Mesto Myjava
Mesto Myjava

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Rozšírenie kanalizácie v meste Myjava

Základné informácie o projekte

 • prijímateľ: mesto Myjava
 • poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • operačný program: Kvalita životného prostredia
 • prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 • špecifický cieľ: 1.2.1 Zlepšenie odvádzania a čistenia komunálnych odpadových vôd v aglomeráciách nad 2000 EO v zmysle záväzkov SR voči EÚ
 • dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 23. 2. 2016
 • celkové výdavky: 984 903,16 €
 • celkové oprávnené výdavky: 746 611,49 €
 • poskytnutá výška NFP (EU+štátny rozpočet): 709 280,92 €
 • výška spolufinancovania: 37 330,57 €
 • neoprávnené výdavky: 238 291,67 €

Opis projektu

Predmetom projektu je výstavba kanalizácie v meste Myjava, časť Turá Lúka, lokalita Hoštáky. Cieľom projektu je vybudovať kanalizáciu v celkovej oprávnenej dĺžke 1 813,95 m, z toho 1 766,22 m gravitačnej a 47,73 m tlakovej kanalizácie s odbočkami a s čerpacou stanicou tlakovej kanalizácie. Realizáciou projektu sa dosiahne pripojenie obyvateľov žijúcich v rodinných domoch na verejnú kanalizáciu, čím sa zvýši napojenosť obyvateľov v aglomerácii Myjava o 197 ekvivalentných obyvateľov. Odpadové vody budú odvádzané do existujúcej ČOV Turá Lúka. Projekt prispeje k zníženiu záťaže životného prostredia a zvýšeniu kvality života obyvateľov. Odkanalizovaním územia sa zamedzí nekontrolovanému vypúšťaniu splaškových vôd a eliminuje riziko kontaminácie podzemných a povrchových vôd. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia.

Dátum vloženia: 23. 2. 2016 3:59
Dátum poslednej aktualizácie: 6. 6. 2022 4:01
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk