost_o_ubytovanie_na_slobodarni_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 29,15 kB

Evidencia obyvateľstva

Návrh na zrušenie trvalého pobytu na území mesta Myjava.pdf

navrh_na_zrusenie_trvaleho_pobytu_2015.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 37,76 kB

Školstvo

Vyhlásenie zákonného zástupcu dieťaťa/žiaka o zdravotnom stave pre ZUŠ Myjava - COVID-19.pdf

vyhlasenie_zus_myjava.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 467,37 kB

Úrad pre Ľudí

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
1
2
2
2
3
2
4
2
5
2
6
6
7
3
8
2
9
2
10
2
11
2
12
4
13
4
14
3
15
3
16
3
17
3
18
3
19
4
20
4
21
4
22
2
23
2
24
2
25
2
26
2
27
2
28
2
29
2
30
2
31
2
1
1
2
2
3
2
4
1

Aktuálne počasie

dnes, piatok 12. 7. 2024
mierny dážď 32 °C 19 °C
sobota 13. 7. slabý dážď 25/17 °C
nedeľa 14. 7. slabý dážď 28/16 °C
pondelok 15. 7. polojasno 30/18 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny - leto

Po - Ut: 7.00 - 15.00 h
St: 7.00 - 16.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozícií od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk