Mesto Myjava
Mesto Myjava

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave

Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov Základnej školy Štúrova v Myjave

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: Mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
 • operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
 • prioritná os: 2.Ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
 • špecifický cieľ: 2.2.2 Zlepšenie kľúčových kompetencií žiakov základných škôl
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23.7.2018
 • celkové oprávnené výdavky: 125 906,66 eur
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 119 611,33 eur
 • výška spolufinancovania : 6 295,33 eur
 • dátum začiatku projektu: 11/2018
 • dátum ukončenia projektu: 04/2019

Opis projektu

Hlavným cieľom projektu je zvýšenie kvality vzdelávania žiakov v Základnej škole Štúrova v Myjave prostredníctvom vybudovania a dovybavenia odborných učební, zabezpečujúcich teoretické a praktické vyučovanie žiakov. Tieto učebne budú slúžiť ako nástroj rozvoja kľúčových teoretických a praktických kompetencií žiakov v súlade s požiadavkami ich budúcej profesijnej orientácie a aktuálnymi potrebami trhu práce v území. Realizáciou projektu dôjde k investícii do vzdelania, zlepšeniu zručností žiakov a zároveň vývoju vzdelávacej a výcvikovej infraštruktúry základnej školy, čo priamo prispieva k vyváženému a udržateľnému územnému rozvoju a umožňuje ľahší prístup k efektívnym a kvalitnejším verejným službám v súlade s globálnym a špecifickým cieľom IROP. Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou.

Dátum vloženia: 30. 4. 2019 3:17
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2022 3:20
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk