Mesto Myjava
Mesto Myjava

Územné rozhodnutie na líniovú stavbu

Číslo registratúrneho záznamu: OSaŽP/3823-112449/2022/DD

Mesto Trnava – správny orgán podľa § 27 ods.1 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení, v znení neskorších predpisov, ako príslušný a určený stavebný úrad § 117 a § 119 ods.2 (na základe určenia Ministerstvom dopravy a výstavby Slovenskej republiky, sekcia stavebnej správy a verejných prác č. 54275/2021/SSSVP/144593 zo dňa 29. 12. 2021) podľa ustanovenia § 33, §117 ods.1 a §140 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len stavebný zákon), posúdilo návrh podľa ust. § 37 stavebného zákona, ust. § 3 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z. a vyhlášky č. 532/2002 Z. z. o všeobecných technických požiadavkách na výstavbu, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona. Na základe tohto posúdenia vydáva podľa ust. § 39 a §39a stavebného zákona a podľa ust. § 4 vyhlášky MŽP SR č. 453/2000 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia stavebného zákona rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby

ACON SOK na VN 17. etapa ES Senica-Píla

  • miesto stavby: k. ú. Senica, k. ú.Kunov, k. ú.Rovensko, k. ú. Sobotište, k. ú.Podbranč, k. ú.Turá Lúka, mesto Senica, mesto Myjava, obec Rovensko, obec Sobotište, obec Podbranč
  • okres: Senica, Myjava
  • kraj: Trnavský, Trenčiansky

Rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby ACON SOK na VN 17. etapa - ES Senica-Píla (465.36 kB)

Rozhodnutie verejnou vyhláškou o umiestnení líniovej stavby ACON SOK na VN 17. etapa - ES Senica-Píla - nákres (300.61 kB)

Dátum zvesenia: 2. 12. 2022 Zodpovedá: E. Súkupová

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk