Mesto Myjava
Mesto Myjava

Voľby 2022


Voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov konané v rovnaký deň a v rovnakom čase v roku 2022

Predseda Národnej rady Slovenskej republiky rozhodnutím č. 209/2022 Z. z. vyhlásil voľby do orgánov samosprávy obcí a voľby do orgánov samosprávnych krajov a určil deň ich konania na sobotu 29. októbra 2022. Voľby sa konajú od 07.00 h do 20.00 h.

Právo voliť

Právo voliť do orgánov samosprávy obce má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Právo voliť do orgánov samosprávnych krajov má občan Slovenskej republiky a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci, ktorá patrí do územia samosprávneho kraja, alebo má trvalý pobyt vo vojenskom obvode, ktorý patrí na účely volieb do orgánov samosprávneho kraja do jeho územia a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.

Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej slobody z dôvodu ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase pandémie neustanoví inak.


Komunálne voľby 2022: Informácia pre nezávislých kandidátov

Pripomíname všetkým, ktorí uvažujú o kandidatúre v tohoročných voľbách do orgánov samosprávy obcí, že každý nezávislý kandidát doručuje kandidátnu listinu pre voľby do obecného zastupiteľstva a kandidátnu listinu pre voľby starostu obce v listinnej forme osobne najneskôr 60 dní predo dňom konania volieb, teda najneskôr 30. augusta 2022, a to zapisovateľovi miestnej (mestskej) volebnej komisie. Meno zapisovateľa miestnej volebnej komisie, telefónne číslo a úradné hodiny budú zverejnené na webovom sídle obce do 20. júla 2022. Nezávislý kandidát môže doručiť kandidátnu listinu aj prostredníctvom splnomocnenca, ktorého na to písomne splnomocnil. Vzor splnomocnenia nájdete pod týmto oznamom. Nezávislý kandidát alebo splnomocnenec nezávislého kandidáta pri doručení kandidátnej listiny preukazuje svoju totožnosť občianskym preukazom alebo dokladom o pobyte pre cudzinca. Lehota na doručenie kandidátnej listiny sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na kandidátne listiny, ktoré neboli doručené ustanoveným spôsobom a na kandidátne listiny doručené po uplynutí ustanovenej lehoty sa neprihliada.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného zastupiteľstva

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného/mestského/miestneho zastupiteľstva (ďalej len obecné zastupiteľstvo), ktorej vzor nájdete pod týmto oznamom, obsahuje:

 • číslo volebného obvodu,
 • meno,
 • priezvisko,
 • titul,
 • dátum narodenia kandidáta,
 • pohlavie kandidáta (muž/žena),
 • zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie); údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
 • adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a
 • vlastnoručný podpis kandidáta.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva musí mať trvalý pobyt v obci v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku. Kandidát pre voľby do toho istého obecného zastupiteľstva môže kandidovať len v jednom volebnom obvode. Kandidát nemusí mať trvalý pobyt vo volebnom obvode, v ktorom kandiduje.

Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta - vzor opäť nájdete pod oznamom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne osvedčené.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len podpisová listina). Vzor si môžete stiahnuť pod týmto oznamom. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica"); názov obce možno do podpisového hárku predpísať. Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných podpisových listinách.

Minimálny počet podpisov na podpisovej listine, podľa prílohy č. 1 k zákonu č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

Kandidát na poslanca obecného zastupiteľstva môže kandidovať aj na starostu obce. Ak nezávislý kandidát kandiduje súčasne na poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva a tiež na funkciu starostu obce (primátora mesta), môže mať spoločnú podpisovú listinu, z ktorej však musí byť zrejmé, že kandiduje do oboch orgánov obce (mesta). Originál spoločnej podpisovej listiny priloží len k jednej kandidátnej listine a k druhej kandidátnej listine je postačujúce priložiť fotokópiu spoločnej podpisovej listiny.

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce/primátora mesta/starostu mestskej časti (ďalej len starosta obce), ktorej vzor nájdete pod oznamom, obsahuje:

 • meno,
 • priezvisko,
 • titul,
 • dátum narodenia kandidáta,
 • pohlavie kandidáta (muž/žena),
 • zamestnanie, ktoré kandidát vykonáva v čase podania kandidátnej listiny (pri uvádzaní údaja o zamestnaní sa u ženy - kandidátky použije prechyľovanie); údaj o zamestnaní nesmie obsahovať žiadne vlastné mená alebo ich skratky,
 • adresu trvalého pobytu kandidáta (obec; ulica, ak sa obec člení na ulice; číslo domu; pre správne vypísanie obce trvalého pobytu je možné použiť register obcí https://ives.minv.sk/obce/webformmain.aspx) a
 • vlastnoručný podpis kandidáta.

Kandidát na starostu obce musí mať trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕšiť 25 rokov veku. Ku kandidátnej listine nezávislého kandidáta musí byť pripojené vlastnoručne podpísané vyhlásenie kandidáta - vzor nájdete pod oznamom, že súhlasí so svojou kandidatúrou, nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený.

Ak je nezávislý kandidát pri doručení kandidátnej listiny zastúpený splnomocnencom, ku kandidátnej listine musí byť pripojené splnomocnenie, ktoré nemusí byť úradne osvedčené.

Súčasťou kandidátnej listiny každého nezávislého kandidáta je listina podpísaná voličmi, ktorí podporujú jeho kandidatúru a majú trvalý pobyt v obci, v ktorej kandiduje (ďalej len podpisová listina). Stiahnuť si môžete pod týmto oznamom. V podpisovej listine každý volič pri podpise uvedie meno a priezvisko, dátum narodenia, trvalý pobyt, ktorým sa rozumie názov obce, názov ulice, ak sa obec člení na ulice, a číslo domu. Na každom hárku podpisovej listiny sa uvedie meno, priezvisko, titul, dátum narodenia a adresa trvalého pobytu kandidáta. Názov obce a názov ulice nemôže byť použitý v skrátenej forme (napr. "BB" alebo "B. Bystrica"); názov obce možno do podpisového hárku predpísať.

Jednou podpisovou listinou možno podporiť len jedného kandidáta. Volič však môže svojím podpisom vyjadriť podporu aj niekoľkým kandidátom na ich samostatných podpisových listinách.

Potrebný počet podpisov je uvedený nižšie. Počet obyvateľov obce ku dňu vyhlásenia volieb zverejní obec spôsobom v mieste obvyklým najneskôr 85 dní predo dňom konania volieb.

Kandidát na starostu obce môže kandidovať aj na poslanca obecného zastupiteľstva.

Minimálny počet podpisov voličov podporujúcich kandidatúru nezávislého kandidáta pre voľby poslancov obecného zastupiteľstva a voľby starostu obce

Počet obyvateľov obce - Počet podpisov voličov na podpisovej listine

 • do 50 - 10 podpisov
 • 51 - 100 - 20 podpisov
 • 101 - 500 - 40 podpisov
 • 501 - 2 000 - 100 podpisov
 • 2 001 - 20 000 - 200 podpisov
 • 20 001 - 100 000 - 500 podpisov
 • nad 100 000 - 1 000 podpisov

zdroj: MV SR


Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

Mestské zastupiteľstvo v Myjave podľa § 166 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov Uznesením č. 70/04/2022 zo dňa 21. apríla 2022 určilo, že Mestské zastupiteľstvo v Myjave bude mať 18 poslancov, ktorí sa budú voliť v desiatich volebných obvodoch.

Vo volebnom obvode č. 1, ktorý zahŕňa ulice: Javorinská, Záhradnícka, Samka Dudíka, Petra Tvrdého, Milana Marečka, Janka Cádru, Vajanského, Goláňova, Hviezdoslavova, Trokanova, Sládkovičova, kpt. Miloša Uhra, Nádražná, Továrenská, Novomestská, Žaboškreky, Krajňanská, I. SNR,

volebná miestnosť -  turistická ubytovňa, Trokanova ul. č. 7,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 2, ktorý zahŕňa ulice: Hodžova, Bradáčova, Štúrova, Staromyjavská, Trnovská, Pri Lesíku, Bodnárova, Buchlovská, Pirte,

volebná miestnosť - Základná škola, Štúrova ul. č. 18,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 3, ktorý zahŕňa ulice: Nám. M. R. Štefánika, 1. mája,

volebná miestnosť -  Kultúrny dom Samka Dudíka, Partizánska ul. č. 17,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 4, ktorý zahŕňa ulice: Dolná štvrť, Siváčkovia, Tehelná, Brezovská, Pažite, Michala Šimonoviča, Hurbanova č. 17, 19, 21, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 36, 38, 40, 44, Závršky, Pakanská, Hlinícka,

volebná miestnosť -  Centrum voľného času, Dolná štvrť, č. 368/23,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 5, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 1, 3, 5, 7, 9, 11, 13, 15, 35, Krmanova, Komenského, Jablonská, U Zemanov, Pažického, Kamenné,

volebná miestnosť - Gymnázium, Jablonská ul. č. 5,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 6, ktorý zahŕňa ulice: Partizánska č. 19, 21, 23, 25, 27, 29, Jánošíkova, 8. apríla, SNP, Viestova,

volebná miestnosť - Stredná priemyselná škola, Ul. SNP č. 8,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 7, ktorý zahŕňa ulice: Bednárova, Gromovova, generála Svobodu, Duklianska, Čsl. armády, Zory Lackovej, Gegeľovská, Zuzky Zgurišky, Hoštáky, Hurbanova č. 1, 2, 2/A, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 16, 18, 20, 20/A Moravská, profesora Varsíka,

volebná miestnosť -  Úrad práce, soc. vecí a rodiny, nám. M. R. Štefánika 561/6,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 8, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka súp. č. 1 - 450,

volebná miestnosť - Základná škola s Materskou školou, č. d. 131, Turá Lúka,

sa volí počet poslancov - 2.

Vo volebnom obvode č. 9, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka „U Belanských“ súp. č. 451 - 620,

volebná miestnosť -  budova Požiarnej zbrojnice „U Belanských“, č. d. 539,

sa volí počet poslancov - 1.

Vo volebnom obvode č. 10, ktorý zahŕňa ulice: mestská časť Turá Lúka „U Vankov“ súp. č. 751 – 882, Malejov“ a „Junasovia“ súp. č. 621 - 750,

volebná miestnosť -  budova Požiarnej zbrojnice „U Vankov“, č. d. 807,

sa volí počet poslancov - 1.

V Myjave dňa 6. 7. 2022

Pavel Halabrín
primátor mesta


Menovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

Podľa § 169 ods. 6 zákona č. 180/2014 Z. z. o podmienkach výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

menujem

za zapisovateľku mestskej volebnej komisie v meste Myjava vo voľbách do orgánov samosprávy obcí konaných dňa 29. októbra 2022

Ing. Jarmilu Slukovú
Mestský úrad, Nám. M. R. Štefánika 560/4, Myjava

tel. číslo: 0905 865 515, e-mail: jarmila.slukova@myjava.sk

Pavel Halabrín
primátor mesta


Zverejnenie e-mailovej adresy na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie

Mailová adresa na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do mestskej volebnej komisie a okrskovej volebnej komisie je:

 

Voľby do orgánov samosprávy obcí

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v slovenskom jazyku

informacia_o_prave_volit_a_byt_voleny_obce_2022_slovencina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,19 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávy obcí - v rómskom jazyku

informacia_o_prave_volit_a_byt_voleny_obce_2022_romstina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 139,11 kB

Oznámenie o utvorení volebných obvodov a o určení počtu poslancov pre voľby do orgánov samosprávy obcí 29. októbra 2022

oznamenie_o_volebnych_obvodoch_a_urcenie_pioctu_poslancov_samosprava_volby_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 894,52 kB

Vymenovanie zapisovateľa miestnej volebnej komisie

vymenovanie_zapisovatela_miestnej_volebnej_komisie_volby_2022.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 367,32 kB

Voľby do orgánov samosprávnych krajov

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v slovenskom jazyku

informacia_o_prave_volit_a_byt_voleny_kraje_2022_slovencina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 136,86 kB

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený pre voľby do orgánov samosprávnych krajov - v rómskom jazyku

informacia_o_prave_volit_a_byt_voleny_kraje_2022_romstina.pdf
Typ súboru: PDF dokument, Velkosť: 137,9 kB

Vzory tlačív

Vzor splnomocnenia na doručenie kandidátnych listín prostredníctvom splnomocnenia

splnomocnenie_kandidatna_listina_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,81 kB

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby do obecného/mestského/miestneho zastupiteľstva

kandidatna_listina_nezavisleho_kandidata_zastupitelstvo_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,53 kB

Vyhlásenie súhlasu kandidáta s kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený - zastupiteľstvo

cestne_vyhlasenie_nezavisleho_kandidata_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,7 kB

Vzor podpisovej listiny na podporu nezávislého kandidáta - zastupiteľstvo.docx

podpisovy_harok_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,79 kB

Kandidátna listina nezávislého kandidáta pre voľby starostu obce/primátora mesta/starostu mestskej časti

kandidatna_listina_nezavisleho_kandidata_starosta_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 29,5 kB

Vyhlásenie súhlasu kandidáta s kandidatúrou, že nekandiduje na inej kandidátnej listine a nemá prekážky práva byť volený - starosta

cestne_vyhlasenie_nezavisleho_kandidata_starosta_volby_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 27,51 kB

Vzor podpisovej listiny na podporu nezávislého kandidáta - starosta

podpisovy_harok_volby_starosta_2022.docx
Typ súboru: DOCX dokument, Velkosť: 30,59 kB

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po-St: 8:00-16:00 h
Št-Pi: 7:00-15:00 h
Obedňajšia prestávka: 11:30-12:00 h

 

POZOR! Počas mesiacov júl a august sú úradnéí hodiny každý deň od 7.00 do 15.00 h.


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk