Mesto Myjava
Mesto Myjava

Projekt s názvom Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Turá Lúka - rozšírenie kapacity MŠ

Projekt s názvom Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Turá Lúka - rozšírenie kapacity MŠ

Mesto Myjava začalo s realizáciou projektu s názvom Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Turá Lúka - rozšírenie kapacity MŠ


Mesto Myjava podalo Žiadosť o poskytnutie príspevku v rámci Prioritnej osi 5. Integrovaného regionálneho operačného programu. Projekt s názvom Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Turá Lúka - rozšírenie kapacity MŠ (kód projektu: IROP-CLLD-P785-512-001-002) bol vyhodnotený ako úspešný a bola podpísaná Zmluva o poskytnutí nenávratného finančného príspevku. Nenávratný finančný príspevok pozostáva zo zdrojov Európskeho fondu regionálneho rozvoja vo výške 44 526,31 EUR, čo predstavuje 94,0 % z Celkových oprávnených výdavkov na realizáciu aktivít projektu. Celkové oprávnené výdavky na realizáciu aktivít projektu sú 47 368,42 EUR. Užívateľ poskytne vlastné zdroje financovania projektu vo výške 6,0 %, čo tvorí sumu 2 842,11 EUR.

Projekt ,Stavebné úpravy ZŠ s MŠ Turá Lúka - rozšírenie kapacity MŠ“ je prioritne zameraný na zvýšenie kapacity jestvujúcej materskej školy (ďalej MŠ) v Turej Lúke – mestskej časti mesta Myjava. Kapacita MŠ bude rozšírená o 16 detí, z pôvodnej kapacity 32 detí na plánovanú kapacitu 48 detí. Cieľom projektu je rozšírenie kapacity MŠ tak, aby bolo možné do nej vziať viac detí, uspokojiť žiadosti rodičov a zároveň poskytnúť týmto deťom adekvátne podmienky pre pobyt v MŠ. Hlavnou aktivitou projektu je skvalitnenie a rozšírenie kapacít predškolských zariadení, ktorá zahŕňa rekonštrukciu a modernizáciu prostredníctvom stavebno-technických úprav MŠ. Realizáciou projektu dôjde k vytvoreniu priestorových podmienok na zabezpečenie predprimárneho vzdelávania v MŠ v Turej Lúke pre deti, ktorých rodičia prejavia záujem o umiestnenie dieťaťa v tejto MŠ. Eliminujú sa tak nevybavené žiadosti rodičov o prijatie dieťaťa z dôvodu nedostatočnej kapacity. Vytvorením vhodných podmienok pre vzdelávanie detí projekt prispeje i k zosúladeniu súkromného a pracovného života rodičov a zároveň umožní bezproblémový návrat žien po materskej dovolenke na trh práce. Realizácia projektu naplní nasledujúce merateľné ukazovatele:

  • D201 Počet podporených materských škôl – podporená bude 1 MŠ,
  • D204 Kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – kapacita zrekonštruovanej MŠ bude 48 detí,
  • D205 Zvýšená kapacita podporenej školskej infraštruktúry materských škôl – kapacita MŠ sa zvýši o 16 detí.
  • Dĺžka realizácie projektu: 2 mesiace
  • Začiatok realizácie: 13.12.2021
  • Ukončenie realizácie: 12.02.2022
Dátum vloženia: 12. 2. 2022 8:43
Dátum poslednej aktualizácie: 19. 12. 2022 12:30
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk