Mesto Myjava
Mesto Myjava

Obstaranie záhradných kompostérov

Obstaranie záhradných kompostérov

Obstaranie záhradných kompostérov

Základné informácie o projekte

 • Prijímateľ: Mesto  Myjava
 • Poskytovateľ: Ministerstvo životného prostredia SR
 • Operačný program: Kvalita životného prostredia
 • Prioritná os: 1. Udržateľné využívanie prírodných zdrojov prostredníctvom rozvoja environmentálnej infraštruktúry
 • Špecifický cieľ: 1.1.1 Zvýšenie miery zhodnocovania odpadov so zameraním na ich prípravu na opätovné použitie  a recykláciu a podpora  predchádzania vzniku odpadov
 • Dátum podpisu Zmluvy o poskytnutí NFP: 21. 6. 2018
 • Celkové oprávnené výdavky: 199 964,40 eur
 • Poskytnutá výška NFP (EU +ŠR): 89 966,18 eur
 • Výška spolufinancovania: 9 998,22 eur

Opis projektu

 

     Predmetom projektu je obstaranie záhradných kompostérov s cieľom predchádzania vzniku biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu (BRKO) produkovaného v domácnostiach na území mesta Myjava. Podporou domáceho kompostovania v k.ú. Turá Lúka a čiastočne k.ú. Myjava ako najefektívnejšieho spôsobu predchádzania vzniku BRKO v danom území má vzniknúť celková kapacita s objemom 1 332 m3. V rámci projektu bude celkovo nakúpených a bezodplatne odovzdaných obyvateľom 1367 ks záhradných kompostérov. Tento projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v rámci Operačného programu Kvalita životného  prostredia.

 

Realizácia projektu  

 • Dátum začatia realizácie projektu: 1/2019 
 • Dátum ukončenia realizácie projektu:  5/2019
 • Dodávateľ: JRK Slovensko s.r.o., Bratislava
 • Dátum podpisu kúpnej zmluvy: 11.1.2019
 • Zmluvná cena: 168 004,32 € s DPH
 • Počet dodaných kompostérov: 1367
 • Kapacita kompostérov: 1 308,16 m3
Dátum vloženia: 11. 1. 2019 4:08
Dátum poslednej aktualizácie: 2. 6. 2022 4:09
Autor:

Partnerské mestá

Kontakt

Mesto Myjava
Námestie M. R. Štefánika 560/4
907 14 Myjava
IČO: 00309745, DIČ: 2021081491
IČ DPH: nie je platcom DPH

Úradné hodiny

Po - Ut: 8.00 - 16.00 h
St: 8.00 - 17.00 h
Št: nestránkový deň
Pokladňa a matrika (pre prípad úmrtia) sú občanom k dispozíciíí od 7.00 do 15.00 h.
Pi: 7.00 - 14.00 h
Prestávka: 11.30 - 12.30 h


Tel.: +421 34 6907 210 (podateľňa)
E-mail: podatelna@myjava.sk