Mesto Myjava
Mesto Myjava

Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave

Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave

Rozšírenie kapacity MŠ v Myjave

Základné informácie o projekte

  • Prijímateľ: Mesto Myjava
  • Poskytovateľ: Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka SR, v zastúpení Trenčiansky samosprávny kraj
  • Operačný program: Integrovaný regionálny operačný program
  • Prioritná os: 2 - Ľahší prístup  k efektívnym a kvalitnejším verejným službám
  • Špecifický cieľ: 2.2.1 -   Zvýšenie hrubej zaškolenosti detí materských škôl
  • Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP:  20.11.2017
  • Celkové oprávnené výdavky: 932 639,90 eur
  • Poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 886 007,90 eur
  • Výška spolufinancovania: 46 632,00 eur

Opis projektu

Predmetom projektu je rozšírenie kapacity Materskej školy Bradáčova Myjava celkovo o 50 miest s cieľom sprístupniť služby infraštruktúry materskej školy a zvýšiť dostupnosť kvalitného predprimárneho vzdelávania detí z Myjavy a okolitých obcí  a zvýšiť hrubú zaškolenosť detí vo veku 3-5 rokov pre zvládnutie povinnej školskej dochádzky. V rámci projektu sa zrealizuje rekonštrukcia hospodárskych pavilónov s novým dispozičným riešením a zvýšením energetickej účinnosti v dvoch pracoviskách Hoštáky a Bradáčova. V každom pavilóne tak vznikne 1 trieda s príslušným zázemím a kapacitou 25 miest. V rámci rekonštrukcie pavilónu Bradáčova zároveň vznikne miestnosť pre špeciálneho logopéda. Súčasťou rekonštrukcie každého objektu bude i nevyhnutné vybavenie kuchyne a nákup interiérového vybavenia. Na elokovanom pracovisku SNP bude zabezpečené dovybavenie práčovne zariadením tak, aby kapacitne vyhovovala a slúžila pre všetky pracoviská. V rámci úpravy areálu bude osadené športové zariadenie. Rekonštrukciou 2 budov materskej školy zároveň dôjde k celkovému ročnému zníženiu spotreby primárnej energie celkom 152 397,58 kWh a odhadovanému ročnému zníženiu emisií 27,36 t ekviv.CO2. Tento projekt je spolufinancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja  Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Integrovaného regionálneho operačného programu.

Dátum vloženia: 20. 11. 2017 3:28
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2022 3:29
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk