Domov arrow Životné prostredie
 
Advertisement
Ako správne separovať odpad?


ObrazokTrieď komunálny odpad! Zlepši životné prostredie v našom meste!

Nebuďme leniví, trieďme odpad! - skladačka na stiahnutie, 1. časť

Nebuďme leniví, trieďme odpad! - skladačka na stiahnutie, 2. časť

ObrazokPLASTY

Plasty zberáme do označených žltých nádob alebo žltých plastových vriec, do ktorých PATRIA:

- prázdne plastové obaly z nápojov všetkých objemov (PET fľaše), prázdne plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich prostriedkov a potravín, plastové fólie...

NEPATRIA:

- plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami),  škatule od mlieka či džúsov nazývané aj „tetrapaky“...

Poznámka: Jednotlivé plastové obaly treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie. Plastové fľaše pred vyhodením treba stlačiť a tým znížiť ich objem!

ObrazokSKLO

Sklo  zberáme do označených zelených nádob alebo zelených plastových vriec, do ktorých PATRÍ:

- rozbité okenné sklo, prázdne poháre od zaváranín, fľaše od nápojov, ovocných štiav, liehovín bez zátok a uzáverov

NEPATRIA:

- silne znečistené fľaše, plné ani čiastočne naplnené, porcelán, keramika,  maľované sklo, obrazovky televízorov, kovové uzávery fliaš, zrkadlá, žiarivky, žiarovky, varné sklo, krištáľové sklo, lepené autosklá, oceľou vystužené sklo, sklobetónové tvárnice... 

Poznámka: Jednotlivé sklené obaly treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie!

ObrazokPAPIER

Papier zberáme do označených modrých nádob alebo modrých plastových vriec, do ktorých PATRIA:

-
noviny, časopisy, kartóny a lepenky, vlnité lepenky, papierové obaly, katalógy, cenníky, adresáre, telefónne zoznamy,  lepenky, knihy bez tvrdých obalov...

NEPATRÍ:

- papier znečistený potravinami, olejom, znečistené papierové obaly  napr. vrecia od cementu, jednorazové plienky, použité papierové vreckovky, vrstvené papierové obaly (z mlieka, džúsov), indigový papier, papier s plastom a kovovými súčasťami, tvrdé obaly z kníh, asfaltový a dechtový papier...


Poznámka: Obaly väčších rozmerov je treba rozrezať, prípadne stlačiť z dôvodu zníženia ich objemu!

ObrazokKOVOVÉ OBALY

Kovové obaly, zberáme do označených červených nádob alebo červených plastových vriec, do ktorých PATRIA:

- plechovky od nápojov (pivo a nealko), kovové uzávery z nápojov, konzervy z polotovarov, hrnce, riad, hliníkové fólie z potravinárskych obalov, nádoby z kozmetických sprejov...

NEPATRIA:

- veľmi znečistené obaly od potravín, resp. inými škodlivinami, napr. ropnými látkami, nádoby od sprejov, nádoby od farieb...


Poznámka: Jednotlivé obaly treba pred vyhodením vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie!

ObrazokVKM OBALY

VKM obaly (viacvrtvové kombinované materiály, „tetrapaky“) zberáme do označených bielych nádob alebo bielych plastových vriec, do ktorých PATRIA:

- škatule od nápojov, mlieka, mliečnych výrobkov a džúsov, ostatné obalové materiály zložené z viacerých vrstiev plastu, papiera, resp. hliníka...

NEPATRIA:

- plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami)...


Poznámka: Jednotlivé obaly treba vypláchnuť, odstrániť prípadné znečistenie a rozrezať, prípadne stlačiť jednotlivé obaly, aby sa znížil ich objem!

ObrazokBioodpad

Bioodpad zberáme do označených hnedých nádob alebo priamo na domácich kompostoviskách, do ktorých PATRIA:

- odpad z domácnosti (ovocie, zelenina) a zo záhrad (lístie, vetvy, tráva), odpad z prípravy jedál...

NEPATRIA:

- potraviny v obaloch, mäso, kosti, tekuté zvyšky, vajcia...

 

ObrazokZMESOVÝ KOMUNÁLNY ODPAD

ZMESOVÝ KOMUNÁLNY odpad zberáme do šedých nádob, do ktorých PATRÍ:

- Všetko to, čo sme nevyzbierali a nevytriedili predchádzajúcimi spôsobmi.

NEPATRÍ:

- vyseparované zložky z komunálnych odpadov, nebezpečné odpady, elektroodpad (napr.  domáce spotrebiče, rádia, TV,  PC, vŕtačky, holiace a depilačné strojčeky, žiarivky, mobilné telefóny a nabíjačky) autobatérie, tužkové batérie, ortuťové teplomery, nábytok, drevo,  pneumatiky, obaly od farieb...


ObrazokOSTATNÉ KOMUNÁLNE ODPADY

DROBNÉ STAVEBNÉ ODPADY, NEBEZPEČNÉ ODPADY, OBJEMNÉ ODPADY, ELEKTROODPADY A OREZY DREVÍN zberáme donáškovým spôsobom v rámci prevádzky Zberového dvora BRANTNER Slovakia, s.r.o.

Otváracie hodiny Zberového dvora:

Po a St: 8,00 – 16,00 hod.
So: 8,00 – 12,00 hod.

UPOZORNENIE!

Mesto Myjava vytvorilo komplexné podmienky na separáciu komunálnych odpadov a občania sú v zmysle zákona povinní zapojiť sa do separácie a odkladať odpad do nádob na to určených (nie mimo nádob)! Nedodržiavaním platného VZN o nakladaní s komunálnymi odpadmi na území mesta Myjava – odkladanie odpadov mimo nádob, nedodržiavanie triedenia podľa druhu – môže byť občanovi v priestupkovom konaní uložená pokuta do výšky 165,96 €!

Odber odpadu v zberovom dvore je spoplatnený, ak:

- pochádza od občanov, ktorí nemajú trvalý pobyt v Myjave
- odpad nepochádza k k. ú. Myjava a Turá Lúka
- odpad pochádza z podnikateľskej činnosti
___________________________________________________________________________________________
Jesenný zber orezu drevín 2016

MYJAVA, 21. 10. 2016 - Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov jesenný zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v novembri tohto roka, a to i pre centrálnu oblasť Turej Lúky, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín pre všetky oblasti je určený od 2. 11. do 6. 11. 2016. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú nasledovné:

Pre oblasť Hoštáky:
- asfaltové ihrisko pod MK
- pred rod. domom č. 43 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.:
- na okraji parkoviska nad „Činským múrom“
- na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.:
- oproti výjazdu od OŠM - mimo štátnej komunikáciu

Pre oblasť Jánošíkova ul.:
- v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia:
- Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.:
- nad Gymnáziom v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka:
- Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
- v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
- Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
- Moravská ul. - asfaltové ihrisko pod garážami
- Ul. prof. Varsika - pri kontajnerovom státí na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova:
- v mieste kontajnerového státia na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku:
- Buchlovská ul. - pri lesíku (kontajnerové státie na separovaný zber)
- Bodnárova ul. - v križovaní s Ul. Pri lesíku (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Staromyjavská ul., Trnovská ul.:
- parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
- parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
- v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ulice

Pre oblasť Šimonovičova ul:
- koniec ulice Šimonovičova pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.:
- v zelenom páse v križovaní Tehelnej ul. a Brezovskej ul.

Pre oblasť Turá Lúka:
- MV SERVIS - pri autobusovej zastávka pri rieke
- parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
- zelený pás pred vjazdom na Záhrady
- Diely pred rod. domom č. 286
- Hoštáky pred rod. domom č. 367
- za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
- parkovisko pri cintoríne

Pre oblasť Ul. Z. Zgurišky:
- zelený pás v križovatke s Ul. Pirte
- pri telefónnej búdke na spojnici ul. Hoštáky a Z. Zgurišky

Pre oblasť Závršky:
- Hlinícka ulica - oproti rodinnému domu č. 1150/15 na okraji komunikácie mimo dopravy
- Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
- Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky:
-
priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s čl. III VZN č. 3/2012 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zakazuje sa ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.


Veľkoobjemový odpad ku kontajnerom nepatrí!


MYJAVA, 14. 9. 2016 - Mesto Myjava na základe početných a stále narastajúcich zistení znečisťovania kontajnerových stanovíšť pri bytových domoch a množiaceho sa ukladania objemného odpadu, drobného stavebného odpadu či elektroodpadu ku kontajnerom upozorňuje občanov Myjavy, aby dodržiavali platné Všeobecne záväzné nariadenie mesta Myjava č. 1/2016 o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu na území mesta Myjava (ďalej VZN), ktoré okrem iného zakazuje uložiť alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom v súlade so zákonom o odpadoch a platným VZN. Mesto Myjava v súlade s platnou legislatívou vykonáva zber takéhoto odpadu dvakrát ročne, pričom tento rok bude v mesiaci október realizovaný zber objemného odpadu a v mesiaci november zber orezu z drevín. Ďalej majú občania možnosť celoročne odovzdať odpad do zberného dvora a kompostárne na Brezovskej ulici v čase prevádzkových hodín zariadení.

Prevádzkové hodiny zberného dvora a kompostárne

Zberný dvor


Pondelok - 8.00 - 16.00 h
Utorok - 7.00 - 14.30 h
Streda - 8.00 - 16.00 h
Štvrtok - 7.00 - 14.30 h
Piatok - 7.00 - 14.30 h
Sobota - 8.00 - 12.00 h

Kompostáreň

Pondelok 8.00 - 15.00 h
Utorok - zatvorené
Streda 8.00 - 15.00 h
Štvrtok - zatvorené
Piatok - zatvorené
Sobota - 8.00 - 12.00 h

Aj touto cestou vás teda upozorňujeme, že zo strany samosprávy bude priebežne vykonávaná kontrola kontajnerových stanovíšť v meste. V prípade opakujúcich sa nedostatkov bude mesto Myjava postupovať v súlade so zákonom č. 79/2015 Z. z. o odpadoch, pričom za uloženie odpadu na iné miesto, než na miesto určené obcou podľa § 115 ods. 1 písm. a) zákona č. 79/2015 Z. z. môže uložiť pokutu do 1500,- €. Prosíme vás preto o rešpektovanie stanovených pravidiel, aby sme mali naše mesto čisté a nezvyšovali si tak zbytočne náklady na odpadové hospodárstvo. Za pochopenie ďakujeme!

Pavel Halabrín
primátor Myjavy

Nominujte svojich favoritov do ankety Strom roka 2016!


MYJAVA, 5. 5. 2016 - Nadácia Ekopolis vyhlásila už 14. ročník ankety Strom roka, ktorej cieľom je upútať pozornosť na krásu a mimoriadnu hodnotu stromov a vzbudiť záujem ľudí o životné prostredie ako celok. Svoj strom môžu do ankety nominovať organizácie, školy, samosprávy, ale aj jednotlivci. Preto vám odovzdávame túto informáciu, aby ste sa aj vy, ak máte vo svojom okolí strom, ktorý by si podľa vášho názoru zaslúžil zvláštnu pozornosť a dokázal získať titul Strom roka, mohli do nominačného procesu zapojiť. Svoj strom môžete prihlásiť do ankety najneskôr do 20. mája 2016 a spôsob prihlásenia nájdete presne popísaný tu: http://www.ekopolis.sk/programy/grantove-programy/strom-roka.html.

Jarné upratovanie Myjavy

MYJAVA, 5. 4. 2016 - Z diskusii na sociálnych sieťach vyplynula realizácia projektu, ktorý sme nazvali jednoducho - Jarné upratovanie Myjavy. To sa bude konať v prípade priaznivého počasia v sobotu 23. apríla 2016 v čase od 8.00 do 12.00 h. Pôjde o spoločné čistenie ulíc Myjavy od odpadkov, ktorého cieľom je skrášliť prostredie v ktorom žijeme, ukázať ostatným, že nám na životnom prostredí a čistote nášho okolia záleží, dať im pozitívny príklad a v neposlednom rade aj snaha vytvárať komunitný spôsob života, ktorý môže byť dobrým základom pre spoločné realizovanie projektov v partnerstve občan - samospráva, prípadne sponzor, v budúcnosti. Na jarné upratovanie Myjavy teda srdečne pozývame všetkých, ktorým vadia smeti vo verejnej zeleni, na chodníkoch, ihriskách a chcú, aby bola "metropola pod slamou" čo najkrajšia.
Zraz účastníkov upratovania bude v sobotu ráno o 8.00 h na námestí pred mestským úradom. Mesto a Správa majetku mesta Myjava zabezpečia vrecia na odpad, rukavice, ďalšie pracovné a ochranné pomôcky podľa potreby, zvoz vyzbieraného odpadu i pitný režim pre dobrovoľníkov. Nebude chýbať ani nejaké to občerstvenie. Podľa počtu účastníkov budú vytvorené tímy, ktoré si rozdelia jednotlivé časti mesta a tie budú čistiť od akéhokoľvek odpadu, ktorý sa tu nachádza a nie je tam, kde by mal byť. Teda v smetných nádobách. Každá skupina bude mať svojho vedúceho, ktorý bude zabezpečovať komunikáciu so Správou majetku mesta Myjava, ak bude treba napríklad doplniť vrecia alebo odviezť už tie naplnené. Ešte raz vás teda na túto akciu pozývame a veríme, že aj týmto spôsobom podporíme aktivity pripravované ku Dňu Zeme v našom meste!

Čistenie ulíc po zimnej údržbe

MYJAVA, 5. 4. 2016 - Spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. a Správa majetku mesta Myjava informujú občanov o ďalšom postupe čistenia miestnych komunikácií a chodníkov po zimnej údržbe. Tá sa začala už v marci a bude pokračovať aj v nasledujúcich týždňoch. Aktualizovaný rozpis lokalít a termínov ich strojového čistenia obsahuje aj ulice, ktoré už mali byť k dnešnému dňu hotové, no pre poruchu techniky na nich zatiaľ nebolo čistenie realizované. Dnes, to jest 5. apríla a v stredu 6. apríla, budú čistené Nádražná ulica, Ul. kapitána Miloša Uhra, Bradáčova ul., Hodžova ul., Štúrova ul. a Ul. 1. SNR, Marečkova ul. - parkoviská a územia s individuálnou bytovou výstavbou v častiach Pri lesíku a Pirte.
Vo štvrtok 7. apríla bude strojové čistenie pokračovať pri rodinných domoch v lokalite Hoštáky a v piatok 8. apríla to bude Kopánka. Zároveň sa tento týždeň začalo ručné čistenie ulíc na sídlisku Vŕšok (Dlhé štvrte) a na budúci týždeň, teda od 11. do 15. apríla 2016, sú na strojové čistenie naplánované sídlisko Kamenné, ulice Krmanova, Komenského, sídlisko Vŕšok (Dlhé štvrte) a časť Závršky. Informácie budeme podľa potreby aktualizovať a dopĺňať. Zároveň aj touto cestou prosíme vodičov a majiteľov motorových vozidiel, aby rešpektovali prenosné dopravné značenie a v takto vymedzených úsekoch počas čistenia neparkovali. Ďakujeme za pochopenie!

Jarný zber orezov 2016

MYJAVA, 22. 3. 2016 - Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov jarný zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v marci a apríli tohto roka, a to i pre centrálnu oblasť Turej Lúky, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín pre všetky oblasti je určený od 29. 3. do 1. 4. 2016. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú nasledovné:

Pre oblasť Hoštáky:
- asfaltové ihrisko pod MK
- pred rod. domom č. 43 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.:
- na okraji parkoviska nad „Činským múrom“
- na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.:
- oproti výjazdu od OŠM - mimo štátnej komunikáciu

Pre oblasť Jánošíkova ul.:
- v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia:
- Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.:
- nad Gymnáziom v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka:
- Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
- v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
- Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
- Moravská ul. - asfaltové ihrisko pod garážami
- Ul. prof. Varsika - pri kontajnerovom státí na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova:
- v mieste kontajnerového státia na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku:
- Buchlovská ul. - pri lesíku (kontajnerové státie na separovaný zber)
- Bodnárova ul. - v križovaní s Ul. Pri lesíku (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Staromyjavská ul., Trnovská ul.:
- parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
- parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
- v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ulice

Pre oblasť Šimonovičova ul:
- koniec ulice Šimonovičova pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.:
- v zelenom páse v križovaní Tehelnej ul. a Brezovskej ul.

Pre oblasť Turá Lúka:
- MV SERVIS - pri autobusovej zastávka pri rieke
- parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
- zelený pás pred vjazdom na Záhrady
- Diely pred rod. domom č. 286
- Hoštáky pred rod. domom č. 367
- za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
- parkovisko pri cintoríne

Pre oblasť Ul. Z. Zgurišky:
- zelený pás v križovatke s Ul. Pirte
- pri telefónnej búdke na spojnici ul. Hoštáky a Z. Zgurišky

Pre oblasť Závršky:
- Hlinícka ulica - oproti rodinnému domu č. 1150/15 na okraji komunikácie mimo dopravy
- Ul. Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
- Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky:
- priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s čl. III VZN č. 3/2012 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zakazuje sa ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.


Oznámenie zo Zberného dvora


MYJAVA, 9. 2. 2016 - Spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. v zmysle zákona o odpadoch č. 79/2015 Z. z. § 69 ods. 8 od 1. januára 2016 nepreberá do Zberného dvora na Brezovskej ulici č. 10 v Myjave opotrebované pneumatiky, kat. č. odpadu  16 01 03. Konečný používateľ má pneumatiku v zmysle nového zákona č. 79/2015 Z. z. § 72 odovzdať distribútorovi pneumatík.

Zvozový kalendár separovaného odpadu na rok 2016

MYJAVA, 1. 12. 2015 - Mesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia s. r. o. informujú obyvateľov okrajových častí Myjavy - Turej Lúky U Vankov, Chlebov vrch, U Junasov, Malejov, U Belanských, U Zemanov a U Siváčkov, že aj v roku 20126 bude pokračovať separovaný zber odpadových komodít vrecovým systémom. Kalendár zvozu jednotlivých druhov odpadov bude do domácnosti v dotknutých častiach mesta distribuovaný prostredníctvom Slovenskej pošty, prípadne si ho môžete stiahnuť pod týmto oznamom:

Kalendár zvozu separovaného odpadu na kopaniciach 2016.pdf

Jesenná deratizácia 2015


MYJAVA, 29. 10. 2015 - Jednou z jesenných aktivít v rámci starostlivosti o životné prostredie a ochranu zdravia v našom meste je zabránenie rozširovaniu hlodavcov, a to riešením systematických opatrení v boji proti ich premnoženiu. Je známe, že včasnými a dobre vykonanými vhodnými opatreniami (stavebné opravy budov, jarné upratovanie, zabránenie tvorby živelných skládok, dôsledné dodržiavanie separovaného zberu...) sa zníži výskyt hlodavcov takmer o polovicu. Napriek uvedeným skutočnostiam je potrebné včas zamedziť premnoženiu hlodavcov aj represívnymi zásahmi - výkonom deratizácie. V zmysle týchto zásad Mesto Myjava vyzýva všetky podnikateľské subjekty a inštitúcie pôsobiace na území mesta Myjavy k zapojeniu sa do celomestskej deratizácie, pričom Mesto Myjava v rámci zosúladenia výkonu deratizácie na území mesta Myjava, stanovuje termín jesennej deratizácie na 2. 11. 2015 až 6. 11. 2015.
Mesto Myjava každoročne zabezpečuje výkon deratizácie na verejných priestranstvách – pozdĺž rieky Myjava, v profile krytého potoka Cengelka, v centre mesta a vo vlastných objektoch. Preto vás vyzývame na vykonanie deratizácie vo vašich objektoch s dôrazom na kanalizačné prípojky vo vyššie uvedenom termíne. Záverom by sme vás chceli upozorniť, že účinnosť deratizácie sa zvýši čo najširším zapojením sa viacerých zložiek do tohto procesu. O realizácií deratizácie vás žiadame podať písomnú informáciu na oddelenie výstavby a životného prostredia, resp. o zaslanie protokolu o výkone deratizácie. Ďakujeme za pochopenie!
Jesenný zber orezov drevín 2015


MYJAVA, 6. 10. 2015 - Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov jesenný zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v októbri tohto roka, a to i pre centrálnu oblasť Turej Lúky, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín pre všetky oblasti je určený od 12. 10. 2015 do 16. 10. 2015. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú nasledovné:

Pre oblasť Hoštáky:
- asfaltové ihrisko pod MK
- pred rod. domom č. 43 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.:
- na okraji parkoviska nad „Činským múrom“
- na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.:
- oproti výjazdu od OŠM - mimo štátnej komunikáciu

Pre oblasť Jánošíkova ul.:
- v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia:
- Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.:
- nad Gymnáziom v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka:
- Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
- v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
- Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
- Moravská ul. - asfaltové ihrisko pod garážami
- Ul. prof. Varsika - pri kontajnerovom státí na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova:
- v mieste kontajnerového státia na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku:
- Buchlovská ul. - pri lesíku (kontajnerové státie na separovaný zber)
- Bodnárova ul. - v križovaní s Ul. Pri lesíku (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Staromyjavská ul., Trnovská ul.:
- parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
- parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
- v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ulice

Pre oblasť Šimonovičova ul:
- koniec ulice Šimonovičova pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.:
- v zelenom páse v križovaní Tehelnej ul. a Brezovskej ul.

Pre oblasť Turá Lúka:
- MV SERVIS - pri autobusovej zastávka pri rieke
- parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
- zelený pás pred vjazdom na Záhrady
- Diely pred rod. domom č. 286
- Hoštáky pred rod. domom č. 367
- za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
- parkovisko pri cintoríne

Pre oblasť Ul. Z. Zgurišky:
- zelený pás v križovatke s Ul. Pirte
- pri telefónnej búdke na spojnici ul. Hoštáky a Z. Zgurišky

Pre oblasť Závršky:
- Hlinícka ulica - oproti rodinnému domu č. 1150/15 na okraji komunikácie mimo dopravy
- Ul.
Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
-
Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky:
- priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s čl. III VZN č. 3/2012 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zakazuje sa ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.

Čistenie Trnovcov


MYJAVA, 10. 4. 2015 - Komunitné centrum Khamoro so sídlom na Trokanovej ulici 232/2A v Myjave v rámci svojich aktivít organizuje čistenie a úpravu areálu PKO Trnovce. To sa uskutoční vo štvrtok 16. apríla 2015 od 10.00 h v oddychovom areáli, ktorý je každoročne dejiskom medzinárodného folklórneho festivalu. Centrum pozýva aj ďalších záujemcov - dobrovoľníkov, ktorí by mali čas i chuť priložiť ruku k dielu a chceli by vyčistiť kúsok prírody od odpadu. Zraz účastníkov bude o 10.00 h na parkovisku v Trnovcoch, rukavice, vrecia či kontajner budú zabezpečené.
___________________________________________________________________________________________

Rozšírenie separovaného zberu

MYJAVA, 26. 3. 2015 - Mesto Myjava a spoločnosť Brantner Slovakia v rámci vytvorenia možností na zníženie množstva komunálneho odpadu ukladaného na skládke odpadov pripravili rozšírenie separovaného zberu pre okrajové časti Myjavy – Turej Lúky. Týka sa to lokalít U Vankov, Chlebov vrch, U Junasov, Malejov, U Belanských a U Zemanov. Zber bude vykonávaný vrecovým systémom a separovať sa budú plasty, sklo, papier a kovové obaly.

Plasty (žlté vrecia) - prázdne plastové obaly z nápojov a jedlých olejov všetkých objemov (PET fľaše), prázdne plastové nádoby z kozmetiky, čistiacich prostriedkov a potravín, plastové fólie...
Nepatria sem: plastové nádoby a obaly znečistené škodlivinami (napr. ropnými látkami), škatule od mlieka či džúsov nazývané aj „tetrapaky“...
Poznámka: Jednotlivé plastové obaly treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie. Plastové fľaše pred vyhodením treba stlačiť a tým znížiť ich objem!

Sklo (zelené vrecia) - rozbité okenné sklo, prázdne poháre od zaváranín, fľaše od nápojov, ovocných štiav, liehovín bez zátok a uzáverov...
Nepatria sem: silne znečistené fľaše, plné ani čiastočne naplnené, porcelán, keramika,  maľované sklo, obrazovky televízorov, kovové uzávery fliaš, zrkadlá, žiarivky, žiarovky, varné sklo, krištáľové sklo, lepené autosklá, oceľou vystužené sklo, sklobetónové tvárnice...
Poznámka: Jednotlivé sklené obaly treba vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie!

Papier (modré vrecia) - noviny, časopisy, kartóny a lepenky, vlnité lepenky, papierové obaly, katalógy, cenníky, adresáre, telefónne zoznamy, knihy bez tvrdých obalov...
Nepatria sem: papier znečistený potravinami, olejom, znečistené papierové obaly, napr. vrecia od cementu, jednorazové plienky, použité papierové vreckovky, vrstvené papierové obaly (z mlieka, džúsov), indigový papier, papier s plastom a kovovými súčasťami, tvrdé obaly z kníh, asfaltový a dechtový papier...
Poznámka: Obaly väčších rozmerov je treba rozrezať, prípadne stlačiť z dôvodu zníženia ich objemu!

Kovové obaly (červené vrecia) - plechovky od nápojov (pivo a nealko), kovové uzávery z nápojov, konzervy z polotovarov, hrnce, riad, hliníkové fólie z potravinárskych obalov, nádoby z kozmetických sprejov...
Nepatria sem: veľmi znečistené obaly od potravín, resp. inými škodlivinami, napr. ropnými látkami, nádoby od farieb...
Poznámka: Jednotlivé obaly treba pred vyhodením vypláchnuť a odstrániť ich prípadné znečistenie!

Zber bude realizovaný podľa vopred stanoveného zvozového kalendára. Vrecia s vyseparovaným odpadom budú občania v stanovenom termíne vykladať pred svoje rodinné domy na prístupovú komunikáciu. Distribúciu farebne odlíšených vriec a informačných letákov so zvozovým kalendárom by mali začať pracovníci spoločnosti Brantner distribuovať do spomínaných lokalít už na budúci týždeň.

Obrazok

__________________________________________________________________________________________

Zber použitého oleja

MYJAVA, 3. 3. 2015 - V zbernom dvore na Brezovskej ulici v Myjave je už možné odovzdávať aj použitý olej z našich kuchýň. Ten sem môžu obyvatelia Myjavy prinášať počas otváracích hodín v pondelok, stredu a v sobotu napríklad v PET fľašiach či bandaskách. Prvých 50 občanov odovzdávajúcich olej dostane v zbernom dvore praktický uzatvárateľný lievik, ktorý sa dá naskrutkovať na PET fľašu pre budúcu jednoduchšiu manipuláciu s touto odpadovou komoditou.
___________________________________________________________________________________________

Jesenný zber orezu drevín

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov jesenný zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v októbri tohto roka, a to i pre centrálnu oblasť Turej Lúky, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín pre všetky oblasti je určený od 13. 10. 2014 do 17. 10. 2014. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú nasledovné:

Pre oblasť Hoštáky:
- asfaltové ihrisko pod MK
- pred rod. domom č. 43 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.:
- na okraji parkoviska nad „Činským múrom“
- na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.:
- oproti výjazdu od OŠM - mimo štátnej komunikáciu

Pre oblasť Jánošíkova ul.:
- v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia:
- Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.:
- nad Gymnáziom v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka:
- Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
- v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
- Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
- Moravská ul. - asfaltové ihrisko pod garážami
- Ul. prof. Varsika - pri kontajnerovom státí na separovaný zber

Pre oblasť Krmanova:
- v mieste kontajnerového státia na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku:
- Buchlovská ul. - pri lesíku (kontajnerové státie na separovaný zber)
- Bodnárova ul. - v križovaní s Ul. Pri lesíku (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Staromyjavská ul., Trnovská ul.:
- parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
- parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
- v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ulice

Pre oblasť Šimonovičova ul:
- koniec ulice Šimonovičova pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.:
- v zelenom páse v križovaní Tehelnej ul. a Brezovskej ul.

Pre oblasť Turá Lúka:
- MV SERVIS - pri autobusovej zastávka pri rieke
- parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
- zelený pás pred vjazdom na Záhrady
- Diely pred rod. domom č. 286
- Hoštáky pred rod. domom č. 367
- za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
- parkovisko pri cintoríne

Pre oblasť Ul. Z. Zgurišky:
- zelený pás v križovatke s Ul. Pirte
- pri telefónnej búdke na spojnici ul. Hoštáky a Z. Zgurišky

Pre oblasť Závršky:
- Hlinícka ulica - oproti rodinnému domu č. 1150/15 na okraji komunikácie mimo dopravy
- Ul.
Závršky ulica - v križovaní s Pakanskou ulicou v zelenom páse nad ZŠ Viestova ul.
-
Pakanská ulica - pri ukončení komunikácie

Pre oblasť Žaboškreky:
- priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s čl. III VZN č. 3/2012 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zakazuje sa ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.
__________________________________________________________________________________________

Začne platiť upravené VZN o odpadoch

MYJAVA, 22. 1. 2014 - Mestské zastupiteľstvo v Myjave v uplynulom roku na svojom júnovom rokovaní schválilo Dodatok č. 2 k Všeobecne záväznému nariadeniu mesta Myjava o zbere, preprave a zneškodňovaní komunálneho odpadu a drobného stavebného odpadu v meste Myjava s platnosťou od júla 2013. Účinným sa stane od soboty 1. februára 2014. A čo sa vlastne v nakladaní s odpadom zmení?

K prevádzkovým hodinám zberného dvora pribudli aj prevádzkové hodiny kompostárne - centra na zhodnocovanie biologicky rozložiteľného odpadu, ktoré zostávajú totožné s tými súčasnými. Odpad tu občania Myjavy odovzdávať v nasledovných termínoch:

Zberný dvorKompostáreň
Pondelok8.00 – 16.00 h
Utorokzatvorené
Streda8.00 – 16.00 h
Štvrtokzatvorené
Piatokzatvorené
Sobota8.00 – 12.00 h


Odpady budú odoberané len vo vymedzenom čase a výhradne od fyzických osôb s trvalým pobytom v meste Myjava a fyzických osôb, ktoré sú oprávnené užívať nehnuteľnosť, teda vlastníkov nehnuteľností, a to po predložení platného občianskeho preukazu a dokladu o zaplatení miestneho poplatku za komunálny a drobný stavebný odpad.

Bezplatne odoberané odpady:

-
veľkoobjemový odpad do hmotnosti max. 100 kg na osobu za rok
-
drobný stavebný odpad do 1 m3 na osobu za rok (odpady z bežných udržiavacích prác, na ktoré nie je potrebné ani ohlásenie v súlade s § 139 b ods. 15 písm. a) – e) stavebného zákona)
-
žiarivky a výbojky
-
autobatérie, monočlánky, akumulátory
-
motorové oleje, jedlé oleje a tuky
-
vyradené elektrické a elektronické zariadenia
-
nebezpečné látky (pesticídy, zásady, kyseliny, rozpúšťadlá)
-
liečivá
-
farby, lepidlá, živice
-
pneumatiky
-
triedené zložky komunálneho odpadu (sklo, plasty, papier, kovy, tetrapaky)
-
železo a oceľ, železný šrot, farebné kovy (meď, mosadz, bronz, hliník, olovo, zinok a zmiešané kovy)
-
drevo, textil, šatstvo
-
biologicky rozložiteľný odpad, odpad zo záhrad

Poplatok za likvidáciu veľkoobjemového odpadu a drobného stavebného odpadu nad rámec bezplatne odoberaného množstva:

- za
1 tonu odpadu - 100,- €
- z
a 10 kg odpadu - 1 euro

Poplatok za odpad bude hradený fyzickými osobami za každý začatý kilogram odpadu do pokladne mesta Myjava na základe vážneho lístka, ktorý pôvodcovi odpadu vydá oprávnená osoba. Fyzická osoba je povinná uhradiť tento poplatok za odpad do 15-tich dní odo dňa vzniku povinnosti, teda od odovzdania odpadu na zberný dvor.

Úplné znenie Dodatku č. 2 nájdete zverejnený TU, alebo si ho môžete pozrieť na Mestskom úrade v Myjave, oddelenie výstavby a životného prostredia, I. poschodie, číslo dverí 218.

UPOZORNENIE

Podnikatelia – fyzické osoby oprávnené podnikať a právnické osoby NEMÔŽU odovzdať odpad za fyzickú osobu. Likvidáciu takto dovezeného odpadu budú podnikatelia hradiť na vlastné náklady podľa plateného cenníka oprávnenej osoby. Nakladanie s odpadmi inak, ako je uvedené v platnom Všeobecne záväznom nariadení mesta Myjava, prípadne vytváranie nelegálnych skládok, sa považuje za priestupok, za ktorý je možné uložiť pokutu do 165,96 €.
___________________________________________________________________________________________

Kompostáreň je v prevádzke, občania Myjavy môžu odovzdávať odpad

Mesto Myjava oznamuje verejnosti, že mestská kompostáreň v areáli spoločnosti Brantner Slovakia s. r. o. začala svoju prevádzku. Tým pádom je možné tu odovzdávať biologicky rozložiteľný odpad na spracovanie, podmienky sú rovnaké, ako pri odovzdávaní odpadu do zberného dvora. Kompostáreň bude odoberať odpad vždy v pondelok a stredu do 8.00 do 16.00 h a v sobotu od 8.00 do 12.00 h. Pracovník kompostárne preberie dovezený biologický rozložiteľný odpad od fyzickej osoby s trvalým pobytom v meste Myjava pri preukázaní sa občianskym preukazom. Biologicky rozložiteľný odpad odoberie od občana prevádzkovateľ kompostárne Správa majetku Mesta Myjava s. r. o. bezplatne. Podmienky prevzatia odpadu sú nasledovné:

1. Prepravu biologicky rozložiteľného odpadu si zabezpečuje pôvodca odpadu na vlastné náklady.
2. Biologicky rozložiteľný odpad nesmie obsahovať iný druh odpadu!
3. Biologicky rozložiteľný odpad si z dopravného prostriedku vyloží pôvodca odpadu
    na miesto určené zodpovedným pracovníkom kompostárne.
4. Dovezené haluze (orez) nesmú byť dlhšie ako 2 m, ak sú dlhšie, treba ich vopred skrátiť.
5. Do kompostárne môžu občania odovzdať:

a) haluzovinu, piliny, kríky
b) lístie
c) trávu
d) seno
e) odpad zo záhrad (uschnuté kvety, vňať a pod.)

Mesto Myjava zároveň oznamuje, že samosprávou stanovený termín a spôsob zberu orezov v rámci mesta a časti Turá Lúka sa nemení!

____________________________________________________________________________________________

Jesenný zber orezov 2013

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov jesenný zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v októbri tohto roka, a to i pre centrálnu oblasť Turej Lúky, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín pre všetky oblasti je určený od 14. 10. 2013 do 20. 10. 2013. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú nasledovné:

Pre oblasť Hoštáky:
- asfaltové ihrisko pod MK
- pred rod. domom č. 43 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.:
- na okraji parkoviska nad „Činským múrom“
- na okraji parkoviska pred ZOS Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.:
- oproti výjazdu od OŠM - mimo štátnej komunikáciu

Pre oblasť Jánošíkova ul.:
- v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia:
- Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.:
- nad Gymnáziom v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka:
- Ul. Československej armády pred rod. domom č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
- v križovatke Ul. Čsl. armády s Duklianskou ul.
- Gromovova ul. - pred rod. domom č. 2 v zelenom páse v križovatke s Bednárovou ul.
- Moravská ul. - asfaltové ihrisko pod garážami

Pre oblasť Krmanova:
- v mieste kontajnerového státia na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku:
- Buchlovská ul. - pri lesíku (kontajnerové státie na separovaný zber)
- Bodnárova ul. - v križovaní s Ul. Pri lesíku (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Staromyjavská ul., Trnovská ul.:
- parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
- parkovisko pri nemocnici (oproti zdravotnému stredisku)
- v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ulice

Pre oblasť Šimonovičova ul:
- koniec ulice Šimonovičova pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.:
- v zelenom páse v križovaní Tehelnej ul. a Brezovskej ul.

Pre oblasť Turá Lúka:
- MV SERVIS - pri autobusovej zastávka pri rieke
- parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
- zelený pás pred vjazdom na Záhrady
- Diely pred rod. domom č. 286
- Hoštáky pred rod. domom č. 367
- za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
- parkovisko pri cintoríne

Pre oblasť Ul. Z. Zgurišky:
- zelený pás v križovatke s Ul. Pirte
- pri telefónnej búdke na spojnici ul. Hoštáky a Z. Zgurišky

Pre oblasť Závršky:
- zelený pás v križovatke s ul. Pirte
- pri telefónnej búdke na spojnici ul. Hoštáky a Z. Zgurišky

Pre oblasť Žaboškreky:
- priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. Pozor! V súlade s čl. III VZN č. 3/2012 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom. Zakazuje sa ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu.
____________________________________________________________________________________________


Myjavský okres vyprodukoval najmenej odpadu v kraji

MYJAVA, 25. 1. 2013 - Štatistický úrad Slovenskej republiky, pracovisko Trenčín, zverejnil údaje o množstvách komunálneho odpadu vyprodukovaného v roku 2011 v jednotlivých okresoch Trenčianskeho kraja. Informáciu o nich zverejnila Tlačová agentúra Slovenskej republiky (TASR). Podľa publikovaných výsledkov vytvorili obce v Trenčianskom kraji 198 700 ton komunálneho a drobného stavebného odpadu, čo je 11,2% z celkového objemu odpadov v republike. Za zmienku stojí, že len 13% z tohto objemu sa naďalej zhodnocuje - materiálovo, energeticky, či iným spôsobom. Väčšina odpadu stále končí na skládkach, či v spaľovniach bez ďalšieho uplatnenia. Je teda stále čo doháňať... Najviac odpadu vyprodukovali dva najväčšie okresy - Prievidza 25,6% a Trenčín 18,6%. Naopak, najmenej komunálneho odpadu vzniklo v okrese Myjava, ktorý sa na celkovom množstve podieľal len 4%. V prepočte na jedného obyvateľa ide o 284 kg odpadu, pričom slovenský priemer je 327 kg. Okrem toho, mesto Myjava obdržalo v roku 2012 certifikát organizácie ENVI-PAK oprávnenej na systém zberu, zhodnocovania a recyklácie odpadov z obalov, podľa ktorého sa Myjava podieľala v roku 2011 na ochrane životného prostredia celkovou úsporou emisií skleníkových plynov a energie v množstvách 27 224,09 ton oxidu uhličitého a 450 804 298,53 MJ energie. Čísla sú výsledkom inventarizačnej analýzy dopadov separovaného zberu papiera, plastov a skla od občanov v slovenských mestách a obciach na životné prostredie.
___________________________________________________________________________________________

Jarná deratizácia 2012

Jednou z jarných aktivít v rámci starostlivosti o životné prostredie a ochranu zdravia v našom meste je zabránenie rozširovaniu hlodavcov, a to riešením systematických opatrení v boji proti ich premnoženiu. Je známe, že včasnými a dobre vykonanými vhodnými opatreniami (stavebné opravy budov, jarné upratovanie, zabránenie tvorby živelných skládok, dôsledné dodržiavanie separovaného zberu) sa zníži výskyt hlodavcov takmer o polovicu. Napriek uvedeným skutočnostiam je potrebné včas zamedziť premnoženiu hlodavcov aj represívnymi zásahmi - výkonom deratizácie. V zmysle týchto zásad Mesto Myjava vyzýva všetky podnikateľské subjekty, správcov budov a spoločenstvá vlastníkov bytov k zapojeniu sa do celomestskej deratizácie, pričom Mesto Myjava v rámci zosúladenia výkonu deratizácie na území mesta Myjava, stanovuje termín jarnej deratizácie na 10. 5. 2012 až  29. 5. 2012.
Mesto Myjava každoročne zabezpečuje výkon deratizácie na verejných priestranstvách – pozdĺž rieky Myjava, v profile krytého potoka Cengelka, v centre mesta a vo vlastných objektoch, pričom vás upozorňujeme, že vzhľadom na plánované čistenie toku rieky Myjavy v roku 2012 je reálny predpoklad sťahovania sa hlodavcov do kanalizácie i ostatných budov. Preto vás vyzývame na vykonanie deratizácie vo vašich objektoch s dôrazom na kanalizačné prípojky vo vyššie uvedenom termíne. Záverom by sme vás chceli upozorniť, že účinnosť deratizácie sa zvýši čo najširším zapojením sa viacerých zložiek do tohto procesu. O realizácií deratizácie vás žiadame podať písomnú informáciu na oddelenie výstavby a životného prostredia, resp. o zaslanie protokolu o výkone deratizácie. Ďakujeme za pochopenie!
___________________________________________________________________________________________

Jarný zber oreztov drevín 2012

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s.r.o. pripravuje v jarnom období zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby i v centrálnej časti Turej Lúky v apríli tohto roka, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto. Termín je spoločný pre všetky oblasti, a to od 10. 4. 2012 do 15. 4. 2012. Miesta zberu (vyhradené miesta) sú nasledovné:

Pre oblasť Hoštáky:
- asfaltové ihrisko pod MK
- pred r. d. č. 43 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Pre oblasť Hurbanova ul.:
- na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
- na okraji parkoviska pred Zariadením opatrovateľskej služby Nezábudka

Pre oblasť Jablonská ul.:
- oproti výjazdu od bývalého OŠM – mimo štátnu komunikáciu

Pre oblasť Jánošíkova ul.:
- v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Pre oblasť Kolónia:
- Sládkovičova ul. – v križovatke s Vajanského  ul. v zelenom páse

Pre oblasť Komenského ul.:
- nad Gymnáziom v zelenom páse

Pre oblasť Kopánka - Ul. Československej armády:
- pred r. d. č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
- v križovatke ulíc Čsl. armády s Duklianskou
- Gromovova ul.
- pred r. d. č. 2, zelený pás v križovatke s Bednárovou ul.
- Moravská ul.
- asfaltové ihrisko pod garážami

Pre oblasť Krmanova ul.:
- v mieste kontajnerového státia na separovaný zber

Pre oblasť Pri lesíku:
- Buchlovská ul. – pri lesíku (kontajnerové státie na separovaný zber)
- Bodnárova ul. – v križovaní s Ul. Pri lesíku (v zelenom páse pri lesíku)

Pre oblasť Staromyjavská ul., Trnovská ul.:
- parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
- parkovisko pri nemocnici (oproti zdravot. stredisku)
- v zelenom páse pri prepojení zo Štúrovej ul.

Pre oblasť Šimonovičova ul.:
- koniec ulice Šimonovičova pri „Vránovom moste“

Pre oblasť Tehelná ul.:
- v zelenom páse v križovaní ulíc Tehelná a Brezovská

Pre oblasť Turá Lúka:
- MV SERVIS – pri autobusovej zastávka pri rieke
- parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
- zelený pás pred vjazdom na Záhrady
- Diely pred r. d. č. 286
- Hoštáky pred r. d. č. 367
- za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
- parkovisko pri cintoríne

Pre oblasť Ul. Z. Zgurišky:
- zelený pás v križovatke s Ul. Pirte
- pri telefónnej búdke na spojnici ulíc Hoštáky a Z. Zgurišky

Pre oblasť Závršky:
- zelený pás v križovatke s Ul. Pirte
- pri telefónnej búdke na spojnici ulíc Hoštáky a Z. Zgurišky

Pre oblasť Žaboškreky:
- nové miesto – priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m. POZOR! V súlade s čl. III  VZN č. 9/2004 o zbere a zneškodňovaní komunálneho odpadu sa zakazuje uložiť, alebo ponechať odpad na inom mieste, ako na mieste na to určenom! Zakazuje sa ukladať drevný odpad na zberné miesta mimo uvedeného termínu!
___________________________________________________________________________________________

Jesenný zber orezov drevín 2010

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s. r. o. pripravuje tak, ako každý rok, jesenný zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný počas mesiaca október, pričom drevný odpad bude potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesta. Termíny a miesta zberu budú oznámené občanom prostredníctvom letákov, ktoré bude Mesto Myjava do predmetných oblastí distribuovať. Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m.
___________________________________________________________________________________________

Jesenná deratizácia a zber orezov drevín 2009

Jednou z jesenných aktivít v rámci starostlivosti o životné prostredie a ochranu zdravia v našom meste je zabránenie rozširovaniu hlodavcov, a to riešením systematických opatrení v boji proti ich premnoženiu v meste Myjava. Je známe, že včasnými a dobre vykonanými opatreniami (stavebné opravy budov, jarné a jesenné upratovanie, bránenie tvorbe živelných skládok, dôsledné dodržiavanie separovaného zberu) sa zníži výskyt hlodavcov takmer o polovicu. Napriek tomu je potrebné včas zamedziť premnoženiu hlodavcov aj represívnymi zásahmi - výkonom deratizácie. V zmysle týchto zásad vás vyzývame k zapojeniu sa do celomestskej deratizácie, pričom Mesto Myjava v rámci zosúladenia výkonu deratizácie na území mesta, stanovuje termín jesennej deratizácie na 15. 10. 2009 až 30. 10. 2009.
Mesto každoročne zabezpečuje výkon deratizácie na verejných priestranstvách – pozdĺž rieky Myjava, krytého profilu potoka Žaboškreky, v centre mesta a vo vlastných objektoch, pričom vás upozorňujeme, že vzhľadom na realizovanú revitalizáciu toku rieky Myjava je reálny predpoklad sťahovania sa hlodavcov do kanalizácie i ostatných budov. Preto sa na vás obraciame s výzvou na výkon deratizácie vo vašich objektoch s dôrazom na kanalizačné prípojky vo vyššie uvedenom termíne.
Záverom by sme vás chceli upozorniť, že účinnosť deratizácie sa zvýši čo najširším zapojením sa viacerých zložiek do jej realizácie. Zároveň sa tak vyhnete riziku výskytu hlodavcov vo vašich priestoroch. O realizácií deratizácie vás žiadame podať písomnú informáciu, resp. protokol o výkone deratizácie.


Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou  BRANTNER Slovakia s.r.o. pripravuje v rámci zberu komunálnych odpadov i zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v októbri tohto roka, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať do vyhláseného termínu na vyhradené miesto.

Termín pre oblasť ulíc: Jablonská      od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    oproti výjazdu od OŠM – mimo št. komunikáciu

Termín pre oblasť ulíc: Jánošíkova    od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    v zelenom páse v križovatke ulíc Jánošíkova a SNP (nad ulicou SNP)

Termín pre oblasť ulíc: Kolónia          od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    ul. Sládkovičova – v križovatke s Vajanského ul. v zelenom páse


Termín pre oblasť ulíc: Komenského od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    nad Gymnáziom v zelenom páse


Termín pre oblasť ulíc: Kopánka        od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):
Československej armády                  
pred r.d. č. 54 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)
                                                          v križovatke ulice Čsl. Armády s Duklianskou
Gromovova ul.                                  pred r.d. č. 2 zelený pás v križovatke s Bednárovou
Moravská ul.                                     asfaltové ihrisko pod garážami

Termín pre oblasť ulíc: Krmanova     od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    v mieste kontajnerového státia na separovaný zber

Termín pre oblasť ulíc: Pri Lesíku      od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    Buchlovská – pri lesíku (kontajnerové státie na separ.zber)
                                                          Bodnárova – v križovaní s ul. Pri lesíku (v zel. páse pri lesíku)


Termín pre oblasť ulíc: Staromyjavská, Trnovská od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    parkovisko pred vjazdom do PKO Trnovce
                                                         
parkovisko pri nemocnici (oproti zdravot. stredisku)
                                                         
v zelenom páse pri prepojení z ulice Štúrovej

Termín pre oblasť ulíc: Šimonovičova od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    koniec ulice Šimonovičova pri „Vránovom moste“

Termín pre oblasť ulíc: Tehelná         od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    v zelenom páse v križovaní ulíc Tehelnej a Brezovskej

Termín pre oblasť: mestská časť Turá Lúka od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    MV SERVIS – pri autobusovej zastávka pri rieke
                                                         
parkovisko RD Turá Lúka pri veľkoobjemovom kontajneri
                                                         
zelený pás pred vjazdom na Záhrady
                                                         
Diely pred r.d. č. 286
                                                         
Hoštáky pred r.d.č. 367
                                                         
za ihriskom – na mieste veľkoobjemového kontajnera
                                                         
parkovisko pri cintoríne

Termín pre oblasť ulíc: Z. Zgurišky   od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    zelený pás v križovatke s ul. Pirte
                                                         
pri telefónnej búdke na spojnici ul. Hoštáky a Z. Zgurišky

Termín pre oblasť ulíc: Závršky        od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):
Hlinícka ul.                                         oproti r.d. č. 1150/15 na okraji komunikácie (mimo dopravu)
Závršky ul.                                        v križovaní s Pakanskou ul. v zelenom páse (nad I. ZŠ)
Pakanská ul.                                      pri ukončení komunikácie

Termín pre oblasť ulíc: Žaboškreky  od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
POZOR  ZMENA!
Miesto zberu  pri pálenici (v priestore parkoviska) je zrušené, odpady orezov do uvedeného priestoru, prosím, neodkladajte!
Miesto zberu (vyhradené miesta):    nové miesto – priestor medzi mostíkom a železničným mostom

Termín pre oblasť ulíc: Hoštáky         od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    asfaltové ihrisko pod MK
                                                          
pred r.d. č. 43 (pri kontajnerovom státí na separovaný zber)

Termín pre oblasť ulíc: Hurbanova    od 19. 10. 2009 do 25.10. 2009
Miesta zberu (vyhradené miesta):    na okraji parkoviska nad „Čínskym múrom“
                                                         
na okraji parkoviska pred „Domom opatrovateľskej služby“

Upozornenie: Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m!

___________________________________________________________________________________________

Zmena režimu zberného dvora a zrušenie zberových sobôt

Mestské zastupiteľstvo v Myjave na svojom riadnom zasadnutí vo štvrtok 10. 9. 2009 schválilo návrh primátora Pavla Halabrína na realizáciu nevyhnutných úsporných opatrení a zníženie výdavkov z rozpočtu mesta. V rámci týchto úspor došlo k úprave režimu zberného dvora v prevádzkovom areáli spoločnosti Brantner Slovakia, ktorý bude občanom k dispozícií v nových otváracích časoch:

Pondelok a Streda: 8.00 - 16.00 hod.
Sobota: 8.00 - 12.00 hod.

Mesto Myjava takisto zrušilo plánované jesenné zberové soboty a vyzýva občanov, aby doma nezhromažďovali veľkoobjemový a nebezpečný odpad a elektroodpad, ale aby tieto komodity sami odovzdávali do zberného dvora. Odovzdanie odpadu je pre občanov mesta Myjava bezplatné!
___________________________________________________________________________________________

Jarné zberové soboty

Mesto Myjava v spolupráci so spoločnosťou BRANTNER Slovakia s.r.o. vykonávať počas mesiacov apríl a máj jarné zberové soboty na území mesta Myjava vrátane Turej Lúky, pričom zber je zameraný na vopred určenú zložku komunálneho odpadu. Preto prosíme všetkých občanov, aby vykladali v deň zberu výhradne určený druh odpadov, iné odpady odvážané nebudú!

Sobota 18. 4. 2009
– je určená na zber elektroodpadu. Patria sem staré práčky, televízory, rádia, chladničky...

Sobota 25. 4. 2009
– je určená na zber nebezpečného odpadu. Patria sem oleje, autobatérie, monočlánky, nádoby znečistené od farieb a ropných látok, pneumatiky, žiarivky... Nepatria sem elektroodpady, veľkoobjemové odpady...
___________________________________________________________________________________________

Zber orezov - jar 2009

Mesto Myjava v spolupráci s BRANTNER Slovakia s.r.o. pripravuje v rámci jarného zberu komunálnych odpadov i zber odpadu z orezu drevín. Zber bude vykonávaný v oblastiach rodinnej zástavby v apríli tohto roka, pričom drevný odpad je potrebné sústreďovať v dňoch 13. – 19. 4. 2009 na určené miesta. Zároveň prosíme občanov, aby orezy nevykladali pred Veľkou nocou, ale až po nej. Upozornenie: Pre lepšiu manipuláciu a šetrenie prepravných nákladov je orez drevín nutné skrátiť na dĺžku 1 – 1,5 m.
___________________________________________________________________________________________

Regionálne centrum pre zhodnocovanie BRO - verejné pripomienkovanie

Mesto Myjava, ako navrhovateľ a dotknutá obec v zmysle zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) vás pozýva na verejné prerokovanie zámeru „Regionálne centrum pre zhodnocovanie BRO (biologicky rozložiteľného odpadu) v meste Myjava“, ktoré sa uskutoční dňa 6. 4. 2009 (pondelok) o 13.00 hod. v malej zasadacej miestnosti Mestského úradu v Myjave na 1. poschodí, č. dverí 217.

Rozdeľovník:

1.        MŽP SR, odbor hodnot.a posudzov.vplyvov, Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava
2.        Obec Stará Myjava, Obecný úrad Stará Myjava č. 145, 907 01 Myjava
3.        Obvodný úrad životného prostredia Nové Mesto nad Váhom – Stále pracovisko Myjava, Moravská
        1, 907 01 Myjava
4.        Krajský úrad životného prostredia v Trenčíne, Hviezdoslavova 3, 911 01 Trenčín
5.        Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom v Trenčíne, Nemocničná 4, 911 01 Trenčín
6.        Obvodný úrad v Novom Meste nad Váhom, Odbor krízového riadenia, Hviezdoslavova 36, 915 41
         Nové Mesto nad Váhom
7.        Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru v Novom Meste nad Váhom, Odborárska
        1, 915 41 Nové Mesto nad Váhom
8.        Trenčiansky samosprávny kraj, Hviezdoslavova 1, 911 50 Trenčín
9.        Slovenská agentúra životného prostredia, CMŽP, Dolný Val 20, 012 06 Žilina
10.     MŽP SR, odbor odpadového hospodárstva, Nám.Ľ.Štúra 1, 812 35 Bratislava

Ďalej Mesto Myjava, Nám.M.R.Štefánika 560/4, 907 14 Myjava ako navrhovateľ zámeru predložilo Ministerstvu životného prostredia Slovenskej republiky, odboru hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie zámer Regionálne centrum pre zhodnocovanie BRO v meste Myjava“, ktorý podlieha posudzovaniu podľa zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov. V zmysle § 34 odst. 1 zákona  informujeme  verejnosť mesta Myjava o tom, že MŽP SR podľa § 32 zákona určilo, že správu o hodnotení pre navrhovanú činnosť nie je potrebné vypracúvať. V ďalších krokoch posudzovania bude zámer plniť funkciu správy o hodnotení.

Do zámeru je možné nahliadnuť na Mestskom úrade v Myjave, oddelenie výstavby a ŽP na I. poschodí,  č.dv. 218

v dňoch : pondelok, utorok, streda  od 8.00-16.00hod.

                štvrtok , piatok                 od 7.00-15.00 hod.

a zároveň Vás žiadame, aby ste svoje písomné stanoviská k zámeru zaslali do 30 dní od doby zverejnenia zámeru (od 23. 3. 2009) na adresu:

Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky
Odbor hodnotenia a posudzovania vplyvov na životné prostredie
Námestie Ľudovíta Štúra 1
812 35 Bratislava

alebo najneskôr do 30 dní na adresu:

Mestský úrad Myjava, oddelenie výstavby a ŽP
Nám. M. R. Štefánika 560/4

907 01 Myjava

 

Podujatia

26.10.2016 | CSS Jesienka
Posedenie pre seniorov
27.10.2016 | mesto Myjava
Lampiónová spomienka
27.10.2016 | SNM - Múzeum SNR v Myjave
Do Vladivostoku tepluškou...
05.11.2016 | KD Samka Dudíka
Myjavci Myjave
06.11.2016 | Evanjelický a.v. kostol v Myjave
Cithara Sanctorum
07.11.2016 | KD - kino Primáš
Medzinárodný festival outdoo...

Anketa

Ktoré komunikačné kanály samosprávy preferujete?
 
Zaujímate sa o to, o čom rokuje a rozhoduje Mestské zastupiteľstvo v Myjave?
 

GalériaPočasie

 


Menu

Mapa mesta Myjava

Obrazok
 

Návštevníci

Aktuálne je 3 hostí na stránkach

Štatistiky

Čas: 23:32
Dátum: 27. 10. 2016
Členovia: 46
Správy: 1525
Návštevníci: 26129607

Spolupráca


Obrazok

Obrazok

Obrazok

Obrazok

 


 

 
 
Advertisement

© 2016 Oficiálna stránka mesta Myjava
Created by LMDizajn.