Mesto Myjava
Mesto Myjava

Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky

Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky

Vybudovanie ochrannej nádrže Padelky

Základné informácie o projekte:

  • Prijímateľ: Mesto Myjava
  • Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
  • Operačný program: Kvalita životného prostredia
  • Prioritná os: 2. Adaptácia na nepriaznivé dôsledky zmeny klímy so zameraním na ochranu pred povodňami environmentálnej infraštruktúry
  • Špecifický cieľ: 2.1.1 Zníženie rizika povodní a negatívnych dôsledkov zmeny klímy
  • Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 4.7.2019
  • Celkové oprávnené výdavky: 5 159 181,26 eur
  • Poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 4 901 222,20 eur
  • Výška spolufinancovania: 257 959,06 eur

Opis projektu

Predmetom projektu je vybudovanie ochrannej nádrže Padelky v meste Myjava v k.ú. Turá Lúka ako objektu protipovodňovej ochrany vrátane vegetačných úprav. Cieľom projektu je ochrana obyvateľov a majetku územia pod nádržou pred povodňami. Predmetná ochranná nádrž bude situovaná v čiastkovom povodí Moravy, na ľavostrannom prítoku rieky Myjavy - na Hukovom potoku v rkm 1,20 s navrhovaným retenčným objemom 153 665 m3 s rezervou zachytenia prívalových vôd nad objem Q100. Stavba je zaradená do III. kategórie vodných stavieb a pozostáva zo siedmich objektov: Hrádza, Združený funkčný objekt, Úprava toku nad hrádzou, Úprava toku pod hrádzou, Prístupová cesta, Zemník, Vegetačné úpravy. V rámci projektu bude vysadených 9 850 ks drevín. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného  prostredia.

 

Dátum vloženia: 4. 7. 2019 3:37
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2022 4:07
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk