Mesto Myjava
Mesto Myjava

Základná informácia pre zákonných zástupcov detí k poskytovaniu dotácie na stravu

Informácia o poskytovaní dotácie na stravu.

V súvislosti s novelou zákona o dani z príjmov a zákona o dotáciách nastala od 1. júla 2022 zmena v poskytovaní dotácii na stravu.

Nárok na dotáciu na stravu od 1. 7. 2022 majú:

  • Deti v poslednom ročníku materských škôl (predškoláci) za podmienky, ak si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov).
  • Deti navštevujúce základnú školu do 15 rokov, pokiaľ si rodič na dieťa neuplatnil v zmysle zákona o dani z príjmov nárok na daňový bonus (napr. osoby bez zdaniteľných príjmov, poberatelia dôchodkov).
  • Deti navštevujúce základnú školu od 15 rokov, napr. z dôvodu opakovania ročníka, či odkladu povinnej školskej dochádzky.
  • Deti v hmotnej núdzi alebo životnom minime žijúce v domácnosti, ktorej sa poskytuje pomoc v hmotnej núdzi alebo ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Uvedené podmienky platia i pre deti odídencov z Ukrajiny.

V prípade, že sú splnené uvedené podmienky na poskytovanie dotácie na stravu od 1. septembra 2022, v termíne do 5. augusta 2022 (zákonní zástupcovia detí v poslednom ročníku MŠ a žiakov ZŠ do 15 rokov), je potrebné predložiť:

  • čestné vyhlásenie o neuplatnení nároku na daňový bonus - príloha č. 1 pod týmto oznamom,
  • potvrdenie, že ide o dieťa v hmotnej núdzi,
  • potvrdenie, že ide o dieťa, ktoré žije v domácnosti, ktorej príjem je najviac vo výške životného minima.

Uvedené doklady je možné predkladať i priebežne počas roka. V tom prípade bude dotácia na stravu poskytnutá až po zaradení dieťaťa, resp. žiaka, medzi poberateľov dotácie na stravu Úradom práce sociálnych vecí a rodiny v Myjave.

Upozorňujeme, že ak by si zákonný zástupca dieťaťa vo veku do 15 rokov v čase poskytovania dotácie na stravu uplatnil aj daňový bonus vo výške 70 eur, je povinný o tejto skutočnosti bezodkladne informovať vedúcu školskej jedálne, kde sa dieťa stravuje alebo zriaďovateľa školy - mesto Myjava. Pokiaľ bude dieťaťu poskytovaná dotácia na stravu neoprávnene, zákonný zástupca je povinný vrátiť všetky poskytnuté finančné prostriedky na dieťa ako aj na dotáciu na stravu.

Deti navštevujúce posledný ročník základnej školy nad 15 rokov majú nárok na poskytnutie dotácie aj v prípade, ak si rodič uplatnil nárok na daňový bonus vo výške 40 eur mesačne, po dovŕšení mesiaca, v ktorom žiak dosiahol 15 rokov. Túto skutočnosť je potrebné nahlásiť vedúcim školskej jedálne alebo zriaďovateľovi škôl.

Nárok na poskytnutie dotácie na stravu preukazuje rodič dieťaťa vo veku do 15 rokov Čestným vyhlásením o neuplatnení si daňového bonusu (viď príloha).

Podklady k poskytnutiu dotácie môžete predložiť priamo zriaďovateľovi školy osobne na Mestskom úrade Myjava, číslo dverí 119 alebo vedúcim školskej jedálne v materských a základných školách v pôsobnosti mesta Myjava.

zdroj: Školský úrad Myjava

Prílohy

Dátum vloženia: 2. 8. 2022 10:38
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 8. 2022 12:31
Autor: M. Hrin

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk