Mesto Myjava
Mesto Myjava

Voľby 2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Komunálne voľby 2022: Informácia pre nezávislých kandidátov

Pripomíname všetkým, ktorí uvažujú o kandidatúre v tohoročných voľbách do orgánov samosprávy obcí, že každý nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022, a to zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie. Meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na webovom sídle obce do 20. júla 2022. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Vzor splnomocnenia nájdete pod týmto oznamom. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného/mestského/miestneho zastupiteľstva (ďalej len obecné zastupiteľstvo), ktorej vzor nájdete pod týmto oznamom, obsahuje:

 • číslo volebného obvodu,
 • meno,
 • priezvisko,
 • titul,
 • dátum narodenia kandidáta,
 • pohlavie kandidáta (muž/žena),
 • zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie); údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
 • adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a
 • vlastnoručný podpis kandidáta.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v jednom volebnom obvode. Kandidát nemusí mať trvalý pobyt vo volebnom obvode, v ktorom kandiduje.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta - vzor opäť nájdete pod oznamom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne osvedčené.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len podpisová listina). Vzor si môžete stiahnuť pod týmto oznamom. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica"); názov obce možno do podpisového hárku predpísať. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných podpisových listinách.

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine, podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce. Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva a tiež na funkciu starostu obce (primátora mesta), môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov obce (mesta). Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce/primátora mesta/starostu mestskej časti (ďalej len starosta obce), ktorej vzor nájdete pod oznamom, obsahuje:

 • meno,
 • priezvisko,
 • titul,
 • dátum narodenia kandidáta,
 • pohlavie kandidáta (muž/žena),
 • zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie); údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
 • adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a
 • vlastnoručný podpis kandidáta.

Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕšiť 25 rokov veku. Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta - vzor nájdete pod oznamom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne osvedčené.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len podpisová listina). Stiahnuť si môžete pod týmto oznamom. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica"); názov obce možno do podpisového hárku predpísať.

Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných podpisových listinách.

Potrebný počet podpisov je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce

Počet obyvateľov obce - Počet podpisov voličov na podpisovej listine

 • do 50 - 10 podpisov
 • 51 - 100 - 20 podpisov
 • 101 - 500 - 40 podpisov
 • 501 - 2 000 - 100 podpisov
 • 2 001 - 20 000 - 200 podpisov
 • 20 001 - 100 000 - 500 podpisov
 • nad 100 000 - 1 000 podpisov

zdroj: MV SR


Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Mestské zastupiteľstvo v Myjave podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesením č. 70/04/2022 zo dňa 21. apríla 2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Myjave bude mať 18 poslancov, ktorí sa budú voliť v desiatich volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR,

volebná miestnosť -  turistická ubytovňa, Trokanova ul. č. 7,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte,

volebná miestnosť - Základná škola, Štúrova ul. č. 18,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 3, ktorý zahŕňa ulice: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája,

volebná miestnosť -  Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 4, ktorý zahŕňa ulice: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka,

volebná miestnosť -  Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 5, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné,

volebná miestnosť - Gymnázium, Jablonská ul. č. 5,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 6, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova,

volebná miestnosť - Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 7, ktorý zahŕňa ulice: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka,

volebná miestnosť -  Úrad práce, soc. vecí a rodiny, nám. M. R. Štefánika 561/6,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 8, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450,

volebná miestnosť - Základná škola s Materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 9, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“ súp. č. 451 - 620,

volebná miestnosť -  budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539,

sa volí počet poslancov - 1.

Vo volebnom obvode č. 10, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka „U Vankov“ súp. č. 751 – 882, Malejov“ a „Junasovia“ súp. č. 621 - 750,

volebná miestnosť -  budova Požiarnej zbrojnice „U Vankov“, č. d. 807,

sa volí počet poslancov - 1.

V Myjave dňa 6. 7. 2022

Pavel Halabrín
primátor mesta


Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku mestskej volebnej komisie v meste Myjava vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022

Ing. Jarmilu Slukovú
Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 560/4, Myjava

tel. číslo: 0905 865 515, e-mail: jarmila.slukova@myjava.sk

Pavel Halabrín
primátor mesta


Posledný termín odovzdania kandidátnych listín sa blíži

Zapisovateľka Mestskej volebnej komisie, Ing. Jarmila Sluková, pripomína verejnosti, že posledným dňom na odovzdanie kandidátnych listín pre voľby do orgánov samosprávy obcí je 30. august 2022.

V tento deň, teda v utorok, je možné kandidátne listiny odovzdávať do 24.00 hod. Kandidátne listiny sa budú v posledný deň preberať v čase:

 • Od 7.00 do 15.00 h na mestskom úrade, teda v rámci úradných hodín,
 • od 15.00 do 24.00 h na mestskom úrade po telefonickom dohovore na čísle 0908 782 880.

Inak je možné kandidátne listiny odovzdávať počas úradných hodín mestského úradu (7.00 - 11.30 h a 12.00 - 15.00 h) v kancelárii č. 210.


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je:


Mestská volebná komisia

Všeobecné informácie o mestskej volebnej komisii

Mestská volebná komisia sa zriaďuje na celé volebné obdobie. Mestská volebná komisia:

 • preskúmava kandidátne listiny a rozhoduje o registrácii kandidátov,
 • dohliada na pripravenosť okrskových volebných komisií zabezpečovať úlohy podľa tohto zákona,
 • vyhotovuje zápisnicu o výsledku volieb vo volebnom obvode a zápisnicu o výsledku volieb v meste,
 • uverejňuje výsledky volieb v meste,
 • vydáva zvoleným kandidátom osvedčenie o zvolení,
 • odovzdáva volebné dokumenty do úschovy mestu.

Delegovanie členov a náhradníkov

Podľa § 169 v spojitosti s § 17 a § 18 volebného zákona do mestskej volebnej komisie môže delegovať politická strana alebo koalícia, ktorá podáva kandidátnu listinu pre voľby do mestského zastupiteľstva, jedného člena a jedného náhradníka. Členom volebnej komisie môže byť ten, kto dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt na území Slovenskej republiky. Členom mestskej volebnej komisie nesmie byť kandidát na primátora mesta ani kandidát na poslanca mestského zastupiteľstva.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka obsahuje náležitosti uvedené v § 169 ods. 2 volebného zákona. Vzor oznámenia o delegovaní člena a náhradníka volebnej komisie je zverejnený na webovej stránke Ministerstva vnútra SR.

Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka doručí politická strana alebo koalícia primátorovi mesta v lehote do 30. 8. 2022. Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka možno urobiť v listinnej forme alebo elektronicky na emailovú adresu jarmila.slukova@myjava.sk. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Zasadnutie mestskej volebnej komisie

Predpokladaný termín prvého zasadnutia mestskej volebnej komisie je v intervale 5. - 7. 9. 2022.


Informácia o zasadnutí mestskej volebnej komisie

Zapisovateľka mestskej volebnej komisie, Ing. Jarmila Sluková, informuje verejnosť o jej prvom zasadnutí, ktoré sa konalo v stredu 7. 9. 2022.

Na tomto zasadnutí boli zaregistrovaní všetci kandidáti, ktorí predložili kandidátne listiny. Tak nezávislí ako aj tí za politické strany, hnutia alebo koalície. Rozhodnutie o zaregistrovaní si môžu nezávislí kandidáti a politické strany, hnutia, či koalície prevziať u podpredsedníčky mestskej volebnej komisie na sekretariát primátora v budove mestského úradu, číslo dverí 311, a to v nasledovných termínoch:

 • utorok 13. 9. 2022 v čase od 10.00 do 16.00 hod.
 • streda 14. 9. 2022 v čase od 8.00 do 16.00 hod.

Ak politická strana, hnutie, koalícia alebo nezávislý kandidát neprevezmú toto rozhodnutie v stanovenej lehote, považuje sa podľa § 172 ods. 3 zákona č.180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva za prevzaté.


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby primátora mesta Myjava

Mesto Myjava uverejňuje  podľa § 178 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby primátora mesta Myjava.

 1. Juraj Bakoš, Ing., 65 r., ekonóm, nezávislý kandidát
 2. Ľubomír Halabrín, Ing., 56 r., manažér, Hlas – sociálna demokracia
 3. Milan Holič, 37 r., samostatne zárobkovo činná osoba, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
 4. Peter Podmajerský, 46 r., obchodno-technický manažér,  Smer – sociálna demokracia , Slovenská národná strana

V Myjave 8. 9. 2022


Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do Mestského zastupiteľstva v Myjave

Mesto Myjava uverejňuje podľa § 173 ods. 2 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov zoznam kandidátov, zaregistrovaných pre voľby do mestského  zastupiteľstva podľa jednotlivých volebných obvodov.

Volebný obvod číslo 1

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

 1. Viera Feriancová, Mgr., 54 r., etnologička, riaditeľka CTK v Myjave, nezávislá kandidátka
 2. Ľubomír Gála, 59 r., invalidný dôchodca, nezávislý kandidát
 3. Peter Kvasnica, Ing., 40 r., samostatne hospodáriaci roľník, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
 4. Jozef Marcin, Ing., 48 r., príslušník policajného zboru, nezávislý kandidát
 5. Eva Vítková, 60 r., živnostníčka, Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo 2

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

 1. Rastislav Eliáš, 45 r., manažér, nezávislý kandidát
 2. Jaroslav Foltín, Mgr., 51 r. vedúci oddelenia, Starostovia a nezávislí kandidáti
 3. Ján Marek, 46 r., živnostník, koalícia Smer-sociálna demokracia a Slovenská národná strana
 4. Patrik Podmajerský, 30 r., vedúci predajne, Sme rodina
 5. Zlata Vydarená, 63 r., dôchodkyňa, Hlas-sociálna demokracia

Volebný obvod číslo 3

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

 1. Zdenka Domenová, Ing., 59 r., odborná referentka, koalícia Smer-sociálna demokracia a Slovenská národná strana
 2. Viera Dugová, 60 r., pedagogička, Hlas-sociálna demokracia
 3. Peter Kulíšek, Bc., 24 r., podnikateľ, Sme rodina
 4. Stanislav Tomič, Ing., 52 r., prednosta OÚ Myjava, nezávislý kandidát

Volebný obvod číslo 4

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

 1. Marek Jastráb, Bc.,  29 r., ÚPSVaR - referent, Sme rodina
 2. Štefan Kvasnica, JUDr., 62 r., právnik, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
 3. Milan Majtán, Ing., 45 r., riaditeľ, nezávislý kandidát
 4. Lenka Pipová, Mgr., 44 r., učiteľka, zástupkyňa primátora, nezávislá kandidátka
 5. Blanka Ušiaková, Mgr., 66 r., dôchodkyňa, Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 6. Ján Zelenák, 59 r., vedúci technickej skupiny BVS, Sme rodina

Volebný obvod číslo 5

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

 1. Martin Ferianec, 36 r., vedúci obchodnej prevádzky, Občianska konzervatívna strana
 2. Milan Holič, 37 r., SZČO, Hnutie Občan Národ Spravodlivosť
 3. Vladimíra Klandúchová, Mgr., 50 r., učiteľka, nezávislá kandidátka
 4. Jaroslav Krč-Šebera, Ing., 52 r., konateľ spoločnosti, nezávislý kandidát
 5. Lenka Obedová, Bc., 49 r., UPSVaR - referentka, Sme rodina
 6. Peter Podmajerský, 45 r., obchodno-technický manažér, Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo 6

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

 1. Jaroslav Hargaš, 66 r., dôchodca, Hlas-sociálna demokracia
 2. Ľubomír Karika, Mgr., 43 r., advokát, Hlas-sociálna demokracia
 3. Roman Vajaš, Mgr., MBA, 49 r., riaditeľ UPSVaR, Sme rodina
 4. Bohuslav Zeman, Mgr., 44 r., pracovník bezpečnostnej služby, Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana

Volebný obvod číslo 7

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

 1. Filip Filan, MUDr., 38 r., lekár NsP Myjava, nezávislý kandidát
 2. Matúš Podmajerský, Ing., 39 r., manažér, Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 3. Miloš Zábražný, 57 r., poisťovací poradca, Progresívne Slovensko

Volebný obvod číslo 8

Vo volebnom obvode sa volia 2 poslanci.

Kandidáti:

 1. Tomáš Babinec, Mgr., 38 r., projektový manažér, Starostovia a nezávislí kandidáti
 2. Pavel Halabrín, 61 r., primátor, Hlas-sociálna demokracia
 3. Marián Marko, Mgr., 40 r., vedúci oddelenia ÚPSVaR Senica, nezávislý kandidát
 4. Blanka Plešová, 67 r., dôchodkyňa,  Hnutie Občan Národ Spravodlivosť

Volebný obvod číslo 9

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

Kandidáti:

 1. Milan Fúsek, 38 r., podnikateľ, Hlas-sociálna demokracia

Volebný obvod číslo 10

Vo volebnom obvode sa volí 1 poslanec.

Kandidáti:

 1. Stanislav Omasta, 33 r., elektrotechnik, Smer-sociálna demokracia, Slovenská národná strana
 2. Martin Podmajerský, Ing., 66 r., dôchodca,  Hlas-sociálna demokracia

V Myjave 8. 9. 2022


Pozvánka na zasadnutie zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií

Primátor Myjavy Pavel Halabrín pozýva zapisovateľov a členov okrskových volebných komisií na prvé zasadnutie, ktoré sa uskutoční v piatok 30. septembra 2022 o 13.00 h.

Toto zasadnutie sa bude konať v súlade so zákonom č. 180/2014 Z. z. o voľbách do NR SR na základe delegovania do okrskových volebných komisií politickými stranami a hnutiami, a to vo veľkej zasadacej miestnosti č. 305 na treťom poschodí mestského úradu na Námestí M. R. Štefánika 560/4 v Myjave.

Obsahom zasadnutia bude zabezpečenie volieb do orgánov samosprávy obcí a  do orgánov samosprávnych krajov, ktoré sa budú konať v sobotu 29. 10. 2022. Okrem informácií vyplývajúcich zo spomínaného zákona budú na zasadnutí členovia komisií a vyžrebovaní predsedovia a podpredsedovia jednotlivých volebných komisií skladať sľub. Účasť je preto nutná.

Pavel Halabrín
primátor Myjavy


Informácia o utvorení špeciálnej volebnej komisie a uskutočnení je prvého zasadnutia

Utvorenie špeciálnej volebnej komisie v spojených voľbách 2022 (3.07 MB)

Delegovanie člena do špeciálnej volebnej komisie doručí oprávnená politická strana alebo koalícia do nedele 9. 10. 2022 na adresu:

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 01 Myjava,

zodpovedná osoba: Ing. Jarmila Sluková,

a to v úradných hodinách mestského úradu listinne alebo kedykoľvek e-mailom na adresu: jarmila.slukova@myjava.sk

Mimo pracovného času je doručenie možné na základe telefonického dohovoru na telefónnom čísla: 0905 865 515.


Spojené voľby sa blížia. Ako v nich správne hlasovať?

Spojené voľby do orgánov územnej samosprávy sa uskutočnia v sobotu 29. októbra 2022. Volič môže voliť len v obci svojho trvalého pobytu vo volebnom okrsku, v ktorého zozname voličov je zapísaný.

Po príchode do volebnej miestnosti preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Ak volič nepreukáže svoju totožnosť do skončenia hlasovania, hlasovanie sa mu v zmysle zákona o podmienkach výkonu volebného práva neumožní. To platí aj pre hlasovanie mimo volebnej miestnosti.

Užitočné informácie o spôsobe hlasovania

Volič hlasuje v poradí, v akom sa dostavil do volebnej miestnosti. Hlasuje osobne, zastúpenie nie je prípustné. Okrsková volebná komisia vydá voličovi pre župné voľby modrú obálku s hlasovacími lístkami a pre komunálne voľby bielu obálku s hlasovacími lístkami. Ich prevzatie potvrdí volič v zozname voličov vlastnoručným podpisom.

Hlasovací lístok sa upravuje krúžkovaním

Po prevzatí hlasovacích lístkov a obálok vstupuje volič do osobitného priestoru, v ktorom upravuje hlasovacie lístky. Voličovi, ktorý nevstúpi do osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov, okrsková volebná komisia hlasovanie neumožní.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby župana a pre voľby starostu alebo primátora môže volič zakrúžkovať poradové číslo len jedného kandidáta.

Na hlasovacích lístkoch pre voľby do zastupiteľstva samosprávneho kraja a voľby poslancov obecného (mestského) zastupiteľstva môže volič zakrúžkovať najviac toľko poradových čísiel kandidátov, koľko poslancov má byť v príslušnom volebnom obvode zvolených. Počet poslancov, ktorý sa volí vo volebnom obvode, je uvedený na hlasovacom lístku.

Ak sa kandidát vzdal alebo bol odvolaný po zaregistrovaní kandidátov, ak došlo k zrušeniu politickej strany, alebo k zrušeniu politickej strany tvoriacej koalíciu po zaregistrovaní kandidátov, zostávajú údaje o kandidátovi na hlasovacom lístku, ale pri prideľovaní mandátov sa na neho neprihliada.

Po opustení osobitného priestoru na úpravu hlasovacích lístkov volič vloží modrú obálku do modrej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávnych krajov a bielu obálku do bielej schránky na hlasovanie pre voľby do orgánov samosprávy obcí.

Na požiadanie voliča mu okrsková volebná komisia vydá za nesprávne upravené hlasovacie lístky iné. Volič je povinný odložiť nepoužité alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky do zapečatenej schránky na odloženie nepoužitých alebo nesprávne upravených hlasovacích lístkov. Inak sa dopustí priestupku, za ktorý mu bude uložená pokuta 33,- €. Ak ide o hlasovanie mimo volebnej miestnosti, volič nepoužité hlasovacie lístky alebo nesprávne upravené hlasovacie lístky znehodnotí pred členmi okrskovej volebnej komisie.

zdroj: www.minv.sk


Informácia o špeciálnom spôsobe hlasovania v spojených voľbách

V sobotu 29. októbra 2022 nás čakajú tzv. spojené voľby - voľby do orgánov samosprávnych krajov a voľby do orgánov samosprávy obcí. Hlasovať v nich môžu aj občania v karanténe kvôli ochoreniu COVID-19. A to špeciálnym spôsobom.

Osoba, ktorá má právo hlasovať vo voľbách 29. októbra 2022, a ktorá má k tomuto dňu nariadenú karanténu alebo izoláciu z dôvodu ochrany verejného zdravia pred ochorením COVID-19, má možnosť podať žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania.

Takáto žiadosť sa podáva výlučne telefonicky v termíne od 24. do 28. októbra 2022 do 12.00 h počas úradných hodín mestského úradu. To znamená, v pondelok až stredu do 8.00 do 16.00 h, vo štvrtok od 7.00 do 15.00 h a v piatok od 7.00 do 12.00 h.

Telefonickú žiadosť o špeciálny spôsob hlasovania možno podať zapisovateľke  mestskej volebnej komisie, Ing. Jarmile Slukovej, na tel. číslach 034/6907 222, 0905 865 515.

Údaje, ktoré oprávnený volič telefonicky oznámi zapisovateľke, sú nasledovné:

 • Meno a priezvisko,
 • rodné číslo,
 • adresa trvalého pobytu, kde sa vykoná hlasovanie,
 • telefónne číslo.

Pozor! Špeciálny spôsob hlasovania nenahrádza hlasovanie do prenosnej volebnej schránky, s ktorou členovia okrskovej volebnej komisie zabezpečujú hlasovanie najmä pre starších, respektíve zdravotne znevýhodnených voličov, vo svojom volebnom okrsku.


Doprava do volebných miestností pre obyvateľov lokalít Malejov a Junasovia

Mesto Myjava v súvislosti so zabezpečením nadchádzajúcich spojených župných a komunálnych volieb, ktoré sa budú konať v sobotu 29. októbra 2022, pripravilo možnosť autobusovej dopravy k volebnej miestnosti pre obyvateľov častí Malejov a Junasovia.

Táto doprava bude bezplatná a samospráva ju pripravila pre všetkých voličov z uvedených častí Myjavy, pre ktorých by bolo komplikované dostať sa do volebnej miestnosti a uplatniť tu svoje volebné právo. Mikrobus bude pripravený v týchto časoch:

Časť Junasovia - odchody

 • U Križanov - 8.00 hod. a 17,00 hod.
 • Černák - 8.03 hod. a 17.03 hod.
 • roľnícke družstvo - 8.05 hod. a 17.05 hod.
 • Pavlače - 8.10 hod. a 17.10 hod.

Odvoz späť od volebnej miestnosti v Hasičskej zbrojnici U Vankov - 8.50 hod. a 17,50 hod.

Časť Malejov - odchody

 • Ďurišov mlyn - 8.30 hod. a 17.30 hod.
 • Malejov - 8.35 hod. a 17.35 hod.
 • Štverná - 8.40 hod. a 17.40 hod.

Odvoz späť od volebnej miestnosti v Hasičskej zbrojnici U Vankov - 9.20 hod. a 18.10 hod.


Neoficiálne výsledky spojených volieb v meste Myjava

V sobotu 29. októbra 2022 sa o 20.00 h aj na Myjave zatvorili volebné miestnosti a začalo sa sčítavanie hlasov v takzvaných spojených voľbách. V nich si občania vyberali nových županov, poslancov krajských parlamentov, primátorov, starostov i poslancov obecných, či mestských zastupiteľstiev.

V Myjave sa mohli voliči dostaviť k urnám v desiatich volebných obvodoch. Prípadne mohli požiadať o prenosnú urnu a ak sa kvôli ochoreniu COVID-19 museli zdržiavať v nariadenej karanténe, bola k dispozícií aj špeciálna volebná komisia. Tá mala počas celého dňa len dva nahlásené výjazdy. A ako teda občania Myjavy rozhodli o ďalšom smerovaní mesta a kraja?

Podľa neoficiálnych výsledkov si Myjavčania za primátora zvolili Ing. Ľubomíra Halabrína (HLAS - sociálna demokracia), ktorý získal 1913 z celkového počtu 3407 platných hlasov (56,15 %). Na druhom mieste skončil Peter Podmajerský (SMER - sociálna demokracia, SNS) s 928 hlasmi (27,23%), tretia pozícia patrí Ing. Jurajovi Bakošovi (nezávislý kandidát), ktorému prejavilo dôveru 445 voličov (13,06%) a štvrtý je Milan Holič (Hnutie Občan Národ Spravodlivosť), ktorého volilo 121 občanov (3,55%).

Vo volebnom období 2022 - 2026 bude Mestské zastupiteľstvo v Myjave pôsobiť v zložení:

 • Volebný obvod č. 1 - Mgr. Viera Feriancová (224 hlasov), Ľubomír Gála (161 hlasov)
 • Volebný obvod č. 2 - Mgr. Jaroslav Foltín (186 hlasov), Rastislav Eliáš (127 hlasov)
 • Volebný obvod č. 3 - Ing. Stanislav Tomič (234 hlasov), Viera Dugová (121 hlasov)
 • Volebný obvod č. 4 - Mgr. Lenka Pipová (213 hlasov), Ing. Milan Majtán (172 hlasov)
 • Volebný obvod č. 5 - Mgr. Vladimíra Klandúchová (246 hlasov), Peter Podmajerský (223 hlasov)
 • Volebný obvod č. 6 - Jaroslav Hargaš (221 hlasov), Mgr. Ľubomír Karika (202 hlasov)
 • Volebný obvod č. 7 - MUDr. Filip Filan (338 hlasov - poslanec s najvyšším počtov získaných hlasov), Miloš Zábražný (216 hlasov)
 • Volebný obvod č. 8 - Pavel Halabrín (285 hlasov), Mgr. Marián Marko (193 hlasov)
 • Volebný obvod č. 9 - Milan Fúsek - 83 hlasov
 • Volebný obvod č. 10 - Stanislav Omasta (62 hlasov)

Čo sa týka volieb do orgánov samosprávnych krajov, tak Myjavčania jednoznačne prejavili dôveru súčasnému predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja, Ing. Jaroslavovi Baškovi, ktorý získal 2488 z celkového počtu 3279 platných hlasov (75,88%). Druhý skončil PhDr. Peter Máťoš, PhD. s 398 hlasmi (12,14%), tretia priečka patrí Ing. Adriánovi Mikušovi s 228 hlasmi (6,95%). Ďalší kandidáti získali každý menej ako 2% z celkového počtu platných hlasov.

Za poslancov Krajského zastupiteľstva v Trenčíne občania Myjavy volili končiaceho primátora Myjavy, Pavla Halabrína, ktorému do volebných urien vhodili 1961 hlasov a Mgr. Jaroslava Foltína. Ten získal 818 hlasov.

Oficiálne výsledky spojených volieb zverejníme po ich spracovaní Štatistickým úradom SR.

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku

informacia_o_prave_volit_a_byt_voleny_obce_2022_slovencina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,19 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v rómskom jazyku

informacia_o_prave_volit_a_byt_voleny_obce_2022_romstina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,11 kB

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

oznamenie_o_volebnych_obvodoch_a_urcenie_pioctu_poslancov_samosprava_volby_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 894,52 kB

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

vymenovanie_zapisovatela_miestnej_volebnej_komisie_volby_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,32 kB

Informácia o utvorení špeciálnej volebnej komisie a uskutočnení je prvého zasadnutia

specialna_volebna_komisia_volby_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku

informacia_o_prave_volit_a_byt_voleny_kraje_2022_slovencina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,86 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v rómskom jazyku

informacia_o_prave_volit_a_byt_voleny_kraje_2022_romstina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,9 kB

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja

zoznam_zaregistrovanych_kandidatov_predseda_tsk_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 95,68 kB

Zoznam zaregistrovaných kandidátov pre voľby do zastupiteľstva Trenčianskeho samosprávneho kraja podľa volebných obvodov

zoznam zaregistrovanych kandidatov_ztsk_2022_opr4.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 182,2 kB

Informácia o utvorení špeciálnej volebnej komisie a uskutočnení je prvého zasadnutia

specialna_volebna_komisia_volby_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 3,07 MB

Vzory tlačív

Vzor splnomocnenia na doručenie kandidátnych listín prostredníctvom splnomocnenia

splnomocnenie_kandidatna_listina_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,81 kB

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného/mestského/miestneho zastupiteľstva

kandidatna_listina_nezavisleho_kandidata_zastupitelstvo_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,53 kB

Vyhlásenie súhlasu kandidáta s kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený - zastupiteľstvo

cestne_vyhlasenie_nezavisleho_kandidata_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,7 kB

Vzor podpisovej listiny na podporu nezávislého kandidáta - zastupiteľstvo.docx

podpisovy_harok_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,79 kB

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce/primátora mesta/starostu mestskej časti

kandidatna_listina_nezavisleho_kandidata_starosta_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,5 kB

Vyhlásenie súhlasu kandidáta s kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený - starosta

cestne_vyhlasenie_nezavisleho_kandidata_starosta_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,51 kB

Vzor podpisovej listiny na podporu nezávislého kandidáta - starosta

podpisovy_harok_volby_starosta_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,59 kB

Samospráva

Kalendár

Po Ut St Št Pia So Ne
28
1
29
1
30
1
31
1
1
4
2
2
3
1
4 5 6
1
7 8
1
9
2
10
11 12 13
2
14
2
15
2
16
2
17
2
18
1
19
2
20
1
21
1
22
2
23
4
24
1
25
1
26
1
27
3
28
2
29
3
30
4
1
2

Aktuálne počasie

dnes, streda 27. 9. 2023
jasná obloha 25 °C 14 °C
štvrtok 28. 9. jasná obloha 24/12 °C
piatok 29. 9. jasná obloha 24/13 °C
sobota 30. 9. slabý dážď 21/14 °C

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk